Молитва святым луке и марку

Содержание

Святой Лука: в чем помогает апостол, молитва Святому Луке

Молитва святым луке и марку

Сподвижники Спасителя, нёсшие Его слово людям, чрезвычайно почитаемы в христианстве. Их деяния положили начало самой Церкви, всем догматам и ритуалам, которые существуют сейчас. И одним из самых прославленных подвижников является святой Лука, которому и посвящена эта статья.

Житие, чудеса и икона святого Луки

Согласно преданию, Лука (с греч. Λουκᾶς) родился в Антиохии Сирийской (современный город Антакья на юге Турции). Вероятно, он происходил из знатной семьи и получил хорошее образование – об этом свидетельствует Евангелие от Луки, отличающееся чистым и правильным языком. Кроме того, мужчина знал несколько языков, а также хорошо разбирался в медицине.

Подвижник присоединился к Христу в Галилее, после Нагорной проповеди. Лука ревностно следовал наставлениям Божьего Сына, и вскоре был удостоен принятия в сан 70 апостолов. Он присутствовал при смерти Господа и скорбел о Нём на Голгофе.

Но уже в день Своего Воскресения Спаситель утешил праведника, представ перед ним и другим учеником, Клеопой, по дороге из Иерусалима и Еммаус.

Об этом повествует икона святого Луки: хотя люди и не узнали Иисуса, Он даровал им глубокое понимание богословских истин.

Считается, что именно эта беседа позволила подвижнику составить своё Евангелие и книгу Деяний, где описаны труды и подвиги приверженцев Творца.

Апостол создал первый прижизненный образ Богородицы, положив начало традиции иконописания. Из-под кисти Луки вышли Владимирская, Иверская, Тихвинская, Ченстоховская, Эдесская и ряд других святынь, благословлённых самой Девой Марией. Также он выполнил лики Петра и Павла.

Праведник был близким другом св. Павла, сопровождая его в миссионерских путешествиях в 49-52 и 53-58 гг.

После смерти соратника святой Лука начал проповедовать в Италии, Галлии, Далмации (современная Хорватия и Черногория), Македонии. Побывал он и в Египте, Ливии и Ахайе (южной части Греции).

А в возрасте 84 лет мудрый старец принял мученическую кончину – его повесили на дереве в г. Фивы, неподалёку от Афин.

Символом апостола, благодаря которому безошибочно узнаётся картина «Святой Лука», является крылатый телец с Библией. Такая эмблема возникла из-за того, что в своём Евангелии подвижник уделяет много внимания распятию Спасителя, а бык был олицетворением жертвы.

Святой апостол Лука XVI в. Греция. Афон, монастырь Дионисиат

Память праведника и мощи святого Луки

Святому Луке посвящено несколько церковных праздников – 5 мая и 31 октября (22 апреля и 18 октября по старому стилю). Кроме того, его поминают 17 января, в день собора 70 апостолов.

Мощи святого Луки несколько раз перевозили – сначала их погребли в Фивах, однако уже в 356 г. по приказу римского императора Констанция ІІ останки отправили в Константинополь, положив под престолом базилики Святых Апостолов.

После падения Византии мощи забрали крестоносцы, и с 1177 г. они находятся в церкви Св. Иустины в Падуе (Италия). А в 1354 г. голову праведника передали в дар чешскому королю Карлу IV. С тех пор она хранится в соборе Св.

Вита.

Мощи святого Луки в церкви Св. Иустины в Падуе (Италия)

Святой Лука – в чем помогает апостол

Молитвы, обращённые к апостолу, способствуют духовному просветлению, избавлению от сомнений и заблуждений, постижению смысла жизни. Также он исцеляет духовные и телесные недуги, особенно те, что связаны со зрением, укрепляет семейные узы, защищает от ошибок и позволяет искренне раскаяться в грехах.

Подвижник покровительствует врачам, редакторам, журналистам, живописцам и фермерам, так что Вы можете купить икону праведника, вручную изготовленную из природного полесского янтаря, в подарок представителю любой из этих профессий.

Молитва святому Луке

О святый Луко, Богом избранный и Материю Божиею благословенный, проповедниче по всей вселенней Евангелия Христова, мучениче и Апостоле, помощниче всем молитвенно призывающим тя! Помози и нам, непотребным рабом Господним, яко мы, по многим прегрешениям нашим, обретаемся во тьме и сени смертней, далече от Бога отстоя.

Чрез то студом посрамлени, не имамы дерзновения молити Господа о прощении, призываем тя, великий светильниче Божий, яко пребывающаго в непреходящем Его свете: моли о нас Господа, да помилует нас.

Умоли Бога, святый Апостоле, да обновит в нас страх Свой, любы привлекающ, грех же отгоняющ: яко тако навыкохом грех деяти на всяк день же и час, яко бы не ведающии слов Господних: «Бдите, яко не знаете часа, егда хощу приити», – Сей же может во всякий час призвати нас от сего привременнаго живота к жизни вечней.

Молитвами твоими, о святый Луко, да пробудит Господь в нас страх и премудрость, о нихже святый царь и псалмопевец Давид рече, да улучим покаяния слезы, имиже души наша от греха очищени явятся: яко в духовней слепоте и дебелости суще, не можем плакатися своего мертвеца, сиречь самих себе, многи же слезы потребны, да пролием за множество содеянных нами грехов.

Помози нам, да уразумеем истинная словеса и бежим греха, яко огня, и вся силы приложим, да приблизит ны Господь, да познаем, яко грех есть смерть, Бог же – Живот есть, и да молитвами твоими, святый Луко, познание сие от Бога приимше, очистимся греха и прейдем от смерти в живот; да будет нам Бог вся во всем, и во веки пребудем близ Него, да и нам, яко ти с Клеопою, сердце и душа трепетны будут от присутствия Его, и снидет на ны мир небесный, к Царствию Божию ны приводящий, и радость о Сем имуще, возможем стрелы лукаваго, в нас испускаемы, отгнати; с тем же да улучим и любы Божию, да руководит нас к вечному отечеству, идеже вся Силы Небесныя и вси святии пред Престолом Царя Славы предстоят с Богородицею, Еяже благий лик во иконе тобою написанней увековечен есть, да непрестанно взирающе на сию сердечныма очима, мир, и благодать, и веселие неизреченное стяжем и стопы наша направим на путь истинен, да достигнем Небеснаго Царствия, в кое чаем молитвами твоими, Апостоле Христов, преселитися, егда нас Господь призовет, да тамо вечно славим Бога во Святей Троице: Безначальнаго Отца со Единородным Его Сыном и Пресвятым и Животворящим Его Духом, в безконечныя веки. Аминь.

Источник: https://yantar.in.ua/blog/vse-o-svyatom-luke.html

Молитва святым апостолам клеопе и луке евангелисту

Молитва святым луке и марку

Все о религии и вере – “молитва святым апостолам клеопе и луке евангелисту” с подробным описанием и фотографиями.

О, преславные апостолы Луце и Клеопе, душу за Христа предавшии и кровию вашею пажить Его удобрившии! Услышите чад ваших молитвы и воздыхания, сердцем сокрушенным ныне приносимыя. Се бо беззаконьми омрачихомся, и того ради бедами, якоже тучами, обложихомся, елеа же добраго жития обнищахом зело, и не возможем противитися волком хищным, иже расхищати наследие Божие дерзостно тщатся.

О, сильнии! Понесите немощи наша, не отлучайтеся духом от нас, да не разлучимся в конец от любве Божия, но крепким заступлением вашим нас защитите, да помилует Господь всех нас молитв ваших ради, да истребит же рукописание безмерных грехов наших, и да сподобит со всеми Святыми блаженнаго Царствия и брака Агнца Своего, Емуже честь и слава, и благодарение и поклонение, во веки веков.

Аминь.

Тропарь святым апостолам Клеопе и Луке евангелисту

Апостоли святии, Клеопе и Луце, молите милостиваго Бога, да прегрешений оставление подаст душам нашим.

Звезды светлыя, яко двунадесятем способницы, Христос вас яви, премудрии, озаряющия мир светом проповеди и в веру приведшия множество безчисленно язык, апостоли Божественнии. Сего ради днесь восхваляем верою вашу память, молите спастися душам нашим.

Популярные молитвы:

Молитвы Преподобному Иову Почаевскому

Молитва на вхождение в новый дом

Молитва святым мученикам Флору и Лавру

Молитва священномученику Киприану и мученице Иустинии

Молитва Пресвятой Богородицы Умягчение злых сердец или Семистрельная

Молитвы святителю Иоанну Златоустому, архиепископу Константина града

Молитва преподобному Моисею Угрину

Молитва святому преподобному Мартиниану

Молитва Архангелу Уриилу

Молитва преподобномученику Афанасию, Игумену Брестскому

Молитва святому мученику Полиевкту

Молитвы Пресвятой Богородице Козельщанская

Имена Святых христианских угодников – целителей

Молитва священномученику Уаpy

Православные информеры для сайтов и блоговВсе молитвы .

Память: 4 / 17 января, 22 апреля / 5 мая, 18 / 31 октября

Апостол и евангелист Лука, врач, апостол из 70-ти, сподвижник святого апостола Павла. Принял участие во втором миссионерском путешествии апостола Павла, и с тех пор они были неразлучны.

После мученической кончины апостолов Петра и Павла Лука покинул Рим и с проповедью прошел Ахайю, Ливию, Египет и Фиваиду. В городе Фивы он мученически окончил земной путь. Предание усваивает ему написание первых икон Божией Матери.

Покровитель миссионеров и катехизаторов, врачей, художников и иконописцев. Символ апостола – крылатый телец, держащий Евангелие.

Тропарь апостолу и евангелисту Луке, глас 5

Апостольских деяний сказателя и Евангелия Христова светла описателя, Луку препетаго, славна суща Христове Церкви, песньми священными святаго апостола похвалим, яко врача суща, человеческия немощи, естества недуги и язи душ исцеляюща и молящася непрестанно за души наша.

Кондак апостолу и евангелисту Луке, глас 2

Истиннаго благочестия проповедника и таин неизреченных ритора, звезду церковную, Луку Божественнаго восхвалим: Слово бо его избра, с Павлом мудрым языков учителя, Един ведый сердечная.

Молитва апостолу и евангелисту Луке

О, святый Луко, Богом избранный и Материю Божиею благословенный, проповедниче по всей вселенней Евангелия Христова, мучениче и Апостоле, помощниче всем, молитвенно призывающим тя, помози и нам, непотребным рабом Господним, яко мы по многим прегрешениям нашим обретаемся во тьме и сени смертней, отдалече от Бога отстоя. Чрез то стыдом посрамленные не имамы дерзновения Господа молити о прощении, призываем тя, великий светильниче Божий, яко пребывающаго в непреходящем Его свете, моли о нас Господа, да помилует нас.

Умоли Господа, святый Луко, да обновит в нас страх Господень, он же любы привлекает, а грех отгоняет. Яко мы тако навыкли грешити на всяк день и час, и во сне, яко не вемы слов Господа: бдите, яко не знаете часа, егда хочу приити, Он же может на всяк час призвати нас из сего привременного живота в вечный.

Пробуди в нас, святый Луко, страх и премудрость, о нихже святый царь и псалмопевец Давид рече. Да твоими молитвами получим покаяния слезы, имиже вси наши души от греха очистятся. Яко мы в духовной слепоте и дебелости суще не можем плакатися своего мертвеца, сиречь самих себе, многи же слезы, потоки слез потребно да пролием за множество содеянных грехов.

Помози нам, неразумным, да уразумеем Писание, еже ты сам списал еси, яко истинным разумом уразумеем истинная словеса, да бежим от греха, яко от огня, и вси силы приложим, да приблизит ны Бог. Да уразумеем, яко грех есть смерть, Бог же живот. Помози нам, святый Луко, да то уразумевше, очистимся от греха и преидем из смерти в живот. Да будет нам Бог вся во всем.

И ныне и во веки да пребудем близ Него. Дабы и нам, яко ти с Клеопою, егда путешествовали во Еммаус, сердце и душа трепетны быша от присутствия Его. Отнюдуже да снидет на ны мир небесный, к Царствию Небесному ны руководящий и радостны ны творящий, да возможем стрелы лукаваго, на всяк час в нас испущаемы, отгнати.

С тем же получим и любы Божия, да руководит нас к вечному Отечеству, идеже вси силы небесные, вси святии, Мати Божия пред ними, Еяже благой лик в иконе тобою написанной, увековечен еси.

Очи сердец наших да непрестанно взирают на ту лепоту и ею наслаждаются, да царит в нас Царство Небесное, в кое чаем молитвами твоими, святый Луко, преселитися, егда нас Господь призовет, да тамо вечно славим Бога во Святей Троице: Безначальнаго Отца, Единороднаго Сына и Пресвятаго Духа, во все бесконечные веки. Аминь.

Молитва апостолу и евангелисту Луке:

 • Молитвы апостолу и евангелисту Луке. Апостол и евангелист Лука, врач, апостол из 70-ти, сподвижник святого апостола Павла. Принял участие во втором миссионерском путешествии апостола Павла, и с тех пор они были неразлучны. После мученической кончины апостолов Петра и Павла Лука покинул Рим и с проповедью прошел Ахайю, Ливию, Египет и Фиваиду. В городе Фивы он мученически окончил земной путь. Предание усваивает ему написание первых икон Божией Матери. Покровитель миссионеров и катехизаторов, врачей, художников и иконописцев

Житийная и научно-историческая литература об апостоле и евангелисте Луке:

 • Апостол и евангелист Лука – Православие.Ru

Читать другие молитвы раздела “Православный молитвослов”

Источник: https://xn----7sbbfh0aufcu5bf.xn--p1ai/molitva-svyatym-apostolam-kleope-i-luke-evangelistu/

Евангелие лука молитва

Молитва святым луке и марку

Новая статья: евангелие лука молитва на сайте святая-молитва.рф – во всех подробностях и деталях из множества источников, что удалось нам найти.

Апостол и евангелист Лука, врач, апостол из 70-ти, сподвижник святого апостола Павла. Принял участие во втором миссионерском путешествии апостола Павла, и с тех пор они были неразлучны.

После мученической кончины апостолов Петра и Павла Лука покинул Рим и с проповедью прошел Ахайю, Ливию, Египет и Фиваиду. В городе Фивы он мученически окончил земной путь. Предание усваивает ему написание первых икон Божией Матери.

Покровитель миссионеров и катехизаторов, врачей, художников и иконописцев. Символ апостола – крылатый телец, держащий Евангелие.

Святой лука молитва о благополучии

Молитва святым луке и марку

Самое подробное описание: святой лука молитва о благополучии – для наших читателей и подписчиков.

Молитва Святому Луке

Святой Лука Евангелист – один из семидесяти апостолов (то есть, учеников) Христа, автор одного из Евангелий, первый иконописец. Увы, история не сохранила много информации о Святом Луке. Известно лишь то, что он был из благочестивой греческой семьи, возможно, был художником и врачом.

В христианстве Святой Лука считается покровителем всех врачей и художников, ведь первая икона Пресвятой Богородицы создана именно его святыми руками.

Лука был сподвижником Святого Павла и до конца его дней, оставался с ним неразлучным. Он принял участие во всех миссионерских путешествиях Павла, а после его мученической кончины, сам пошел скитаться по миру и распространять веру Христову.

Святого Луку ждала та же участь – мученическая смерть во имя Христа, в качестве последнего испытания на твердость веры.

Лука был повешен в Фивах в 82 г н.э.

Считается, что Святой Лука является автором Нового Завета нееврейского происхождения. Им написаны иконы Владимирская Богоматерь, Ченстоховская Божия Матерь, Сумельская Божия Матерь, Тихвинская Божия Матерь, Киккская Богоматерь.

Мощи Святого Луки хранятся в Падуе, в базилике Святой Иустины. Он почитаем и католиками, и православными.

Святому Луке читают молитвы о благополучии в семье, об устранении конфликтов между супругами, о налаживании отношений с родственниками.

Святой Лука Крымский

Валентин Феликсович Войно-Ясенецкий родился в конце XIX века в Керчи в семье обедневших супругов знатного рода. До того как стать епископом и архиепископом, Святой Лука (или же В. Войно-Ясенецкий) был хирургом, писателем, профессором медицины. В 1946 году он

стал Архиепископом Симферопольским и Крымским, но до этого, он отбыл две ссылки.

В ожидании своей кончины, которая была логическим завершением жизни большинства репрессированных, он написал завещание, где молил людей оставаться верными церкви и не идти на уступки большевицкой власти. В общей сложности, Святой Лука отбыл там 11 лет.

Люди читали молитвы об исцелении на могиле Святого Луки еще задолго до того, как он был канонизирован. Народ верил своему архиепископу. Позже, церковь причислила его к лику святых и перенесла его мощи в Свято-Троицкий Кафедральный собор, где сегодня все желающие могут просить в своих молитвах Святого Луку о здоровье.

Молитвы Святому Луке о беременности

Святой Лука был не только пастырем, но и врачом. Он исцелял души и тела больных и молитвами, и своим умениями. Многие женщины, от которых уже давно отреклись врачи, вымаливают наивысший дар для человека – ребенка, именно благодаря молитвам о беременности Святому Луке.

Молитвы следует читать ежедневно, повторяя молитву 40 раз без остановки. Молитву Святому Луке о выздоровлении от бесплодия следует читать перед иконкой, с зажженной церковной свечкой, сидя на коленях.

Перед чтением молитвы, попросите у Бога прощения за свои грехи.

Помните, бесплодия – нет, есть воля Божья, которая способна, как подарить вам ребенка, так и лишить вас этого чуда.

Чтобы Святой Лука просил о вас Бога, нужно вести праведный образ жизни. не поддаваться искушению и избавиться от вредных привычек, не сквернословить, не болтать впустую и, конечно, быть примерной христианской женой.

Святой Лука и избавление от болезней

Святой Лука считал, что исцеляющее действие молитв можно объяснить и по-научному, и по духовному.

Прежде всего, заболев, человек начинает паниковать и нервничать: он боится, что не справиться с болезнью, что не успеет закончить работу, будет уволен из-за своей непригодности, не сумеет обеспечить свою семью и т.п.

В таком состоянии, больной организм еще сильнее погружается в недуг, и болезнь может стать «неизлечимой». Святой Луки говорил, что чтение молитв от болезней помогает уравновесить душевное состояние больного, успокоить, умиротворить, побудить в нем веру в выздоровление.

В таком расслабленном состоянии, больной действительно может превозмочь любой недуг.

Молитва Апостолу Луке о благополучии в доме

Молитва Святому Луке Крымскому о здоровье

Молитва Святому Луке о беременности

Молитва перед иконой святителя ЛУКИ, исповедника, архиепископа Крымского

( день памяти 11 июня / 29 мая)

Святителя Луку в миру звали Валентин Феликсович Войно-Ясенецкий (27.04.1877 – 11.06.1961).

Архиепископ. Доктор медицины. Лауреат Сталинской премии. Духовный писатель. Выдающийся хирург. Врачеватель тела, души и духа. Несгибаемый страстотерпец. Он стал жертвой политических репрессий, в общей сложности провел в тюрьмах и ссылках 11 лет.

Человек удивительной судьбы, врач от Бога, он исцелял самых тяжелых больных.

Всю свою жизнь в любых условиях он продолжал лечить людей и занимался научной деятельностью.

Он был бесстрашным, мужественным человеком. Знаменитый профессор в годы оголтелого атеизма ходил по городу, читал лекции студентам университета в рясе с крестом. В его операционной всегда висела икона, и он никому не позволял ее снимать.

Умер 11 июня 1961 года в воскресенье, в день Всех святых, в земле Российской просиявших.

Святитель Лука и после смерти продолжает творить невероятные чудеса исцеления.

Ему молятся об исцелении от телесных и духовных недугов и перед операциями.

О всеблаженный исповедниче, святителю отче наш Луко, великий угодниче Христов!

Со умилением преклоньше колена сердец наших и припадая к раце честных и многоцелебных мощей твоих, якоже чада отца, молим тя всеусердно: услыши нас грешных и принеси молитву нашу к Всемилостивому и Человеколюбивому Богу.

Веруем бо, яко ты любиши ны тою же любовию, еюже вся ближния возлюбил еси, пребывая на земли.

Испроси у Христа Бога нашего, да утвердит во святей Своей Православней Церкви дух правыя веры и благочестия; пастырем ея да даст святую ревность и попечение о спасении вверенных им людей: право верующия соблюдати, слабыя и немощныя в вере укрепляти, неведущия наставляти, противныя обличати.

Всем нам подай дар коемуждо благопотребен, и вся, яже к жизни временней и к вечному спасению полезная: градов наших утверждение, земли плодоношение, от глада и пагубы избавление, скорбящим утешение, недугующим исцеление, заблудшим на путь истины возвращение, родителем благословение, чадом в страсе Господнем воспитание и научение, сирым и убогим помощь и заступление.

Подаждь нам всем твое архипастырское и святое благословение, да тобою осеняеми избавимся от козней лукаваго и избегнем всякия вражды и нестроений, ересей и расколов.

Даруй нам богоугодно прейти поприще временныя жизни, настави нас на путь, ведущий в селения праведных, избави нас воздушных мытарств и моли о нас всесильнаго Бога, да в вечней жизни с тобою непрестанно славим Отца и Сына и Святаго Духа, Емуже подобает всякая слава, честь и держава во веки веков. Аминь.

Икона из православного календаря на 2006г.

Издание редакции журнала «Спасите наши души!»

Дни памяти. Январь 29 (новомуч. ). Май 29

Святый угодник Божий Лука, просиявший в сонме святых Церкви Христовой как исповедник, явил в своем лице образ доброго пастыря, исцеляющего недуги как душевные, так и телесные, показал пример сочетания служения архипастыря и врача. Его богословские трактаты пробуждают веру и убеждают сомневающихся в истинности бытия Божия, опровергая различные псевдонаучные теории. Свои подвигом святитель показал, что есть “несение креста Христова”.

Святитель Лука Крымский

Архиепископ Лука (в миру Валентин Феликсович Войно-Ясенецкий) родился в Керчи 27 апреля 1877 г. Окончив гимназию, по размышлении о выборе жизненного пути решил, что обязан заниматься только тем, что “полезно для страдающих людей”, выбрал медицину.

По окончании университета будущий святитель занимался медицинской практикой и научными исследованиями. В 1920-х гг. он работал хирургом в Ташкенте, активно участвуя и в церковной жизни, посещая заседания церковного братства.

Слова епископа Ташкентского Иннокентия: “Доктор, вам надо быть священником” были восприняты как Божий призыв. После трехлетнего служения в сане иерея отец Валентин принимает монашеский постриг с именем апостола, евангелиста и врача Луки, и 30 мая 1923 г. иеромонах Лука был тайно хиротонисан во епископа.

С этого времен начинается крестный путь Владыки как исповедника. Многочисленные аресты, пытки и ссылки не ослабили ревность Святителя в исполнении архипастырского долга и служении людям в качестве врача.

Центральная Россия (903) 743-3248

Белгород, Брянск, Владимир, Воронеж, Иваново, Калуга, Кострома, Курск, Липецк, Обнинск, Орел, Рязань, Смоленск, Тамбов, Тверь, Тула, Ярославль

Северо-Запад России (903) 743-3248

Санкт-Петербург, Архангельск, Великий Новгород, Вологда, Выборг, Калининград, Мурманск, Петрозаводск, Псков, Сыктывкар, Череповец

Поволжье России (903) 743-3248

Дзержинск, Ижевск, Йошкар-Ола, Казань, Киров (Поволжье), Набережные Челны, Нижний Новгород, Оренбург, Пенза, Пермь, Самара, Саранск, Саратов, Тольятти, Ульяновск, Уфа, Чебоксары

Сибирь (903) 743-3248

Абакан, Барнаул, Бийск, Братск, Иркутск, Кемерово, Красноярск, Новокузнецк, Новосибирск, Омск, Томск, Улан-Удэ, Чита

Юг России (903) 743-3248

Анапа, Астрахань, Владикавказ, Волгоград, Грозный, Краснодар, Майкоп, Махачкала, Назрань, Нальчик, Новороссийск, Новочеркасск, Ростов-на-Дону, Сочи, Ставрополь, Таганрог, Туапсе, Черкесск, Элиста

Дальний Восток (903) 743-3248

Благовещенск (Амурская обл.), Владивосток, Магадан, Находка, Петропавловск-Камчатский, Хабаровск, Южно-Сахалинск, Якутск

Урал (903) 743-3248

Екатеринбург, Курган, Магнитогорск, Нижневартовск, Салехард, Сургут, Тюмень, Ханты-Мансийск, Челябинск

Владивосток, Казань, Иркутск, Кемерово, Красноярск, Новокузнецк, Новосибирск, Омск, Томск, Екатеринбург, Сургут, Тюмень, Ханты-Мансийск, Челябинск, Орёл

Чудотворная икона святителя Луки

Гордостью верующих христиан являются не только православные святые, которые своими жизненными подвигами и поступками отличились перед Господом. Огромную роль в становлении и укреплении веры играли и простые священники, которые завоевали любовь и признательность за свою стойкость и непоколебимую веру.

Среди этих высокочтимых личностей был и св Лука Крымский, в миру Валентин Войно-Ясенецкий. живший в XIX столетии. На православной иконе святителя Луки изображен мудрый седовласый старец, поднявший руку в благословляющем жесте.

Существует несколько списков этой замечательной иконы, на которых он на фоне леса или в одеждах архиепископа. В современной иконографии очень часто его изображают со шкатулкой для лекарств, подчеркивая, прежде всего, его целительную силу.

Многие стараются купить икону святителя Луки в интернет магазине для страдающих тяжелыми болезнями родных в любых видах: типографских образцах, писанных по дереву или икон, вышитых бисером.

Чем знаменита икона святого Луки Крымского

Этот высокопочитаемый святой имеет большой перечень заслуженных достоинств и званий. Он является доктором медицины, лауреатом Сталинской премии, духовным писателем, выдающимся хирургом, архиепископом. Всю свою жизнь он посвятил врачеванию души, тела и духа.

Этот непоколебимый страстотерпец стал жертвой политических репрессий и провел в тюрьмах и ссылках более 11 лет. Взгляд святого Луки Крымского на иконе выражает всю боль и страдание за каждого из верующих. Будучи врачом от Бога, он исцелял даже самые трудноизлечимые болезни и практически воскрешал людей.

На протяжении всей своей жизни он занимался и врачеванием и научной работой. 18 марта Церковь празднует день обретения мощей святителя Луки, а 11 июня – день памяти святого.

Значение иконы Луки Крымского

Св Лука был мужественным человеком. Даже в годы ярого атеизма он ездил по городам, читал лекции студентам учебных заведений в рясе с крестом. В его операционной всегда висела православная икона, и ни какая сила не могла заставить ее снять.

Даже после его смерти христиане продолжают ощущать на себе всю его чудодейственную силу. Они приходят в храмы помолиться иконе святителя Луки о своих бедах и тяготах. Современная православная индустрия предлагает большой ассортимент икон с его изображением.

Очень популярны маленькие иконы Луки Крымского, купить которые предлагают и иконные лавки и интернет магазины в разных вариациях. Святому Луке приходят помолиться об исцелении от телесных и духовных недугов перед операциями и в адаптационный период.

В городе Керчь, где родился святитель, его считают местночтимым святым на протяжении многих лет.

Источники: http://womanadvice.ru/molitva-svyatomu-luke, http://tafevronina.narod.ru/index/0-18, http://days.pravoslavie.ru/Life/life6701.htm, http://www.ikonu.ru/info.php?id=1188, http://www.sudba.info/chudotvornaya-ikona-svyatitelya-luki/NULL Комментариев пока нет!

Источник: https://xn----7sbbh1acsciho3aw6kyb.xn--p1ai/svyatoj-luka-molitva-o-blagopoluchii/

Молитва Луке Крымскому об исцелении, перед операцией, о здравии и выздоровлении болящего

Молитва святым луке и марку

«Спаси, Господи!». Спасибо, что посетили наш сайт, перед тем как начать изучать информацию, просим подписаться на наше православное сообщество в Инстаграм  Господи, Спаси и Сохрани † –  https://www.instagram.com/spasi.gospodi/ .  В сообществе больше 30 000 подписчиков.

Нас, единомышленников, много и мы быстро растем, выкладываем молитвы, высказывание святых, молитвенные просьбы, своевременно выкладывам полезную информацию о праздниках и православных событиях… Подписывайтесь. Ангела Хранителя Вам!

В наше время люди по ряду причин страдают от разных болезней. Большинство болячек возникает из-за плохой экологии, нервов, переутомляемости. Некоторые из них можно вылечить медикаментозно, а другие, сделав операцию.

Но, к сожалению, есть и неизлечимые. Но даже в случае постановления неутешительного диагноза, нельзя опускать руки. Необходимо бороться всеми возможными способами и верить в чудеса. Они на самом деле могут случаться.

Если вы верите в силу Господа и Святых Великомучеников, то также можно молиться за здравие родных и близких. Именно молитва дает силы в момент печали и огорчения, когда угасают последние лучи надежды.

Есть большое количество молебен, которые обращены к разных Святым, помогающим человеку выздороветь. С просьбами можно обратиться к:

 • Иисусу Христу
 • Иоанну Кронштадтскому
 • Иоанну Целителю
 • Луке Крымскому

Но в нашей статье хотелось бы обратить особое внимание на мольбы Святому Луке.

Молитва Святому Луке Крымскому

Преподобный Лука — один из наиболее почитаемых Святых среди верующих. Его просят:

 • О здравии родственников и близких друзей, знакомых;
 • Об исцелении ребенка;
 • Об успешном зачатии малыша;
 • Об исцелении от рака и других смертельных недугов.

Когда болеют родные люди на это просто невыносимо смотреть. В такой ситуации мы пытаемся сделать все возможное и невозможное, чтобы спасти жизнь любимого человека. Ведь главное не бездействовать, когда каждая минута дорога.

Следует искать любые способы решения проблемы — лучшие клиники, опытных специалистов. Кроме того, всегда нужно помнить, что Бог видит всё и всех. Он обязательно поможет, стоит только попросить о помощи.

Лука Крымский — это Святой, заживший славы еще при жизни. Он был очень талантливым хирургом. Сам Господь даровал ему талант спасать жизни людские. Лука делал очень сложные операции, этим самым излечивал безнадежно больных.

Он целиком посвятил свою жизнь спасению людей, их исцелению, он даровал им самое ценное, что может быть — жизнь. Вот и после смерти своей, он помогает каждому человеку, который нуждается в его поддержке. А вот, как звучит сам молебен о здравии болящего:

«О всеблаженный исповедниче, святителю отче наш Луко, великий угодниче Христов.

Со умилением приклоньше колена сердец наших, и припадая к раце честных и многоцелебных мощей твоих, якоже чада отца молим тя всеусердно: услыши нас, грешных, и принеси молитву нашу к милостивому и человеколюбивому Богу, Емуже ты ныне в радости святых и с лики ангел предстоиши. Веруем бо, яко ты любиши ны тою же любовию еюже вся ближния возлюбил еси, пребывая на земли.

Испроси у Христа Бога нашего, да утвердит чад Своих в духе правыя веры и благочестия: пастырям да даст святую ревность и попечение о спасении вверенных им людей: право верующия соблюдати, слабые и немощныя в вере укрепляти, неведущия наставляти, противныя обличати.

Всем нам подай дар коемуждо благопотребен, и вся яже к жизни временней и к вечному спасению полезная: градов наших утверждение, земли плодоносие, от глада и пагубы избавление, скорбящим утешение, недугующим исцеление, заблудшим на путь истины возвращение, родителем благословение, чадом в страсе Господнем воспитание и научение, сирым и убогим помощь и заступление.

Подаждь нам всем твое Архипастырское благословение, да таковое молитвенное ходатайство имущи, избавимся от козней лукаваго и избегнем всякия вражды и нестроений, ересей и расколов. Настави нас на путь, ведущий в селения праведных, и моли о нас всесильнаго Бога, в вечней жизни сподобимся с тобою непрестанно славити Единосущную и Нераздельную Троицу, Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь.»

Молитва Луке Крымскому об исцелении

Победу человека, больного на неизлечимые болезни, мы часто называет просто чудом. Выздоровление его мы воспринимаем, как дар Божий и называем никак не по иному, как настоящее исцеление.

Обязательно к прочтению:  Молебен Нечаянная радость

Даже, если вам пришлось услышать страшный диагноз рак, то это не повод устраивать панику и «бросаться с моста». Нужно вести борьбу с болезнью и читать молитву Святому Луке ежедневно. И он не оставит вас в беде. Неоднократно можно встретить свидетельства тех людей, которым удалось исцелиться или тех, кто знает их. Рак — это не приговор запомните это.

Святейшего может просить помощи кто угодно и для кого угодно. Например:

 • мамы, бабушки могут просить об исцелении ребенка,
 • чада — об исцелении родителей,
 • девушки и парни о выздоровлении вторых половинок и друзей.

Можно также без угрызений совести просить за себя.

Молитва Луке Крымскому о зачатии ребенка

Дети — это наши сокровища, они украшают жизнь каждого человека, делают ее яркой и наполненной важным смыслом. Но, к сожалению, не каждой женщине удается быстро и без усилий забеременеть.

Некоторые проходят множество медицинских анализов, пытаются поменять свой образ жизни, но все же не могут познать счастья материнства. Тогда вам сможет помочь молебен Святому Луке.

Если вы будете читать молитвы каждый день с открытой душой и чистыми помыслами, то Святой вам обязательно поможет. И главное, искренне верьте в то, что у вас все выйдет, и так оно и будет. Вы станете мамой.

Молитва Луке Крымскому перед операцией

Очень мало есть людей, которым не приходилось ложиться под нож хирурга. И хоть, какое бы оперативное вмешательство это не было, все-равно больной будет чувствовать страх, переживания.

Даже при  обычном аппендиците люди нервничают, не говоря уже о более серьезных операциях (например, удаление опухолей). Поэтому больному, которого ждет оперативное вмешательство, может успокоить себя, читая про себя молитву.

Обязательно к прочтению:  Молебен о замужестве

Кроме того, хотелось бы отметить, что сами врачи также молятся Луке Крымскому, когда им предстоит сложная операция. Именно от них ведь зависит, будет ли жить пациент  или нет.

До, во время и после операции за вас может молиться, как ваша мама, так и муж или бабушка. По окончанию операции о выздоровлении больного могут просить все, кому не безразлично здоровье и судьба  болящего.

Великомученик Лука Крымский всегда приходит на помощь к страждущим, он никого не оставляет в беде. Поэтому мы также должны быть ему благодарны и молиться регулярно, почитать его, ходить в церковь, особенно в день памяти его, а именно 11 июня. Но и в обычные дни не забывайте о ваших Святейших.

Теперь вы знаете, какую молитву следует  использовать для выздоровления, исцеления родных людей. Так, что живите и радуйтесь, да будет Господь милостивый с вами.

Смотрите еще и видео, из которого Вы узнаете о житие Святителя Луки Крымского:

Источник: https://ikona-i-molitva.info/molitva-luke-krymskomu-ob-iscelenii-pered-operaciej-o-zdravii-i-vyzdorovlenii-bolyashhego/

Сильная молитва Луке Крымскому перед операцией, об исцелении, выздоровлении больного и здравии

Молитва святым луке и марку

Господь допускает болезни для очищения души человека. Но вера бывает слаба: едва почувствовав недомогание, больной чувствует страх, а истратив все средства для исцеления и не получив облегчения, впадает в отчаяние. Хорошо, если муки приводят страдальца к Богу: у Него уже есть сильнейшее лекарство, которое стоит только попросить с верой.

Святой врач — молитвенник за болящих

Больных XXI века можно назвать счастливыми людьми.

Медицина продвинулась далеко вперед, шансы на выздоровление существенно увеличились, а перед Богом предстал новый святой целитель — епископ Лука Крымский, русский врач, хирург, прошедший все несчастья лихих времен.

Ему знакомы все болезни, он чувствует страдания каждого пациента. Молитва Луке Крымскому об исцелении — это и есть лекарство, помогающее вновь обрести здравие.

Святитель ЛукаВажно! В качестве эффективного лечения врачи чаще рекомендуют хирургические операции. Риск вмешательств в организм существенно снизился благодаря достигнутым успехам в хирургии, анестезии, новым технологиям и аппаратуре.

В числе ученых, трудившихся над этим, стоит и святитель Лука, прославленный Церковью в лике святых. Молитва Луке Крымскому перед операцией возносится не только больными, но и врачами.

Когда за посещение церкви можно было лишиться свободы, святитель Лука молился перед операциями и читал лекции студентам-медикам, надев рясу и крест.

Святые, которым молятся в болезнях:

 • Пантелиймон Целитель
 • Николай Чудотворец
 • Матрона Московская

Святитель Лука Крымский начинал врачебную деятельность, когда хирургия была рискованным делом. Будучи заведующим хирургическим отделением провинциальной больницы, он видел смерть некоторых пациентов от неправильно сделанного наркоза.

Это заставило его провести исследования и разработать методы безопасной анестезии. Всякая работа спорилась в руках умелого врача: сотни исцеленных его руками людей разносили славу хирурга далеко за пределы городов, где он работал.

Святой Лука Крымский

Секрет профессионализма святого Луки скрывался в хорошем образовании, трудолюбии и впитанной с детства православной вере.

Валентин (мирское имя Святителя) любил Бога, часто молился, читал Евангелие и стремился привести к этому и других.

Когда веру противопоставляли науке, ученый профессор и практикующий врач нашел силы показать делом, что наука без Бога — глупость и суеверие.

За труды в медицине и Святитель Лука был удостоен Сталинской премии. Большую часть денег он потратил на детей, оставшихся сиротами после войны, а остальные разослал всем, кто просил помощи.

Доброта и щедрость епископа-врача была широко известна. Однажды незнакомая женщина из Ташкента отправила владыке письмо с просьбой прислать хорошие нитки для вышивания.

Это ничуть не смутило обремененного заботами старца: просьба была исполнена.

Вся жизнь Луки Крымского показывает его глубокую веру и любовь к людям. Заслужив славу на небесах, теперь он исцеляет пациентов более верным, чем скальпель, инструментом — силой Божией. Неужели не услышит он молитв, возносимых и сейчас немощными и нуждающимися?

Чудеса по молитвам Св. Луки, исцеление детей и взрослых

Владыка преставился в 1961г. В это антирелигиозное время провожать его в последний путь пришли толпы народа, и власти не смогли этому препятствовать.

Но недолго пришлось лежать Святителю в могиле: через 30 лет он был прославлен в лике святых и его мощи перенесли в Свято-Троицкий собор г. Симферополя.

За эти 30 лет свидетельства чудесной помощи покойного епископа-врача не прекращались, хотя власти препятствовали их распространению. После прославления Святого и обретения мощей, истории чудес стали записываться.

Икона «Святой Лука»Важно! Чудеса Божии, творимые по молитвам святых, Церковь считает не нарушением законов природы, а, наоборот, проявлением порядка, созданного Богом и потерянного человеком.

Женщина из Грузии, страдавшая мигренью, истратила все средства на лечение и не почувствовала облегчения. Родственница подсказала ей просить помощи Святителя Луки, привезла из Крыма иконку и масло от мощей.

Больная стала усердно молиться, каждый день мазалась маслом, читала акафист святому. Прошел месяц, мигрень не уходила, но женщина не отчаивалась, зная, что святитель Лука не может отказать ей.

Однажды ночью во сне она почувствовала, будто кто-то делает ей операцию на голове. Все было «по-настоящему»: и укол, и боль, и наложение шва, и жжение раны. Наутро страдалица проснулась совершенно здоровой.

Другие молитвы об исцелении:

В одной семье родился нездоровый ребенок. Чтобы выжить, ему требовалось много операций. Родственники очень переживали, но никому в голову не приходило молиться Луке Крымскому, они никогда особо не молились. Однажды крестная ребенка случайно зашла в храм и была поражена «живым» взглядом Св. Луки с иконы, устремленным на неё: «почему не молишься?».

Приняв это как знак, крестная начала читать молитвы и акафист. Первые операции прошли успешно, проблемы словно исчезали сами собой. Впереди оставалось самое сложное, врачи не ручались за успех.

Родители ребенка стали искать другую клинику, но крестная отговорила их. Ей ясно послышались слова святителя: «Я же сказал, что позабочусь!». Оставить ребенка у прежнего хирурга стало подвигом веры семьи маленького страдальца.

И они получили награду: сложнейшая операция на голове прошла без осложнений.

Мария Мироненко. Картина «Святитель Лука Крымский»

Многодетной матери из Подмосковья, Юлии, часто приходилось таскать коляски и детей на четвертый этаж, в результате чего у неё развилась пупочная грыжа.

Диагноз был совершенно точным: женщина мучалась болями, врач прописал ей немедленную операцию. Юлия переживала: не с кем было оставить детей, как раз собирались ехать на каникулы в Крым, к родителям.

Вспомнив о святом враче, Юлия помолилась ему и решила отложить операцию до конца каникул.

Приехав с детьми в Симферополь, женщина зашла в Троицкий собор. Накануне она выучила молитву, чтобы произнести ее перед мощами Св. Луки, но когда подошла к раке, забыла все слова. Женщина почувствовала мир и спокойствие в душе, ей не хотелось ни о чем просить.

Прибыв в дом родителей, Юлия застала местного врача, пришедшего обследовать её отца. Заодно врач взялся осмотреть и ее грыжу, после чего удивился: «У вас нет никакой грыжи!». Второй, более детальный осмотр также подтвердил полное отсутствие заболевания. Тут Юлия вспомнила, что боль прошла в тот момент, когда она подошла к раке Святителя Луки в соборе.

Студент Московской Духовной семинарии Евгений, возвращаясь темным вечером в общежитие, был жестоко избит неизвестными. Бандиты повалили его на землю и били по голове палками. Чудом Евгений остался жив, его обнаружили прохожие и доставили в больницу.

Врачи не давали никаких шансов: множество переломов черепа, ушибы головного мозга. Сокурсники юноши и преподаватели семинарии встали на молитву Господу, Богородице и святителю Луке. В результате почти безнадежные операции на голове прошли успешно.

Вскоре Евгений продолжил учебу в семинарии, а на его родине, в Люберцах, был открыт домовой храм во имя Святого Луки.

Кадр из фильма «Лука», 2014 г.

Как просить Святого об успешной операции и выздоровлении ребенка или взрослого

Молитва Святителю Луке перед операцией

О всеблаженный исповедниче, святителю отче наш Луко, великий угодниче Христов.

Со умилением приклоньше колена сердец наших, и припадая к раце честных и многоцелебных мощей твоих, якоже чада отца молим тя всеусердно: услыши нас, грешных, и принеси молитву нашу к милостивому и человеколюбивому Богу, Емуже ты ныне в радости святых и с лики ангел предстоиши. Веруем бо, яко ты любиши ны тою же любовию еюже вся ближния возлюбил еси, пребывая на земли.

Испроси у Христа Бога нашего, да утвердит чад Своих в духе правыя веры и благочестия: пастырям да даст святую ревность и попечение о спасении вверенных им людей: право верующия соблюдати, слабые и немощныя в вере укрепляти, неведущия наставляти, противныя обличати.

Всем нам подай дар коемуждо благопотребен, и вся яже к жизни временней и к вечному спасению полезная: градов наших утверждение, земли плодоносие, от глада и пагубы избавление, скорбящим утешение, недугующим исцеление, заблудшим на путь истины возвращение, родителем благословение, чадом в страсе Господнем воспитание и научение, сирым и убогим помощь и заступление.

Подаждь нам всем твое Архипастырское благословение, да таковое молитвенное ходатайство имущи, избавимся от козней лукаваго и избегнем всякия вражды и нестроений, ересей и расколов. Настави нас на путь, ведущий в селения праведных, и моли о нас всесильнаго Бога, в вечней жизни сподобимся с тобою непрестанно славити Единосущную и Нераздельную Троицу, Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь.

Святой Лука КрымскийВнимание! В волнениях и переживаниях, связанных с предстоящей операцией, трудно найти время, настроение и слова для молитвы. Но даже попытка оставить суету ради общения с Господом принимается Им как духовный подвиг.

Кроме молебна, заказанного в храме, молиться можно и дома:

 • для чтения акафиста или молитвы дома лучше приобрести небольшую иконку Св. Луки Крымского и установить ее в «красном углу». Там же обязательно должна находиться икона Господа, ибо от Него исходит исцеление. Святитель Лука — только молитвенник перед Ним;
 • зажечь лампаду или свечу — символ «горения духа» в молитве;
 • женщине — надеть косынку, встать прямо перед иконами. Для умиротворения чувств святые отцы советуют немного постоять молча, глядя на огонь свечи;
 • произнести трижды «Господи, помилуй» с крестным знамением, затем прочесть текст акафиста и молитвы, продумывая каждое слово и кладя поклоны с крестным знамением.
 • после чтения установленных текстов можно попросить святого своими словами, например: «Святый священноисповедниче Луко, помолись ко Господу, направь руку хирурга и дай исцеление рабу Божиему (младенцу или отроку)…».

Внимание! В Свято-Троицком женском монастыре г. Симферополя, где хранятся мощи Св. Луки, принимаются заказные молебны и поминовения. При срочной операции можно позвонить по телефону, в рядовых случаях — написать на электронную почту.

Там же можно попросить выслать масло от святых мощей. Маслом следует помазывать после молитвы, нанося крестообразно на лоб или больное место взрослому или ребенку. При этом произность: «Святителю отче Луко, моли Бога о нас!»

В монастыре освящаются небольшие вещи: пояски, шапочки, которые передаются верующим с благословением от Святителя. Там же можно приобрести икону святого.

Лёжа в больнице, свободное время лучше посвятить чтению книги Архиепископа Луки Войно-Ясенецкого «Я полюбил страдания», сборников его проповедей.

В конце жизни, будучи почти слепым, епископ Лука продолжал принимать больных. Диагнозы его были удивительно точны, так как совершались уже не профессиональными навыками, а силой Божией. Тем более сейчас, общаясь с Господом на небесах, Св. Лука не замедлит прийти на помощь.

Посмотрите видео о молитве Святому Луке

Источник: http://molitva-info.ru/molitvoslov/molitva-luke-krymskomu-pered-operatsiej-ob-istselenii-vyzdorovlenii-bolnogo-i-zdravii.html

Поделиться:
Нет комментариев

  Добавить комментарий

  Ваш e-mail не будет опубликован. Все поля обязательны для заполнения.