Молитва умыю в неповинных руце мои

Псалтирь. Кафизма 4

Молитва умыю в неповинных руце мои

Псало́м Дави́ду.

1 К Тебе́, Го́споди, воздвиго́х ду́шу мою́, Бо́же мой, на Тя упова́х, да не постыжу́ся во век, ниже́ да посмею́т ми ся врази́ мои́, 2 и́бо вси терпя́щии Тя не постыдя́тся. 3 Да постыдя́тся беззако́ннующии вотще́. 4 Пути́ Твоя́, Го́споди, скажи́ ми, и стезя́м Твои́м научи́ мя.

5 Наста́ви мя на и́стину Твою́, и научи́ мя, я́ко Ты еси́ Бог Спас мой, и Тебе́ терпе́х весь день. 6 Помяни́ щедро́ты Твоя́, Го́споди, и ми́лости Твоя́, я́ко от ве́ка суть. 7 Грех ю́ности моея́, и неве́дения моего́ не помяни́, по ми́лости Твое́й помяни́ мя Ты, ра́ди бла́гости Твоея́, Го́споди.

8 Благ и прав Госпо́дь, сего́ ра́ди законоположи́т согреша́ющым на пути́. 9 Наста́вит кро́ткия на суд, научи́т кро́ткия путе́м Свои́м. 10 Вси путие́ Госпо́дни ми́лость и и́стина, взыска́ющым заве́та Его́, и свиде́ния Его́. 11 Ра́ди и́мене Твоего́, Го́споди, и очи́сти грех мой, мног бо есть.

12 Кто есть челове́к боя́йся Го́спода? Законоположи́т eму́ на пути́, eго́же изво́ли. 13 Душа́ eго́ во благи́х водвори́тся, и се́мя eго́ насле́дит зе́млю. 14 Держа́ва Госпо́дь боя́щихся Его́, и заве́т Его́ яви́т им. 15 О́чи мои́ вы́ну ко Го́споду, я́ко Той исто́ргнет от се́ти но́зе мои́.

16 При́зри на мя и поми́луй мя, я́ко единоро́д и нищ есмь аз. 17 Ско́рби се́рдца моего́ умно́жишася, от нужд мои́х изведи́ мя. 18 Виждь смире́ние мое́, и труд мой, и оста́ви вся грехи́ моя́. 19 Виждь враги́ моя́, я́ко умно́жишася, и ненавиде́нием непра́ведным возненави́деша мя.

20 Сохрани́ ду́шу мою́, и изба́ви мя, да не постыжу́ся, я́ко упова́х на Тя. 21 Незло́бивии и пра́вии прилепля́хуся мне, я́ко потерпе́х Тя, Го́споди. 22 Изба́ви, Бо́же, Изра́иля от всех скорбе́й eго́.

Псалом 25

Псало́м Дави́ду.

1 Суди́ ми, Го́споди, я́ко аз незло́бою мое́ю ходи́х, и на Го́спода упова́я, не изнемогу́. 2 Искуси́ мя, Го́споди, и испыта́й мя, разжзи́ утро́бы моя́, и се́рдце мое́. 3 Я́ко ми́лость Твоя́ пред очи́ма мои́ма есть, и благоугоди́х во и́стине Твое́й.

4 Не седо́х с со́нмом су́етным, и со законопресту́пными не вни́ду. 5 Возненави́дех це́рковь лука́внующих, и с нечести́выми не ся́ду. 6 Умы́ю в непови́нных ру́це мои́, и обы́ду же́ртвенник Твой, Го́споди. 7 Е́же услы́шати ми глас хвалы́ Твоея́, и пове́дати вся чудеса́ Твоя́.

8 Го́споди, возлюби́х благоле́пие до́му Твоего́ и ме́сто селе́ния сла́вы Твоея́. 9 Да не погуби́ши с нечести́выми ду́шу мою́, и с му́жи крове́й живо́т мой. 10 И́хже в руку́ беззако́ния, десни́ца их испо́лнися мзды. 11 Аз же незло́бою мое́ю ходи́х, изба́ви мя, Го́споди, и поми́луй мя.

12 Нога́ моя́ ста на правоте́: в це́рквах благословлю́ Тя, Го́споди.

Псалом 26

Псало́м Дави́ду, пре́жде пома́зания.

1 Госпо́дь просвеще́ние мое́ и Спаси́тель мой, кого́ убою́ся? Госпо́дь Защи́титель живота́ моего́, от кого́ устрашу́ся? 2 Внегда́ приближа́тися на мя зло́бующым, е́же сне́сти пло́ти моя́, оскорбля́юшии мя, и врази́ мои́, ти́и изнемо́гоша и падо́ша. 3 А́ще ополчи́тся на мя полк, не убои́тся се́рдце мое́, а́ще воста́нет на мя брань, на Него́ аз упова́ю.

4 Еди́но проси́х от Го́спода, то взыщу́: е́же жи́ти ми в дому́ Госпо́дни вся дни живота́ моего́, зре́ти ми красоту́ Госпо́дню и посеща́ти храм святы́й Его́. 5 Я́ко скры мя в селе́нии Свое́м в день зол мои́х, покры́ мя в та́йне селе́ния Своего́, на ка́мень вознесе́ мя.

6 И ны́не се вознесе́ главу́ мою́, на враги́ моя́: обыдо́х и пожро́х в селе́нии Его́ же́ртву хвале́ния и воскликнове́ния, пою́ и воспою́ Го́сподеви. 7 Услы́ши, Го́споди, глас мой, и́мже воззва́х: поми́луй мя и услы́ши мя. 8 Тебе́ рече́ се́рдце мое́, Го́спода взыщу́. Взыска́ Тебе́ лице́ мое́, лица́ Твоего́, Го́споди, взыщу́.

9 Не отврати́ лица́ Твоего́ от мене́ и не уклони́ся гне́вом от раба́ Твоего́: помо́щник мой бу́ди, не отри́ни мене́, и не оста́ви мене́, Бо́же Спаси́телю мой. 10 Я́ко оте́ц мой и ма́ти моя́ оста́виста мя, Госпо́дь же восприя́т мя. 11 Законоположи́ ми, Го́споди, в пути́ Твое́м и наста́ви мя на стезю́ пра́вую враг мои́х ра́ди.

12 Не преда́ждь мене́ в ду́шы стужа́ющих ми, я́ко воста́ша на мя свиде́теле непра́веднии и солга́ непра́вда себе́. 13 Ве́рую ви́дети блага́я Госпо́дня на земли́ живы́х. 14 Потерпи́ Го́спода, мужа́йся и да крепи́тся се́рдце твое́, и потерпи́ Го́спода.

Слава:

Псалом 27

Псало́м Дави́ду.

1 К Тебе́, Го́споди, воззову́, Бо́же мой, да не премолчи́ши от мене́, да не когда́ премолчи́ши от мене́: и уподо́блюся низходя́щым в ров. 2 Услы́ши, Го́споди, глас моле́ния моего́, внегда́ моли́ти ми ся к Тебе́, внегда́ возде́ти ми ру́це мои́ ко хра́му свято́му Твоему́.

3 Не привлецы́ мене́ со гре́шники и с де́лающими непра́вду не погуби́ мене́, глаго́лющими мир с бли́жними свои́ми, зла́я же в сердца́х свои́х. 4 Даждь им, Го́споди, по дело́м их, и по лука́вству начина́ний их: по дело́м руку́ их даждь им: возда́ждь воздая́ние их им.

5 Я́ко не разуме́ша в дела́ Госпо́дня и в дела́ руку́ Его́: разори́ши я́, и не сози́ждеши я́. 6 Благослове́н Госпо́дь, я́ко услы́ша глас моле́ния моего́. 7 Госпо́дь Помо́щник мой, и Защи́титель мой: на Него́ упова́ се́рдце мое́, и помо́же ми, и процвете́ плоть моя́, и во́лею мое́ю испове́мся Ему́.

8 Госпо́дь утвержде́ние люде́й Свои́х, и Защи́титель спасе́ний христа́ Своего́ есть. 9 Спаси́ лю́ди Твоя́ и благослови ́достоя́ние Твое́, и упаси́ я́, и возми́ я́ до ве́ка.

Псалом 28

Псало́м Дави́ду, исхо́да ски́нии.

1 Принеси́те Го́сподеви сы́нове Бо́жии, принеси́те Го́сподеви, сы́ны о́вни, принеси́те Го́сподеви сла́ву и честь. 2 Принеси́те Го́сподеви сла́ву и́мени Его́, поклони́теся Го́сподеви во дворе́ святе́м Его́. 3 Глас Госпо́день на вода́х, Бог сла́вы возгреме́, Госпо́дь на вода́х мно́гих.

4 Глас Госпо́день в кре́пости, глас Госпо́день в великоле́пии. 5 Глас Го́спода, сокруша́ющаго ке́дры, и стры́ет Госпо́дь ке́дры Лива́нския: 6 и истни́т я́ я́ко тельца́ Лива́нска, и возлю́бленный я́ко сын единоро́жь. 7 Глас Го́спода, пресеца́ющаго пла́мень огня́.

8 Глас Го́спода, стряса́ющаго пусты́ню, и стрясе́т Госпо́дь пусты́ню Кадди́йскую. 9 Глас Госпо́день сверша́ющий еле́ни, и откры́ет дубра́вы, и в хра́ме Его́ вся́кий глаго́лет сла́ву. 10 Госпо́дь пото́п населя́ет, и ся́дет Госпо́дь Царь в век.

11 Госпо́дь кре́пость лю́дем Свои́м даст, Госпо́дь благослови́т лю́ди Своя́ ми́ром.

Псалом 29

Псало́м пе́сни, обновле́ния до́му Дави́дова.

2 Вознесу́ Тя, Го́споди, я́ко подъя́л мя еси́, и не возвесели́л еси́ враго́в мои́х о мне. 3 Го́споди Бо́же мой, воззва́х к Тебе́, и исцели́л мя еси́. 4 Го́споди, возве́л еси́ от а́да ду́шу мою́, спасл мя еси́ от низходя́щих в ров. 5 По́йте Го́сподеви, преподо́бнии Его́, и испове́дайте па́мять святы́ни Его́.

6 Я́ко гнев в я́рости Его́, и живо́т в во́ли Его́: ве́чер водвори́тся плачь, и зау́тра ра́дость. 7 Аз же рех во оби́лии мое́м: не подви́жуся во век. 8 Го́споди, во́лею Твое́ю пода́ждь добро́те мое́й си́лу. Отврати́л же еси́ лице́ Твое́, и бых смуще́н. 9 К Тебе́, Го́споди, воззову́, и к Бо́гу моему́ помолю́ся.

10 Ка́я по́льза в кро́ви мое́й, внегда́ сходи́ти ми во истле́ние? Еда́ испове́стся Тебе́ персть, или́ возвести́т и́стину Твою́? 11 Слы́ша Госпо́дь и поми́лова мя: Госпо́дь бысть Помо́щник мой. 12 Обрати́л еси́ плачь мой в ра́дость мне: растерза́л еси́ вре́тище мое́, и препоя́сал мя еси́ весе́лием.

13 Я́ко да воспое́т Тебе́ сла́ва моя́, и не умилю́ся: Го́споди Бо́же мой, во век испове́мся Тебе́.

Слава:

Псалом 30

В коне́ц, псало́м Дави́ду, изступле́ния.

2 На Тя, Го́споди, упова́х, да не постыжу́ся во век: пра́вдою Твое́ю изба́ви мя и изми́ мя. 3 Приклони́ ко мне у́хо Твое́, ускори́ изъя́ти мя, бу́ди ми в Бо́га Защи́тителя, и в дом прибе́жища, е́же спасти́ мя. 4 Я́ко держа́ва моя́ и прибе́жище мое́ еси́ Ты, и и́мене Твоего́ ра́ди наста́виши мя, и препита́еши мя.

5 Изведе́ши мя от се́ти сея́, ю́же скры́ша ми, я́ко Ты еси́ Защи́титель мой, Го́споди. 6 В ру́це Твои́ предложу́ дух мой: изба́вил мя еси́, Го́споди Бо́же и́стины. 7 Возненави́дел еси́ храня́щыя суеты́ вотще́: аз же на Го́спода упова́х.

8 Возра́дуюся и возвеселю́ся о ми́лости Твое́й, я́ко призре́л еси́ на смире́ние мое́, спасл еси́ от нужд ду́шу мою́, 9 и не́си мене́ затвори́л в рука́х вра́жиих, поста́вил еси́ на простра́нне но́зе мои́. 10 Поми́луй мя, Го́споди, я́ко скорблю́: смяте́ся я́ростию о́ко мое́, душа́ моя́ и утро́ба моя́.

11 Я́ко исчезе́ в боле́зни живо́т мой и ле́та моя́ в воздыха́ниих, изнемо́же нището́ю кре́пость моя́ и ко́сти моя́ смято́шася. 12 От всех враг мои́х бых поноше́ние, и сосе́дом мои́м зело́, и страх зна́емым мои́м: ви́дящии мя вон бежа́ша от мене́. 13 Забве́н бых я́ко мертв от се́рдца, бых я́ко сосу́д погубле́н.

14 Я́ко слы́шах гажде́ние мно́гих, живу́щих о́крест, внегда́ собра́тися им вку́пе на мя, прия́ти ду́шу мою́ совеща́ша. 15 Аз же на Тя, Го́споди, упова́х, рех: Ты еси́ Бог мой. 16 В руку́ Твое́ю жре́бии мои́: изба́ви мя из руки́ враг мои́х и от гоня́щих мя. 17 Просвети́ лице́ Твое́ на раба́ Твоего́, спаси́ мя ми́лостию Твое́ю.

18 Го́споди, да не постыжу́ся, я́ко призва́х Тя: да постыдя́тся нечести́вии и сни́дут во ад. 19 Не́мы да бу́дут устны́ льсти́выя, глаго́лющыя на пра́веднаго беззако́ние, горды́нею и уничиже́нием. 20 Коль мно́гое мно́жество бла́гости Твоея́, Го́споди, ю́же скрыл еси́ боя́щымся Тебе́, соде́лал еси́ упова́ющым на Тя пред сы́ны челове́ческими.

21 Скры́еши их в та́йне лица́ Твоего́ от мяте́жа челове́ческа, покры́еши их в кро́ве от пререка́ния язы́к. 22 Благослове́н Госпо́дь, я́ко удиви́ ми́лость Свою́ во гра́де огражде́ния. 23 Аз же рех во изступле́нии мое́м: отве́ржен есмь от лица́ о́чию Твое́ю: сего́ ра́ди услы́шал еси́ глас моли́твы моея́, внегда́ воззва́х к Тебе́. 24 Возлюби́те Го́спода, вси преподо́бнии Его́, я́ко и́стины взыска́ет Госпо́дь, и воздае́т изли́ше творя́щым горды́ню. 25 Мужа́йтеся, и да крепи́тся се́рдце ва́ше, вси упова́ющии на Го́спода.

Псалом 31

Псало́м Дави́ду, ра́зума.

1 Блаже́ни, и́хже оста́вишася беззако́ния и и́хже прикры́шася греси́. 2 Блаже́н муж, eму́же не вмени́т Госпо́дь греха́, ниже́ есть во усте́х eго́ лесть. 3 Я́ко умолча́х, обетша́ша ко́сти моя́, от е́же зва́ти ми весь день. 4 Я́ко день и нощь отяготе́ на мне рука́ Твоя́, возврати́хся на страсть, егда́ унзе́ ми терн.

5 Беззако́ние мое́ позна́х и греха́ моего́ не покры́х, рех: испове́м на мя беззако́ние мое́ Го́сподеви, и Ты оста́вил еси́ нече́стие се́рдца моего́. 6 За то помо́лится к Тебе́ всяк преподо́бный во вре́мя благопотре́бно: оба́че в пото́пе вод мно́гих к нему́ не прибли́жатся.

7 Ты еси́ прибе́жище мое́ от ско́рби обдержа́щия мя: ра́досте моя́, изба́ви мя от обыше́дших мя. 8 Вразумлю́ тя и наста́влю тя на путь сей, во́ньже по́йдеши, утвержу́ на тя о́чи Мои́. 9 Не бу́дите я́ко конь и меск, и́мже несть ра́зума: брозда́ми и уздо́ю че́люсти их востя́гнеши, не приближа́ющихся к тебе́.

10 Мно́ги ра́ны гре́шному, упова́ющаго же на Го́спода ми́лость обы́дет. 11 Весели́теся о Го́споде, и ра́дуйтеся, пра́веднии, и хвали́теся, вси пра́вии се́рдцем.

Слава:

По 4-й кафисме, Трисвятое по Отче наш:
Таже тропари, глас 7:

Смире́нную мою́ ду́шу посети́, Го́споди, во гресе́х все житие́ ижди́вшую: и́мже о́бразом блудни́цу, приими́ и мене́, и спаси́ мя.

Препла́вая пучи́ну настоя́щаго жития́, помышля́ю бе́здну мно́гих мои́х зол, и не име́яй окорми́теля помышле́ний, Петро́в провещава́ю Ти глас: спаси́ мя, Христе́, спаси́ мя, Бо́же, я́ко Человеколю́бец.

Слава: Ско́ро совни́дем в неве́стник Христо́в, да вси услы́шим блаже́нный глас Христа́ Бо́га на́шего: прииди́те, лю́бящии Небе́сную сла́ву, соприча́стницы бы́вше му́дрых дев, уясни́вше свещы́ на́ша ве́рою.

И ныне: Душе́, пока́йся пре́жде исхо́да твоего́, суд неумы́тен гре́шным есть и нестерпи́мый. Возопи́й Го́споду во умиле́нии се́рдца: согреши́х Ти в ве́дении и не в ве́дении, Ще́дрый, моли́твами Богоро́дицы уще́дри и спаси́ мя.

Го́споди, поми́луй (40) и молитва:

Тебе́, Го́споди, еди́ному Благо́му и Непамятозло́бному, испове́даю грехи́ моя́, Тебе́ припа́даю вопия́, недосто́йный: согреши́х, Го́споди, согреши́х и несмь досто́ин воззре́ти на высоту́ небе́сную от мно́жества непра́вд мои́х.

Но, Го́споди мой, Го́споди, да́руй ми сле́зы умиле́ния, еди́ный Бла́же и Ми́лостивый, я́ко да и́ми Тя умолю́, очи́ститися пре́жде ко́нца от вся́каго греха́: стра́шно бо и гро́зно ме́сто и́мам проити́, те́ла разлучи́вся, и мно́жество мя мра́чное и безчелове́чное де́монов сря́щет, и никто́же в по́мощь спу́тствуяй или́ избавля́яй.

Тем припа́даю Твое́й бла́гости, не преда́ждь оби́дящым мя, ниже́ да похва́лятся о мне врази́ мои́, Благи́й Го́споди, ниже́ да реку́т: в ру́ки на́ша прише́л еси́, и нам пре́дан еси́. Ни, Го́споди, не забу́ди щедро́т Твои́х и не возда́ждь ми по беззако́нием мои́м, и не отврати́ лица́ Твоего́ от мене́: но Ты, Го́споди, накажи́ мя, оба́че ми́лостию и щедро́тами.

Враг же мой да не возра́дуется о мне, но угаси́ eго́ на мя преще́ния и все упраздни́ eго́ де́йство, и даждь ми к Тебе́ путь неуко́рный, Благи́й Го́споди: зане́же и согреши́в, не прибего́х ко ино́му врачу́, и не простро́х руки́ моея́ к бо́гу чужде́му, не отри́ни у́бо моле́ния моего́, но услы́ши мя Твое́ю благо́стию и утверди́ мое́ се́рдце стра́хом Твои́м, и да бу́дет благода́ть Твоя́ на мне, Го́споди, я́ко огнь попаля́яй нечи́стыя во мне по́мыслы. Ты бо еси́, Го́споди, свет, па́че вся́каго све́та; ра́дость, па́че вся́кия ра́дости; упокое́ние, па́че вся́каго упокое́ния; жизнь и́стинная и спасе́ние, пребыва́ющее во ве́ки веко́в, ами́нь.

Источник: http://www.orthodox-books.info/literature/psaltir/na-russkom-yazyke/kafizma-4.html

Псалом 25 — текст молитвы на русском, толкование, для чего читают

Молитва умыю в неповинных руце мои

Псалтирь является одной из самых популярных библейских книг — вероятно, потому, что в ней можно найти множество полезных сюжетов.

Каждому верующему случалось в жизни сталкиваться с несправедливостью. Как же относиться к ней тому, кто называет себя христианином? Этому можно научиться, если внимательно проанализировать Псалом 25.

Библия показывает пример поведения во время преследований и нападок.

Текст 25 псалма

Псалом ДавидуПсалом Давида.
1 Суди ми, Господи, яко аз незлобою моею ходих, и на Господа уповая, не изнемогу.1 Рассуди меня, Господи, ибо я в беззлобии моём ходил, и, на Господа надеясь, не изнемогу.
2 Искуси мя, Господи, и испытай мя, разжзи утробы моя, и сердце мое.2 Проверь меня, Господи, и испытай меня, расплавь внутренность мою и сердце моё.
3 Яко милость Твоя пред очима моима есть, и благоугодих во истине Твоей.3 Ибо милость Твоя – пред очами моими, и я благоугоден был Тебе в истине Твоей.
4 Не седох с сонмом суетным, и со законопреступными не вниду.4 Я не сел в совете суеты и с законопреступными не пойду,
5 Возненавидех церковь лукавнующих, и с нечестивыми не сяду.5 возненавидел я собрание злодействующих, и с нечестивыми не сяду.
6 Умыю в неповинных руце мои, и обыду жертвенник Твой, Господи.6 Омою среди невинных руки мои и обойду жертвенник Твой, Господи,
7 Еже услышати ми глас хвалы Твоея, и поведати вся чудеса Твоя.7 чтобы услышать мне глас хвалы Твоей и поведать о всех чудесах Твоих.
8 Господи, возлюбих благолепие дому Твоего и место селения славы Твоея.8 Господи, возлюбил я благолепие дома Твоего и место обители славы Твоей.
9 Да не погубиши с нечестивыми душу мою, и с мужи кровей живот мой.9 Не погуби с нечестивыми душу мою и с кровожадными жизнь мою,
10 Ихже в руку беззакония, десница их исполнися мзды.10 у которых в руках – беззакония, десница их полна неправедной мзды.
11 Аз же незлобою моею ходих, избави мя, Господи, и помилуй мя.11 Я же в беззлобии моём ходил, избавь меня, Господи, и помилуй меня.
12 Нога моя ста на правоте: в церквах благословлю Тя, Господи.12 Нога моя стала на прямом пути; в собраниях благословлю Тебя, Господи.

Авторство и толкование 25 псалма

Писателем данных строк, по мнению большинства святых отцов, явился Давид. Многие исследователи считают, что случилось это в то время, когда он еще не был царем. Талантливый иудейский отрок имел непростую судьбу. Сначала он нашел благоволение в глазах Саула, стал ему очень близок. Саул был первым царем Израиля, сотворил много полезных дел:

 • объединил иудейские народы;
 • создал независимое Израильское царство;
 • создал армию.

Но сквозь призму библейского повествования Саул предстает сложной личностью. Сперва он был Божьим помазанником, но затем отступил от воли Создателя и впал в немилость. Прекрасные отношения с юным Давидом были расстроены по вине Саула, который подозревал юношу в коварных стремлениях занять его престол. После нескольких покушений на свою жизнь, Давид бежал и стал скрываться.

Именно в этот период жизни и написан Псалом 25. Саул, пытаясь выследить беглеца и его друзей, распространял среди народа грязные слухи о своем враге, обвиняя того в многочисленных грехах.

Невиновность важна, ведь только она дает человеку уверенность во время несправедливых нападок. Но сама по себе не является гарантией спокойной жизни.

Именно поэтому Давид часто называется прообразом Христа — сколько Он перенес несправедливых обвинений и даже отдал жизнь за наши грехи!

 • Автор в этой библейской главе подвергает собственную душу испытанию и находит совесть чистой:
 • Давид пребывает в постоянной связи с Богом, он испытывает глубокую ненависть к грешникам и самому греху.
 • Праведник искренне любит Создателя, он думает о том, как исполнить Его волю.

Упование на милость Бога основано на том, что Давид жил, проявляя терпение, не воздавая злом за зло, хотя неоднократно имел возможность отомстить Саулу и даже убить его. Человек, который знает за собой грехи, не стал бы просить Господа судить его.

Богословский разбор

Чтобы глубже понять текст, верующим рекомендуется читать толкования на Псалом 25, написанные опытными духовниками. Например, подробно разбирает каждую строку Евфимий Зигабен. Неопытным в чтении Библии лучше поначалу опираться на исследования святых отцов.

1-5 стихи

Духовное состояние гонимого Давида можно ясно увидеть во второй строке, где он просит Бога исследовать его сердце и разум (в славянском переводе — почки и сердце).

Это должно показать Творцу, что в самой глубине существования даже мысли не зародилось о том, чтобы занять трон Саула или причинить ему какой-либо урон.

Такое поведение объясняется тем, что праведник ощущает заботу и расположение Господа по отношению к себе. Поэтому он должен подражать Ему и в собственной жизни.

Источник своей безгрешной жизни автор видит не в себе. Он приписывает все достоинства одному лишь Создателю. Каждое действие, совершаемое на протяжении дня, человек должен обдумать с позиций грядущей вечности.

Не расстроит ли он этим Творца, не нарушит ли какую-либо заповедь? Современному человеку кажется непонятным, что даже сидеть за одним столом с неправедными людьми считалось плохим поступком.

Об этом можно судить по 5 строке.

Давид был предан также и своему царю, не общался с его недоброжелателями. Он выражает твердое желание и впредь находиться в чистоте. Опасным может быть общение не только с отъявленными злодеями. Проводить время с бездельниками также недостойное занятие. Ведь праздность может послужить источником опасного греха.

Каждому время от времени приходится общаться с недобрыми людьми. Благочестивые христиане не должны продолжать с ними видеться, иметь совместные дела, тем более дружить. Ведь если положительное окружение приносит пользу, так и плохое способно причинить вред.

6-12 стихи

Псалом 25 на русском языке довольно сильно отличается от славянского текста. Для полноценного изучения следует внимательно прочесть оба варианта, сравнить их. Перед тем, как просмотреть построчный перевод, следует помолиться Христу, чтобы Он открыл разум для усвоения послания, которые Дух Святой вложил в строки.

Исполнять повеления Бога могут не только истинно верующие люди, но и лицемеры. Разница в том, что первые получают от этого настоящую духовную радость, а вторые надеются лишь откупиться от грозного Владыки. Но Давид был не таков.

 • Он относился с полной серьезностью ко всему, что завещал Господь. Имел твердое намерение исполнять Его волю («омывал руки в невинности»).
 • В псалме мы видим пример из повседневных обрядов священнослужителей древности. Они перед входом в алтарь совершали омовение рук. Даже не будучи духовным лицом, каждому подобает очистить свою совесть покаянием.

Давид, являясь высокопоставленным человеком, не считал для себя зазорным исполнять надлежащие обряды вместе с простыми людьми. У евреев было принято обходить жертвенник, на котором горела туша забитого животного. Очевидно, что на это требовалось время. Не забывал праведник и возносить хвалу. Обязанность каждого верующего — благодарить и славить милосердного Спасителя.

Дом Божий

Скиния, которую посещал Давид, была прообразом христианских храмов. Сегодня верующие повсеместно посещают молитвенные дома, церкви. Великое благолепие можно увидеть в здании, предназначенном для Господа. Священники одеты в пышные облачения, стены украшены иконами, во время службы звучит торжественное пение. Все это сделано с единственной целью — достойно прославить Творца.

Давид любил посещать место присутствия Господа, и скорбел, когда был лишен такой возможности. Поэтому современные христиане должны с усердием посещать богослужения, не пренебрегать этой своей священной обязанностью.

Самообманом занимаются те, кто считает, что молиться можно и дома. Можно, только разница будет ощутимой. Единодушное вознесение просьбы или хвалы не сравнится с частным прошением в привычной бытовой обстановке. Об этом говорили еще святые отцы древности, эту же мысль пытается донести до нас и Давид.

Для чего читают 25 псалом

Для чего христиане читают псалмы? Каждый верующий находит удовольствие в изучении Священного Писания. Но имеет оно и другие цели:

 • Духовное возрастание верующего.
 • Постоянно пребывая в общении с Богом, человек получает дары Духа Святого — веру, воздержание, радость и любовь.
 • Обучение упованию на Господа, невзирая на свои прегрешения.

Псалтирь составлялась для того, чтобы верующие могли находить в ней утешение в любых жизненных ситуациях. Святые строки помогут покаяться, отблагодарить Творца за милости. Псалом Давида 25 показывает христианам пример того, как им следует наставлять себя и окружающих. Пророк становится образцом для подражания. Только имея чистую душу, человек может уповать на милость Господа.

Даже находясь в сложных обстоятельствах, христиане могут утешаться тем, что старались соответствовать Его заповедям. Читайте текст на русском и церковнославянском языках, назидайтесь и получайте Божье благословение!

Псалом 25 — текст молитвы на русском, толкование, для чего читают was last modified: Январь 5th, 2019 by Bogolub

 1. /
 2. Молитвы
 3. /
 4. Псалом 25 — текст…

Загрузка…Читайте далее:

13 псалом — текст на русском, зачем читают, толкование

Псалом 11 — текст на русском, для чего читают, толкование

Псалом 16 — для чего читают, текст на русском, толкование

Псалом 69 — текст на русском, зачем читают, толкование

Псалом 1 — текст на русском, толкование, для чего читают

Псалом 27 — текст на русском, зачем читают, толкование

Источник: https://bogolub.info/psalom-25-tekst-molitvy/

Псалтирь. Кафизма четвертая. Псалмы 24, 25, 26

Молитва умыю в неповинных руце мои

Если Вы сделали перерыв в чтении Псалтири больше, чем на день – рекомендуем Вам предварительно прочитать молитвыперед началом чтения Псалтири.

Псалом Давиду, 24

1   К Тебе, Господи, воздвигох душу мою, Боже мой, на Тя уповах, да не постыжуся во век, ниже да посмеют ми ся врази мои,

2   ибо вси терпящии Тя не постыдятся.

3   Да постыдятся беззаконнующии вотще.

4   Пути Твоя, Господи, скажи ми, и стезям Твоим научи мя.

5   Настави мя на истину Твою, и научи мя, яко Ты еси Бог Спас мой, и Тебе терпех весь день.

6   Помяни щедроты Твоя, Господи, и милости Твоя, яко от века суть.

7   Грех юности моея, и неведения моего не помяни, по милости Твоей помяни мя Ты, ради благости Твоея, Господи.

8   Благ и прав Господь, сего ради законоположит согрешающым на пути.

9   Наставит кроткия на суд, научит кроткия путем Своим.

10 Вси путие Господни милость и истина, взыскающым завета Его, и свидения Его.

11 Ради имене Твоего, Господи, и очисти грех мой, мног бо есть.

12 Кто есть человек бояйся Господа? Законоположит ему на пути, егоже изволи.

13 Душа его во благих водворится, и семя его наследит землю.

14 Держава Господь боящихся Его, и завет Его явит им.

15 Очи мои выну ко Господу, яко Той исторгнет от сети нозе мои.

16 Призри на мя и помилуй мя, яко единород и нищ есмь аз.

17 Скорби сердца моего умножишася, от нужд моих изведи мя.

18 Виждь смирение мое, и труд мой, и остави грехи моя.

19 Виждь враги моя, яко умножишася, и ненавидением неправедным возненавидеша мя.

20 Сохрани душу мою, и избави мя, да не постыжуся, яко уповах на Тя.

21 Незлобивии и правии прилепляхуся мне, яко потерпех Тя, Господи.

22 Избави, Боже, Израиля от всех скорбей его.

Псалом Давиду, 25

1   Суди ми, Господи, яко аз незлобою моею ходих, и на Господа уповая, не изнемогу.

2   Искуси мя, Господи, и испытай мя, разжзи утробы моя, и сердце мое.

3   Яко милость твоя пред очима моима есть и благоугодих во истине Твоей.

4   Не седох с сонмом суетным, и со законопреступными не вниду.

5   Возненавидех церковь лукавнующих, и с нечестивыми не сяду.

6   Умыю в неповинных руце мои, и обыду жертвенник Твой, Господи.

7   Еже услышати ми глас хвалы Твоея, и поведати вся чудеса Твоя.

8   Господи, возлюбих благолепие дому Твоему и место селения славы Твоея.

9   Да не погубиши с нечестивыми душу мою, и с мужи кровей живот мой.

10 Ихже в руку беззакония, десница их исполнися мзды.

11 Аз же незлобою моею ходих, избави мя, Господи, и помилуй мя.

12 Нога моя ста на правоте: в церквах благословлю Тя, Господи.

Псалом Давиду, прежде помазания, 26

1   Господь просвещение мое и Спаситель мой, кого убоюся? Господь Защититель живота моего, от кого устрашуся

2   Внегда приближатися на мя злобующым, еже снести плоти моя, оскорбляющии мя, и врази мои, тии изнемогаша и падоша.

3   Аще ополчится на мя полк, не убоится сердце мое, аще востанет на мя брань, на Него аз уповаю.

4   Едино просих от Господа, то взыщу: еже жити ми в дому Господни вся дни живота моего, зрети ми красоту Господню и посещати храм святый Его.

5   Яко скры мя в селении Своем в день зол моих, покры мя в тайне селения Своего, на камень вознесе мя.

6   И ныне се вознесе главу мою, на враги моя: обыдох и пожрох в селении Его жертву хваления и воскликновения, пою и воспою Господеви.

7   Услыши, Господи, глас мой, имже воззвах: помилуй мя и услыши мя.

8   Тебе рече сердце мое, Господа взыщу, Взыска Тебе лице мое, лица Твоего, Господи, взыщу.

9   Не отврати лица Твоего от мене и не уклонися гневом от раба Твоего: помощник мой буди, не отрини мене, и не остави мене, Боже Спасителю мой.

10 Яко отец мой и мати моя остависта мя, Господь же восприят мя.

11 Законоположи ми, Господи, в пути Твоем и настави мя на стезю правую враг моих ради.

12 Не предаждь мене в душы стужающих ми, яко восташа на мя свидетеле неправеднии и солга неправда себе.

13 Верую видети благая Господня на земли живых.

14 Потерпи Господа, мужайся и да крепится сердце твое, и потерпи Господа.

Слава Отцу и Сыну и Святому Духу.

Молитвы  >>  Архив молитв  Как действует молитва?   Как правильно молиться?  Словарь церковнославянского языка  Кому и для чего молиться  Молитвы Архангелам на каждый день  Именной указатель святых

  |  Карта сайта  >>  Христианство  >>  Религия Христианство  Молитвы  Иконы и святые  Ангелы   Христианство и ведовство   Литература

Источник: http://www.belmagi.ru/amolitv/ps24_26.htm

Поделиться:
Нет комментариев

  Добавить комментарий

  Ваш e-mail не будет опубликован. Все поля обязательны для заполнения.