Молитва святому блаженному василию

Содержание

Молитвы блаженному Василию, Христа ради юродивому, Московскому чудотворцу

Молитва святому блаженному василию

Житие́ твое́, Васи́лие, нело́жное, и чистота́ нескве́pна,/ Хpиста́ pа́ди те́ло твое́ изнуpи́л еси́ посто́м и бде́нием,/ и мpа́зом и теплото́ю со́лнечную,/ и слото́ю, и дожде́вным о́блаком,/ и пpосвети́ся лице́ твое́, я́ко со́лнце,/ и ны́не пpихо́дят к тебе́ Росси́йстии наpо́ди и вси́ лю́дие,/ пpославля́юще свято́е твое́ успе́ние./ Тем Хpиста́ Бо́га моли́,/ да изба́вит ны от ва́pваpскаго плене́ния и междоусо́бныя бpа́ни,// и миp ми́pови пода́ст, и душа́м на́шим ве́лию ми́лость.

Перевод: Житие твое, Василий, истинное, и чистота неоскверненная, Христа ради тело твое изнурил ты постом и бдением, и морозом, и солнечной жарой, и ненастьем, и дождем, и просветилось лицо твое, как солнце, и сейчас приходят к тебе Российские народы и все люди, прославляя святое твое успение. Потому Христа Бога моли, да избавит нас от языческого пленения и междоусобной войны, и мир подаст миру, и душам нашим великую милость.

Молитва 1-я*

О, вели́кий уго́дниче Христо́в, и́стинный дру́же и ве́рный ра́бе Всетворца́ Го́спода Бо́га, переблаже́нне Васи́лие! Услы́ши ны, многогре́шныя, ны́не вопию́щия к Тебе́ и призыва́ющия имя́ Твое́ свято́е, поми́луй ны, припа́дающия Днесь к пречи́стому о́бразу Твоему́, приими́ ма́лое на́ше и недосто́йное сие́ моле́ние, умилосе́рдися над убо́жеством на́шим, и моли́твами Твои́ми исцели́ всяк неду́г и боле́знь души́ и те́ла на́шего гре́шнаго, и сподо́би ны тече́ние жи́зни сея́ невреди́мо от ви́димых и неви́димых враго́в безгре́шно прейти́, и христиа́нскую кончи́ну, непосты́дну, ми́рну, безмяте́жну, и Небе́снаго Ца́рствия насле́дие получи́ти со все́ми святы́ми во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Молитва 2-я*

О, вели́кий уго́дниче Христо́в, переблаже́нне Васи́лие! Припа́дающе к ра́це моще́й твои́х, с ве́рою лобыза́ем честны́й твой о́браз, ча́юще от него́ си́лою Бо́жиею получи́ти исцеле́ние душ и теле́с на́ших, прославля́ем вели́чество Вседержи́теля Бо́га, Его́же ты душе́ю и те́лом твои́м в жи́зни сей просла́вил еси́, ублажа́ем тве́рдость ве́ры и любве́ твое́й ко Го́споду Савао́фу, пропове́дуем кре́пость Твоего́ Ду́ха и, воспомина́юще вели́кия по́двиги доброде́тели твое́й, вопие́м к Тебе́ из глубины́ серде́ц на́ших: не премолчи́ вопи́ти за ны ко Го́споду Бо́гу, те́лом бо Твои́м пребыва́еши с на́ми на земли́, ду́хом же почива́еши на Небе́си́ во объя́тиих Зижди́теля Твоего́. Предста́тельством у́бо Твои́м у Престо́ла непристу́пныя сла́вы, испроси́, да почи́ет и на нас Дух Бо́жий, дух прему́дрости и ра́зума, дух сове́та и кре́пости, дух ве́дения и благоче́стия и стра́ха Бо́жия, и да не пре́зриши многогре́шных на́ших моле́ний. Се мы, предстоя́ще в хра́ме, посвяще́ннем и́мени твоему́ свято́му, воспису́ем ти похва́льная си́це: ра́дуйся, Богоблаже́нне Васи́лие, я́ко ты, возненави́дев вре́менная ми́ра, богоуго́дно подвиза́лся еси́ и на высоту́ доброде́телей восте́кл еси́. Ра́дуйся, я́ко потща́лся еси́ победи́ти страсть со все́ми поро́чными ея́ скло́нностьми и дарова́ний Свята́го Ду́ха сподо́бился еси́. Ра́дуйся, я́ко показа́лся еси́ ми́рови юрод бы́ти, чистото́ю же души́ мудр Бо́гови яви́лся еси́. Ра́дуйся, я́ко в терпе́нии и страда́нии храбр яви́лся еси́ и вся стре́лы лука́ваго разжже́нныя погаси́л еси́. Ра́дуйся, я́ко жела́нием от исто́чник изра́илевых всегда́ почерпа́я, благода́ти Бо́жия преиспо́лнен был еси́. Ра́дуйся, я́ко, взем яре́м спаси́тельнаго словесе́ Христа́ Бо́га на́шего, попра́л еси́ всю горды́ню ми́ра. Ра́дуйся, я́ко посреде́ молв безмо́лвие сохрани́л еси́, мысль твою́ бы́стро устремля́я к Го́рним. Ра́дуйся, я́ко ты мече́м духо́вным во́лю хоте́ния твоего́ отсеца́л еси́ и сто́пы ра́зума твоего́ утвержда́л еси́ на ка́мени любве́ Христо́вы. Ра́дуйся, я́ко совле́клся еси́ тле́нных одея́ний и обле́клся еси́ в но́ваго челове́ка, обновле́на кро́вию Христо́вою. Ра́дуйся, я́ко в ме́сто тле́нных бога́тство духо́вное собра́л еси́ и нача́тки трудо́в Христу́ Бо́гу на́шему прине́сл еси́. Ра́дуйся, я́ко и по сме́рти Госпо́дь яви тя нам исто́чника исцеле́ний. Ра́дуйся, я́ко, сла́вы и бога́тства не восхоте́в, вся в ничто́же вмени́л еси́, да Христа́ приобря́щеши, Его́же и стяжа́л еси́ мно́гими труды́ и терпе́нием. Ра́дуйся, я́ко ны́не, соединя́яся с Бо́гом, непреста́нным Его́ зре́нием наслажда́ешися и обита́еши во блаже́нней ве́чности. Ра́дуйся, я́ко насыща́ешися благи́ми, и́хже о́ко не ви́де, и у́хо не слы́ша, и на се́рдце челове́ку не взыдо́ша, я́же угото́ва Бог та́ко возлюби́вшему Его́, поспешеству́й у́бо моли́твами Твои́ми, избра́нниче Бо́жий, да и мы на земли́, совоку́плени крепча́йшим любве́ Бо́жия сою́зом, великоду́шно понесе́м благо́е Ева́нгелия и́го и благода́тию Свята́го Ду́ха да сподо́бимся вкуси́ти и насыща́тися ве́чно с тобо́ю Небе́сных немерца́емых благ. Ами́нь.

Личное прошение

О, преблаже́нне Васи́лие! Услы́ши мя, многогре́шнаго (имя), ны́не вопию́щаго к тебе́ и призыва́ющаго и́мя твое́ свято́е, умилосе́рдися на́до мно́ю, и моли́твами твои́ми пода́ждь (содержание прошения) и Небе́снаго Ца́рствия насле́дие со все́ми святы́ми во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Краткое житие

День памяти 2/15 августа

Жил в Москве во времена Иоанна Грозного. Предсказал пожары в Москве и Новгороде, проповедовал милосердие и добрые нравы, не боялся обличать даже жестокого царя.

От мощей впоследствии произошло множество чудес и исцелений. Св.

Василию Блаженному молятся о даровании смирения и терпения в гонении и насмешках, о добром нраве властей и правителей, о сохранении от пожара, об исцелении от различных недугов.

* Минея. 2-е августа.

Источник: https://azbyka.ru/molitvoslov/molitva-blazhennomu-vasiliyu-xrista-radi-yurodivomu.html

Икона Василия Блаженного

Молитва святому блаженному василию

Большое количество святых есть в православии, и на честь многих из них названы храмы, а большинство ликов святых есть в каждой церкви или монастыре.

Не является исключением из данного перечня и икона Василия Блаженного. Многие знают не столько много информации о нем, как слышали о названии собора в его честь, который поражает всех своей красотой.

Не даром его еще называют открытием русской души.

Житие блаженного

Стиль жизни его показывает на то, что его было причислено к святым самим Господом. Не стоит забывать о том, что чудеса Василия Блаженного имели место быть не только при его жизни, но и  в наше время.

Родился он в середине 15 века в семье простых людей. Родители отдали его изучать сапожничье дело.

Однажды еще во время его учебы произошло чудо, которое заставило поверить его учителя в то, что Василий действительно обладает неким даром. Один купец посетил их лавку и попросил сделать ему сапоги, которые он и за год не сносит.

Парень согласился, но с грустью на глазах. Наставник спросил в чем проблема и тот объяснил, что заказчик вскоре умрет. Так и произошло.

В 16 летнем возрасте он совершил подвиг юродства. Он ходил босиком по Москве, не зависимо от погодных условий. Порой его поступки вызывали гнев у окружающих. Были сведения о том, что он мог опрокинуть квас или перевернуть лоток с выпечкой. Затем выяснялось, что это были непригодные для употребления товары. Вот так был признан он юродливым и обличителем правды.

Он всегда помогал тем, кому действительно это было необходимо, но из-за стеснения они не могли попросить милостыню. Осуждающе относился к тем, кто подавали из корыстных целей, чтобы привлечь таким образом внимание Господа на свои поступки. Из-за постоянных молитв и великих подвигов, даровал ему Бог дар предвидения будущего. Умер он в середине 16 века. День памяти его попадает на 15 августа.

У вас есть телеграм? Если да, тогда вам понравится наша православная группа: t.me/molitvaikona, заходите, мы ждем Вас!

Многие часто спрашивают о том, почему Василия Блаженного назвали блаженным. Это связано с тем, что он всегда старался быть счастливым при любом исходе ситуации. Он постоянно искал даже в самых опустившихся людях то зерно, которое указывало бы на их скрытую положительную натуру.

С какими просьбами обращаются к святому

Верующие знают, что каждый из святых обладает определенным даром и возможностями. Стоит знать конкретно то, о чем просят в молитвах Василия Блаженного. Чаще всего к нему обращаются с такими просьбами:

 • о защите от пожаров,
 • об исцелении от различных глазных заболеваний,
 • от захвата в плен,
 • для избавления от болезней мозга,
 • о даровании силы для покаяния и смирения,
 • от болезней ног,
 • о спасении на поле битвы и от междоусобных войн,
 • от различных кожных проблем,
 • от катастроф и неудач,
 •  от проблем со здоровьем, в основе которых лежат нервные расстройства.

И это еще не полный перечень того, в чем помогает икона Василия Блаженного.

Лик святого

В день памяти святого больше количество людей идет в храм, для того, чтобы помолится и попросить его заступничества. Из особенных воспоминаний о нем часто можно встретить свидетельства о его чудесах и фразу о том, что он был полностью нагим и в руках был только посошок.

Часто перед иконой Святого Василия Блаженного люди возносят молитвы о даровании смирения перенести все тяготы и нужды судьбы, а также гонения и насмешки. Можно молить святого и о даровании исцеления от алкогольной зависимости и наставлению на путь истинный. Обращении такого характера помогают укрепить веру и поверить в свои силы, а также в то, что желаемое заступничество будет обретено.

Так же читайте:  Икона Анастасии Узорешительницы, значение и в чем помогает

Появление образа произошло после канонизации святого. Было много свидетельств того, что он действительно был чудотворцем. Его нетленное тело погребли недалеко от Троицкой церкви. А со временем их перенесли в Собор Василия Блаженного. А вот лик его находится в Московской духовной академии.

На изображении он предстает в том же виде, в котором его часто можно было увидеть. На нем лишь набедренная повязка. На его фоне находится город Москва, хранителем которой его считают. Руки свои он возносит к небесам, моля Господа о даровании своей милости.

Еще с самого детства святой имел некую одаренность Господом. Его называли чудотворцем не только потому, что он мог видеть будущее, но и потому, что:

 • был способен чувствовать негативные и злые помыслы людей,
 • мог разглядеть Ангелов и других святых.

Кроме этого многие говорят, что его жизнь была наполнена милосердием и состраданием к другим. Он часто наставлял своими речами людей на путь истинный, молился о грешниках и обличал тех, кто имел плохие намерения. Через определенное время его стали уважать в народе.

Храм на Красной Площади носит его имя. А наиболее часто слышимая молитва Василию Блаженному несет в себе просьбу о даровании человеколюбия и милосердия. Есть также свидетельства того, что искренняя молитва исцеляла даже самые тяжелые болезни.

Самое основное – не терять веры.

О, великий угодниче Христов, истинный друже и верный рабе Всетворца Господа Бога, преблаженне Василие! Услыши ны, многогрешныя (имена), ныне вопиющия к тебе и призывающия имя твое святое, помилуй ны, припадающия днесь к пречистому образу твоему, приими малое наше и недостойное сие моление, умилосердися над убожеством нашим, и молитвами твоими исцели всяк недуг и болезнь души и тела нашего грешнаго, и сподоби ны течение жизни сея невредимо от видимых и невидимых врагов и безгрешно прейти, и христианскую кончину непостыдну, мирну, безмятежну, и Небеснаго Царствия наследие получить со всеми святыми во веки веков. Аминь.

Смотрите еще видео рассказ о святом Василие:

Так же читайте:  Икона Иоанна Милостивого, в чем помогает, о чем молятся

Икона Василия Блаженного

Источник: https://tolkovanie.info/ikona-vasiliya-blazhennogo/

Молитвы Василию Великому: самые сильные

Молитва святому блаженному василию

Православная культура славится множеством благочестивых приверженцев, которые становятся впоследствии святыми, защищая и оберега мирян. Одним из таких святых стал Василий Великий. Этот святой являлся покровителем при крещении Руси Владимиром. Молитвы Святому Василию Великому способна избавить от болезней, изгнать бесов и помощь в новых начинаниях.

Житие Василия Великого

Василий жил в большой и дружной семье. Из десяти детей пять выбрали духовный путь и были впоследствии причислены к лику святых. Сам Василий сразу после крещения отправился в Египет для изучения священных писаний. Еще некоторое время он путешествовал по святым местам, ведя исключительно монашеский образ жизни.

Основная деятельность Василия была посвящена людям. Будучи архиепископом Каппадокийским, он организовывал строительство больниц, активно занимался и пропагандировал благотворительность, а также всячески защищал невинных людей.

Тяжелая монашеская жизнь не позволила архиепископу дожить до пятидесяти лет. Однако за свою недолгую жизнь, он достиг великих успехов в богослужении и философии, поэтому его и прозвали Василий Великий.

И с тех пор, молитва Святого Василия Великого является очень популярной, так как он милостив и добр к мирянам и по сей день.

О чем можно молиться святому василию?

За свою жизнь Василий изучил множество самых разных трудов, включая темы точных наук. Поэтому святой является покровителей проповедников и учителей. Основные прошения мирян Василию Великому направлены на следующие проблемы:

 • Бесы в сознании человека;
 • Обретение душевного покоя;
 • Осознание веры к Всевышнему;
 • Просят у Василия Великого и защиты от недругов;
 • Избавления от болезней;
 • Для обретения жилья;
 • Для помощи в учебе.

Молитва Василию Великому об успехе в делах является очень сильной молитвой, помогающая всем, кто обратиться с искренней просьбой. Особое место в православной культуре занимают молитвы, направленные на борьбу с лукавым. Запретительная молитва Василия Великого обращена именно с просьбой об избавлении от лукавого и направление на путь истинный.

Молитва на изгнание бесов

Заклинаю тя, злоначальника хульнаго, начальника сопротивнаго востания, и самодетеля лукавства, заклинаю тя низверженнаго от горняго светоношения, и во тму глубины низведеннаго возношения ради.

Заклинаю тя и всю низпадшую силу последовательную твоего произволения: заклинаю тя, душе нечистый, Богом Саваофом, и всем воинством ангел Божиих, Адонаи Елои Бога Вседержителя, изыди и разлучися от раба Божия (имя), заклинаю тя Богом Словом вся создавшим, и Господом нашим Иисусом Христом, Единородным Сыном Его, прежде век неизреченно и безстрастно от Него рожденным, видимую же и невидимую тварь соделавшим, по образу Своему человека создавшим, законом первее естественне сия детоводившим, и ангельским приставлением сохраншим: водою согрешение свыше потопившим, и поднебесныя бездны разустившим, и гиганты нечествовавшыя растлевшим, и столп скверных растрясшим, и землю содомов и гоморров огнем жупельным испепелившим, егоже свидетель дым неугасимый курится; жезлом море раздельшим, и люди ногами немокрыми проведшим, и мучителя фараона, и воинство богоборное, во веки волнами нечестия брань потопившим; в последняя дни от Девы Чистыя Воплотившимся неизреченно, и целы печати чистоты сохраншим, омыти крещением древнюю нашу скверну благоизволившим, еюже мы преступлением осквернихомся. Заклинаю тя Крестившимся во Иордане, и образ нам нетления в воде по благодати Подавшим; Егоже ангели и вся силы небесныя удивишася, воплощенна Бога Смирившагося зряще, егда Безначальный Отец, безначальное Рождество Сыновнее откры, и Святаго Духа схождение, Троическое Единство свидетельствова. Заклинаю тя Оным, ветру Запретившим, и бурю морскую Укротившим, полк демонский Отгнавшим, и зеницы очныя от утробы лишенныя брением слепыя прозрети Соделавшим, и древнее рода нашего создание Обновившим, и немыя еже глаголати Исправившим: струпы проказ Очистившим, и мертвыя от гробов Воскресившим, даже до погребения человеком Беседовавшим, и ад востанием Пленившим, и все человечество необъято смертью Устроившим. Заклинаю тя Богом Вседержителем, Богодухновенным гласом человеки Вдохнувшим, и апостолом Содействовавшим, и всю вселенную благочестия Исполнившим: убойся, бежи, бежи, разлучися демоне нечистый и скверный, преисподний, глубинный, льстивый, безобразный, видимый безстудия ради, невидимый лицемерия ради, идеже аще ecи, или отъидеши, или сам ecи Веельзевул, или сотрясаяй, или змеевидный, или звероличный, или яко пара, или яко птица, или нощеглагольник, или глухий, или немый, или от нашествия устрашаяй, или растерзаяй, или наветуяй, или во сне тяжце, или и недузе, или в язве, или в смесе скоктаяй, или слезы любосластныя творяй, или блудный, или злосмрадный, или похотный, или сластотворный, или отраволюбивый, или любонеистовый, или звездоволхвуяй, или домоволшебник, или безстудный, или любопрительный, или непостоянный, или с месяцем пременяяйся, или временем неким сообращаяйся, или утренний, или полуденный, или полунощный, или безгодия некоего, или блистания, или по случаю сретился еси, или от кого послан еси, или нашел еси внезапу, или в мори, или в реце, или от земли, или из кладязя, или от стремнины, или от рова, или от езера, или от трости, или от вещества, или от верху земли, или от скверны, или от луга, или от леса, или от древа, или от птиц, или от грома, или от покрова баннаго, или от купели водныя, или от гроба идольскаго, или отнюдуже вемы, или не вемы, или от знаемых, или от незнаемых, или от непосещаемаго места, отлучися и пременися, устыдися образа рукою Божиею созданнаго, и воображеннаго: убойся воплощеннаго Бога подобия, и не сокрыйся в рабе Божием (имя), но жезл железный, и пещь огненная, и тартар, и скрежет зубный, отмщение преслушания тебе ожидает. Убойся, умолкни, бежи, не возвратися, ни сокрыйся со инем лукавством нечистых духов: но отъиди в землю безводную, пустую, неделанную, на нейже человек не обитает: Бог Един призирает связаяй всех уязвляющих, и злосоветующих на образ Его, и веригами мрака, тартару предавый, в долгую нощь и день, тебе всех злых искусителя и изобретателя диавола. Яко велий есть отрок Божий, и велия слава Отца, и Сына, и Святаго Духа, ныне и присно, и во веки веком. Аминь.

Молитва об успехе в делах Василию Великому

О святителю великий Василий Великий! Ты многая и различная дарования от Господа приял вей, и яко раб благий и верный, вся данныя тебе таланты добре умножил еси: сего ради воистинну вселенский учитель был еси, яко всяк возраст и всяко звание от тебе получается.

Се бо отроком послушания образ явился еси, юным – целомудрия светило, мужем – трудолюбия наставник, старым – незлобия учитель, иноком – воздержания правило, молящимся – вождь от Бога вдохновенный, мудрости имущим – ума просветигель, витиям доброглаголивым – слова живаго источник неисчерпаемый, благотворящим – милосердия звезда, начальствующим – правления правого образ, правды ревнителем – дерзновения вдохновитель, правды ради гонимым – терпения наставник: всем вся был еси, да всяко некия спасши. Над всеми же сими стяжал еси любовь, яже есть соуз совершенства, и тою, яко силою Божественною, вся дарования в души твоей во едино совокупил еси, и туюжде любовь разделенная примиряющую, в толковании словес апостольских всем верным проповедал еси. Мы же грешнии, по единому кийждо свое дарование имуще, единения духа в союз мира не имамы, но бываем тщеславии, друг друга раздражающе, друг другу завидяще: сего ради дарования наша разделенная не в мир и спасение, но во вражду и осуждение нам преложишася. Темже к тебе, святителю Божий, припадаем, раздором обуреваеми, и в сокрушении сердца просим: молитвами твоими отжени от сердец наших всяку гордость и зависть, нас разделяющия, да во мнозех удех едино тело церковное невозбранно пребудем, да по словеси твоему молитвенному возлюбим друг друга и единомыслием и исповемы Отца и Сына и Святаго Духа, Троицу Единосущную и Нераздельную, ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Молитва об исцелении

О великий во иерарсех, вселенныя учителю богомудрый, преблаженне отче Василие! Велия подвиги и труды твоя, яже во славу Святыя Церкве совершил еси: ты исповедник твердый и светильник веры Христовы на земли был еси, светом Боговедения верныя озаряяй, ложная учения попаляяй и всему миру слово спасительныя истины возвещаяй.

Ныне же, велие на Небесех имеяй дерзновение ко Святей Троице, помози нам, со смирением к тебе припадающим, твердо и неизменно святую Православную веру до конца жития нашего сохранити, от маловерия же, сомнений и колебания в вере соблюди, да не прельщени будем богопротивных и душепагубных учений словесами.

Дух ревности святыя, еюже ты пламенел еси, о преславный Церкве Христовы пастырю, возгрей предстательством твоим и в нас, ихже Христос постави быти пастырями, да всеусердно просвещаем и утверждаем в правей вере словесное стадо Христово.

Умоли Господа, да возвысится страна наша, и да дарует всему народу нашему здравие, долгоденствие и во всем благое поспешение.

Испроси, о милосердый святителю, от Отца светов и всем, всякий дар коемуждо благопотребен: младенцем благое в страсе Божием возрастание, юным целомудрие, старым и немощным укрепление, скорбящим утешение, недугующим исцеление, заблуждшим вразумление и исправление, обидимым заступление, сиротам и вдовицам защищение, искушаемым благодатное поможение, отшедшим от сего временнаго жития отцем и братиям нашим блаженное упокоение. Ей, святче Божий, призри милостиво от обителей Горних на нас, смиренных, многими соблазнами и напастьми обуреваемых, и к земли приверженных возведи к высоте Небесней. Преподаждь нам, преблагий отче, твое архипастырское и святое благословение, да, оным осеняемии, в сие новое лето и во все прочее время живота нашего в мире, покаянии и послушании Святей Православней Церкви поживем, заповеди Христовы усердно творяще, подвигом добрым веры подвизающеся, и тако Царствия Небеснаго достигнем, идеже с тобою и всеми святыми сподоби Троицу Святую, Единосущную и Нераздельную пети и славити во веки веков. Аминь.

Молитва святому Василию от ночного осквернения

Многомилостиве, нетленне, нескверне, безгрешне Господи, очисти мя, непотребнаго раба Твоего, от всякия скверны плотския и душевныя, и от невнимания и уныния моего прибывшую ми нечистоту, со иными всеми беззаконии моими, и яви мя нескверна, Владыко, за благость Христа Твоего, и освяти мя нашествием Пресвятаго Твоего Духа: яко да возбнув от мглы нечистых привидений диавольских и всякия скверны, сподоблюся чистою совестию отверсти скверная моя и нечистая уста, и воспевати всесвятое имя Твое, Отца, и Сына, и Святаго Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.

Краткая молитва Василию Великому

О великий и пресвятый святителю, отче Василие! Призри от высот небесных на нас, раб Божиих (имена), и умоли Господа, Егоже верный на земли служитель был еси, да дарует нам веры правыя твердое и неизменное сохранение, Церкви Святей послушание, жития нашего исправление и во всех нуждах, скорбех и искушениях скорое поможение, терпение же и укрепление. Подаждь нам твое святое благословение, да оным осеняемии во вся дни богоугодно в мире и покаянии поживем и во Царствии Небеснем сподобимся купно с тобою и со всеми святыми Живоначальную Троицу, Отца и Сына и Святаго Духа, воспевати и славити во веки веков. Аминь.

Молитва о заступлении и помощи

О великий и преславный святителю Христов, всея вселенския Церкве учителю богомудрый, Православия твердый исповедниче и поборниче, всеблаженне отче Василие! Призри от высот небесных на нас, смиренно к тебе припадающих, и умоли Господа Вседержителя, Егоже верный на земли служитель был еси, да дарует нам веры правыя твердое и неизменное сохранение, Церкви Святей послушание, жития нашего исправление, и во всех нуждах, скорбех и искушениих скорое поможение, терпение же и укрепление. Подаждь нам твое святое благословение, да оным осеняемии, сие новое лето и во вся дни богоугодно в мире и покаянии поживем и во Царствии Небеснем сподобимся купно с тобою и со всеми святыми Живоначальную Троицу воспевати и славити, Отца и Сына и Святаго Духа, во веки веков. Аминь.

Молитва от врагов и бед

О великий и пресвятый святителю отче Василие, преславный Вселенския Церкве учителю, славы Пресвятыя Троицы всеусердный поборниче, Матере Божия и Ея пренепорочнаго девства предызбранный исповедниче, пресветлый чистоты, смирения и терпения образе.

Се аз многогрешный и недостойный на высоту небесную взирати, смиренно молю тя, о премудрый Церкве Христовы учителю, научи мя тако богобоязненно житие свое проводити, да никогда же на путь, Божиим повелением противен, уклонюся или совращен буду.

Соблюди и избави мя твоим многомощным предстательством от соблазнов мира и козней диавольских, якоже избавил еси от них юношу, от Сладчайшаго Спасителя нашего отступивша и во власть сатаны впадша.

Даруй мне силу душевную усердным быти подражателем добродетелей твоих высоких; соделай мя в вере правей тверда и непоколебима, укрепи мя малодушнаго в терпении и уповании на Господа, возгрей в сердце моем истинную Христову любовь, да небесных благ паче всех желаю и ими услаждаюся.

Испроси мне у Господа искреннее о гресех сокрушение, да прочее время живота моего в мире, покаянии и исполнении заповедей Христовых провождати буду. Егда же час моего скончания приблизится, ты, о преблагий отче, с Преблагословенною Девою Мариею, тогда ускори на помощь, защити мя от злобных наветов вражиих, и сподоби мя наследника быти райских селений, да купно с тобою и со всеми святыми неприступнаго Божия величества Престолу предстану и Живоначальную, Единосущную же и Нераздельную Троицу прославляю и воспеваю, присно и в безконечныя веки. Аминь.

(1 5,00 из 5)
Загрузка…

Источник: https://omolitvah.ru/molitvy/molitva-vasiliyu-velikomu/

Житие Василия Блаженного: биография и пророчества святого, почитание чудотворца + в чем помогает и как читать молитвы

Молитва святому блаженному василию

Блаженный Василий прожил длинный жизненный путь. Его история богата удивительными чудесами и необъяснимыми наукой явлениями. Ради Иисуса Христа он выдавал себя за безумного. Святой нес в народ духовное совершенствование, он проповедовал добро и смирение.

Жизнь Василия Блаженного была наполнена насмешками и унижениями

Рождение и отроческие годы

В декабре 1469 года (согласно другим источникам – в сентябре 1468 года, а также в декабре 1464 года) на паперти собора Богоявленского, расположенного в городе Елохове, появилась женщина.

Преклонив колени, прихожанка стала горячо молиться о скором родоразрешении и счастливой участи для дитя своего новорожденного. Богородица услышала мольбы просящей. Женщина по имени Анна родила здорового младенца.

Ребенок появился на свет прямо на ступенях храма Божьего. Анна и ее муж Иаков нарекли младенца Василием.

Семья была бедной, но благочестивой. Почитавшие Христа родители прививали сыну любовь и почитание Господа Бога. Мальчик рос на заповедях Божиих. Подросшего мальчика отдали в подмастерья местному сапожнику. Послушный и прилежный по своей натуре Василий исправно выполнял требуемую от него работу.

Однажды в сапожную мастерскую пришел купец и сделал индивидуальный заказ на пошив дорогих сапог. Услышав просьбу купца, юноша сильно расстроился. Когда сапожник решил узнать причину печали отрока, Василий сказал ему, что заказчик не успеет поносить новые сапоги, поскольку в скором времени умрет. Все сказанное юношей сбылось.

Первое пророчество будущего чудотворца

Отношение Ивана Грозного к юродивому

Осознав свой дар, юноша принял облик юродивого и отправился в Москву. Из одежды на блаженном были какие-то старые лохмотья и вериги. В жизни ему пришлось познать немало насмешек и жестокости. Каждый старался унизить или высмеять блаженного. Не обращая внимания на насмешки, Божий посланник на земле продолжал творить чудеса и нести в народ веру во Всевышнего.

Сам Иван Грозный относился к Василию с некоторым страхом и опасением. В лице юродивого он видел напоминание о необходимости совершения добрых деяний и благочестивых поступков.

Когда встал вопрос возведения храма Божиего на Воробьевых горах, царь не мог думать ни о чем другом более. В то время в церкви проводилась праздничная служба, посетить которую пришел и царь Иван Грозный.

Правитель настолько был погружен в свои размышления, что не замечал ничего и никого вокруг. По окончании службы он начал выговаривать юродивого, что тот якобы пропустил церковную службу. Василий ответил, что телом царь был в церкви, а душой возле строящегося храма.

После того случая Иван Грозный проникся еще большим уважением к юродивому.

Завершение земного пути

Несмотря на отшельнический образ жизни, блаженный Василий прожил 88 лет. Перед смертью его пришел навестить царь. Юродивый сказал, что вскоре сын правителя Федор займет престол. Пророчество сбылось.

Блаженный Василий преставился 2 августа (по новому календарю – 15 августа) 1557 года. Гроб с усопшим нес царь и его бояре, отпевал юродивого митрополит Московский Макарий.

Похоронен чудотворец на кладбище, что возле церкви Троицкой. Согласно преданию, все больные, которые были на похоронах, исцелились, а все незрячие – прозрели.

Со временем на месте захоронения Божиего угодника возвели Покровский собор.

«Житие блаженного Василия»

В этом видеосюжете можно кратко прослушать основные факты из жизни юродивого чудотворца.

Прижизненные чудеса и пророчества святого

При жизни Божий угодник умел чувствовать недобрые мысли и дурные замыслы людей, видел в толпе Ангелов и посланников Небесных, исцелял и воодушевлял. На счету юродивого большое количество чудесных исцелений и удивительных деяний.

Московский чудотворец предвидел нападение вражеское на Москву. Во время вечернего молебна ему привиделось вырывающееся из окон храма Божиего пламя.

Юродивый стал сильнее молиться – пламя постепенно затухло. Спустя какой-то период времени после видения на окраины Москвы напало войско крымских татар.

Варвары разграбили и сожгли Николо-Угрешский монастырь и рядом расположенные села, но дальше не продвинулись.

В 1543 году блаженный предрек скорый пожар на улицах города. Вскоре увиденное осуществилось: сильный огонь охватил Царский и Митрополичий дворы, а также Крестовоздвиженский монастырь.

Василий защищал дома праведников от бесов, а к грешникам направлял ангелов. Он «заставлял» недобросовестных продавцов сознаваться в нечестных сделках и обманах. Например, известен случай, когда юродивый опрокинул лоток со свежеиспеченными калачами. Продавцу пришлось признаться в обмане. Оказалось, что он «разводил» муку известью и измельченным в порошок мелом.

Разоблачение нечестного пекаряПредвидение пожара в МосквеПредсмертное пророчество царю Ивану Грозному

Канонизация и почитание

Благочестивого чудотворца при жизни часто называли святым. В 1588 году блаженного Василия Московского причислили к лику святых.

День памяти Василия Блаженного

Патриарх Иов установил день памяти святого – 2 (нынче – 15) августа. Ежегодно Московские патриархи служили службу в честь Божиего угодника. Поминальные службы проводились до 1917 года. Возобновили ежегодный поминальный молебен лишь в 1991 году. Почтить память святого угодника часто приезжают представители власти.

Иконы святого угодника

После канонизации святого начали появляться иконы с его изображением. Первое время блаженного представляли полностью нагим. Позже Василия стали изображать опоясанным полотенцем. В более поздних иконописных вариантах стала появляться потрепанная набедренная повязка.

Существует два распространенных варианта икон с изображением чудотворца. В одном варианте фон золотой, во втором – на заднем фоне находится город Москва и Красная площадь. Именно такая икона представлена в известном среди прихожан храме Василия Блаженного.

Изначально блаженного изображали полностью нагим

Храмы Василия Блаженного

Мощи Божьего угодника находятся в Покровском соборе. Преклонить колени, прочитать молитву и попросить помощи и заступничества чудотворца приходят со всех уголков России и других стран мира. Со временем Покровский собор получил второе название – храм Василия Блаженного.

Храм Василия Блаженного считается одной из самых красивых архитектурных и исторических памяток России. В нем удачно сочетаются элементы восточного и готического архитектурных стилей. Существует версия, будто бы царем был отдан приказ выколоть зодчему глаза, чтобы он больше нигде и никогда не мог построить подобного вида сооружение.

Покровский собор много раз пытались разрушить. Так, в 1812 году Наполеон отдал приказ стереть с земли Божий храм, но его подданным не удалось справиться с поставленной задачей. Святыня выстояла.

Вторая попытка разрушения собора Покровского приходится на послереволюционный период.

«Прославившийся» разрушением многих московских храмов Лазарь Каганович пришел к Сталину с предложением о снесении храма Василия Блаженного. Говорят, будто бы при нем был макет со съемным собором Покровским.

Когда Каганович убрал собор с макета, Сталин выкрикнул ставшую в дальнейшем исторической фразу: «Лазарь! Поставь на место!».

Спас храм реставратор Петр Дмитриевич Барановский, который стал на колени перед комиссией секретариата политбюро ЦК. Собор сохранили, а вот реставратору присудили срок.

Покровский собор носит второе название – храм Василия Блаженного

Молитва блаженному Василию Московскому

О, великий угодниче Христов, истинный друже и верный рабе Всетворца Господа Бога, преблаженне Василие! Услыши ны, многогрешныя (имена), ныне вопиющия к тебе и призывающия имя твое святое, помилуй ны, припадающия днесь к пречистому образу твоему, приими малое наше и недостойное сие моление, умилосердися над убожеством нашим, и молитвами твоими исцели всяк недуг и болезнь души и тела нашего грешнаго, и сподоби ны течение жизни сея невредимо от видимых и невидимых врагов и безгрешно прейти, и христианскую кончину непостыдну, мирну, безмятежну, и Небеснаго Царствия наследие получить со всеми святыми во веки веков. Аминь.

Ради достижения духовного совершенства Василий Блаженный отказался от всяческих мирских благ. Его жизнь является примером благочестия и смиренности, отображением человеческих ценностей и качеств.

, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Источник: https://MoiMolitvy.ru/zhitie/vasiliya-blazhennogo-2381/

Поделиться:
Нет комментариев

  Добавить комментарий

  Ваш e-mail не будет опубликован. Все поля обязательны для заполнения.