Молитва против ненависти мужа к жене

Содержание

Молитвы в скорби о неверности супруга

Молитва против ненависти мужа к жене

О, святи́и му́ченицы и испове́дницы Христо́вы Гу́рие, Само́не и Ави́ве! Те́плии о на́с хода́таи и моли́твенницы пред Бо́гом, во умиле́нии серде́ц на́ших, взира́я на пречи́стый ва́ш о́браз, смире́нно мо́лим ва́с: услы́шите на́с, гре́шных и недосто́йных рабо́в свои́х (имена́), су́щих в беда́х, ско́рбех и напа́стех, и презре́в на́ша тя́жкая и безчи́сленная прегреше́ния, яви́те на́м свою́ вели́кую ми́лость, воздви́гните на́с из глубины́ грехо́вныя, просвети́те на́ш у́м, смягчи́те зло́е и окая́нное се́рдце, прекрати́те за́висть, вражду́ и раздо́ры, в на́с живу́щие. Осени́те на́с ми́ром, любо́вию и стра́хом Бо́жиим, Умоли́те милосе́рднаго Го́спода, да покры́ет мно́жество грехо́в на́ших Свои́м неизрече́нным милосе́рдием. Да соблюде́т Це́рковь Свою́ святу́ю от неве́рия, ересе́й и раско́лов. Да пода́ст стране́ на́шей ми́р, благоде́нствие, земли́ плодоро́дие; супругам любо́вь и согла́сие; ча́дам послуша́ние; оби́димым терпе́ние; оби́дящим стра́х Бо́жий; скорбя́щим благоду́шие; ра́дующимся воздержа́ние. Все́х же на́с да покры́ет Свое́ю всеси́льною десни́цею, и да изба́вит от гла́да, губи́тельства, тру́са, пото́па, огня́, меча́, наше́ствия иноплеме́нников и междоусо́бныя бра́ни, и напра́сныя сме́рти. Да огради́т на́с ополче́нием святы́х Свои́х А́нгелов, во е́же изба́витися на́м по исхо́де на́шем из жития́ сего́ от ко́зней лука́ваго и та́йных возду́шных мыта́рств его́, и неосужде́нными предста́ти Престо́лу Го́спода Сла́вы, иде́же ли́цы святы́х А́нгел со все́ми святы́ми вы́ну сла́вят пресвято́е и великоле́пое И́мя Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Святы́м мученикам Адриа́ну и Ната́лии2

О, свяще́нная дво́ице, святи́и му́ченицы Христо́ви, Адриа́не и Ната́лие, блаже́ннии супру́зи и до́блии страда́льцы! Услы́шите нас, моля́щихся вам со слеза́ми (имена), и низпосли́те на ны вся благопотре́бная душа́м и телесе́м на́шим, и моли́те Христа́ Бо́га, да поми́лует нас и сотвори́т с на́ми по ми́лости Свое́й, да не поги́бнем во гресе́х на́ших. Ей, святи́и му́ченицы, приими́те глас моле́ния на́шего и изба́вите ны моли́твами ва́шими от гла́да, губи́тельства, тру́са, пото́па, огня́, гра́да, меча́, на́шествия иноплеме́нников и междоусо́бныя бра́ни, от напра́сныя сме́рти и от всех бед, печа́лей и боле́зней, да вы́ну, ва́шими моли́твами и предста́тельством укрепля́емии, просла́вим Го́спода Иису́са Христа́, Ему́же подоба́ет вся́кая Сла́ва, честь и поклоне́ние, со Безнача́льным его́ Отце́м и Пресвяты́м Ду́хом, во ве́ки веков. Ами́нь.

Святы́м Петру́ и Февро́нии Му́ромским3

О, уго́дницы Бо́жии, благове́рнии кня́же Пе́тре и княги́не Февро́ние, к ва́м прибега́ем и к ва́м со упова́нием кре́пким мо́лимся: вознеси́те о на́с, гре́шных (имена́), святы́я моли́твы ва́ши ко Го́споду Бо́гу и испроси́те у бла́гости Его́ вся́ благопотре́бная душа́м и телесе́м на́шим: ве́ру пра́ву, наде́жду бла́гу, любо́вь нелицеме́рну, благоче́стие непоколеби́мо, в до́брых де́лех преуспе́яние. Исхода́тайствуйте на́м у Царя́ Небе́снаго житие́ благополу́чное и до́брую христиа́нскую кончи́ну. Е́й, чудотво́рцы святи́и! Не пре́зрите моли́тв на́ших, но бу́дите о на́с при́снии предста́телие ко Го́споду, и сподо́бите на́с по́мощию ва́шею спасе́ние ве́чное получи́ти и Ца́рствие Небе́сное унасле́довати, да славосло́вим неизрече́нное человеколю́бие Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, в Тро́ице покланя́емаго Бо́га во ве́ки веко́в.

Моли́тва пред ико́ной Бо́жией Ма́тери «Спору́чница гре́шных»4

О, Влады́чице Преблагослове́нная, Защи́тнице ро́да христиа́нскаго, прибе́жище и спасе́ние притека́ющих к Тебе́! Ве́м, вои́стину ве́м, я́ко зело́ согреши́х и прогне́вах, Преми́лостивая Госпоже́, рожде́ннаго пло́тию от Тебе́ Сы́на Бо́жия, но и́мам мно́гии о́бразы пре́жде мене́ прогне́вавших Его́ благоутро́бие: мытари́, блудни́цы и про́чия гре́шники, и́мже даде́ся проще́ние грехо́в и́х, покая́ния ра́ди и испове́дания. Ты́я у́бо о́бразы поми́лованных очесе́м гре́шныя души́ моея́ представля́я и на толи́кое Бо́жие милосе́рдие, о́нех прие́мшее, взира́я, дерзну́х и а́з, гре́шный, прибе́гнути с покая́нием ко Твоему́ благоутро́бию. О, Всеми́лостивая Влады́чице, да пода́си ми́ ру́ку по́мощи и испро́сиши у Сы́на Твоего́ и Бо́га Ма́терними и святе́йшими Твои́ми моли́твами тя́жким мои́м грехо́м проще́ние. Ве́рую и испове́дую, я́ко То́й, Его́же родила́ еси́, Сы́н Тво́й, е́сть вои́стину Христо́с, Сы́н Бо́га Жива́го, Судия́ живы́х и ме́ртвых, воздая́й кому́ждо по дело́м его́. Ве́рую же па́ки и испове́дую Тебе́ бы́ти и́стинную Богоро́дицу, милосе́рдия исто́чник, утеше́ние пла́чущих, взыска́ние поги́бших, си́льную и непрестаю́щую к Бо́гу Хода́таицу, зело́ лю́бящую ро́д христиа́нский, и Спору́чницу покая́ния. Вои́стину бо не́сть челове́ком ины́я по́мощи и покро́ва, ра́зве Тебе́, Госпоже́ Преми́лостивая, и никто́же, упова́я на Тя́, постыде́ся когда́ и, Тобо́ю умоля́я Бо́га, никто́же оста́влен бы́сть. Того́ ра́ди молю́ Твою́ неисче́тную бла́гость: отве́рзи две́ри милосе́рдия Твоего́ мне́, заблу́ждшему и па́дшему в тиме́ние глубины́, не возгнуша́йся мене́, скве́рнаго, не пре́зри гре́шнаго моле́ния моего́, не оста́ви мене́, окая́ннаго, я́ко в поги́бель зло́бный вра́г похи́тити мя́ и́щет, но умоли́ о мне́ рожде́ннаго от Тебе́ милосе́рдаго Сы́на Твоего́ и Бо́га, да прости́т вели́кия моя́ грехи́ и изба́вит мя́ от па́губы моея́; я́ко да и а́з со все́ми, получи́вшими проще́ние, воспою́ и просла́влю безме́рное милосе́рдие Бо́жие и Твое́ непосты́дное о мне́ заступле́ние в жи́зни се́й и в несконча́емом ве́це. Ами́нь.

Моли́тва пред ико́ной Бо́жией Ма́тери «Взыска́ние поги́бших»5

Засту́пнице Усе́рдная, Благоутро́бная Го́спода Ма́ти, к Тебе́ прибега́ю аз, окая́нный и па́че всех челове́к грешне́йший. Вонми́ гла́су моле́ния моего́ и вопль мой и стена́ние услы́ши. Я́ко беззако́ния моя́ превзыдо́ша главу́ мою́ и аз, я́коже кора́бль в пучи́не, погружа́юся в мо́ре грехо́в мои́х.

Но Ты, Всеблага́я и Милосе́рдая Влады́чице, не пре́зри мене́, отча́яннаго и во гресе́х погиба́ющаго. Поми́луй мя, ка́ющагося в злых де́лех мои́х, и обрати́ на путь пра́вый заблу́ждшую окая́нную ду́шу мою́. На Тебе́, Влады́чице моя́ Богоро́дице, возлага́ю все упова́ние мое́.

Ты, Ма́ти Бо́жия, сохрани́ и соблюди́ мя под кро́вом Твои́м ны́не, и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Перевод: Защитница Усердная, сострадательная Матерь Господа, к Тебе прибегаю я, презренный и самый грешный из всех людей. Услышь голос моления моего и вопль мой и стенание услышь. Ибо беззакония мои выше головы моей, и я, как корабль в пучину, погружаюсь в море грехов моих.

Но Ты, Всеблагая и Милосердная Владычица, не отвергай меня, отчаявшегося и во грехах погибающего. Помилуй меня, кающегося в злых делах моих, и обрати на правый путь заблудшую несчастную мою душу. На Тебя, Владычица моя Богородица, возлагаю всю надежду мою.

Ты, Матерь Божия, сохрани и соблюди меня под покровом Твоим теперь, всегда и навеки. Аминь.

Моли́тва пред ико́ной Бо́жией Ма́тери «Феодоровская»6

К кому́ воззову́, Влады́чице, к кому́ прибе́гну в печа́ли мое́й; кому́ принесу́ сле́зы и воздыха́ния моя́, а́ще не к Тебе́, Цари́це Небесе́ и земли́. Кто́ исто́ргнет мя́ из ти́ны грехо́в и беззако́ний, а́ще не Ты́, о Ма́ти Живота́, Засту́пнице и Прибе́жище ро́да челове́ческаго.

Услы́ши стена́ние мое́, уте́ши мя́ и поми́луй в го́рести мое́й, защити́ в беда́х и напа́стех, изба́ви от озлобле́ний и скорбе́й и вся́ких неду́гов и боле́зней, от вра́г ви́димых и неви́димых, умири́ вражду́ стужа́ющих мне́, да изба́влен бу́ду от клеветы́ и зло́бы челове́ческия; та́кожде от своея́ ми́ пло́ти гну́сных обы́чаев свободи́ мя́.
Укры́й мя́ под се́нию ми́лости Твоея́, да обря́щу поко́й и ра́дость и от грехо́в очище́ние. Твоему́ Ма́тернему заступле́нию себе́ вруча́ю: бу́ди мне́ Ма́ти и Наде́жде, Покро́в и По́мощь и Заступле́ние, ра́дость и утеше́ние и ско́рая во все́м Помо́щнице.
О, чу́дная Влады́чице! Вся́к, притека́яй к Тебе́, без Твоея́ всеси́льныя по́мощи не отхо́дит: сего́ ра́ди и а́з недосто́йный к Тебе́ прибега́ю, да изба́влен бу́ду от внеза́пныя и лю́тыя сме́рти, скре́жета зу́бнаго и ве́чнаго муче́ния. Небе́сное же Ца́рствие получи́ти сподо́блюся и Тебе́ во умиле́нии се́рдца реку́: ра́дуйся, Ма́ти Бо́жия, Предста́тельница и Засту́пница на́ша усе́рдная, во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Моли́тва пред ико́ной Бо́жией Ма́тери «Смоленская» («Одиги́трия»)

О, пречу́дная и превы́шшая все́х тва́рей Цари́це Богоро́дице, небе́снаго Царя́ Христа́ Бо́га на́шего Ма́ти, пресвята́я Одиги́трие Мари́е! Услы́ши ны́, гре́шныя и недосто́йныя, в ча́с се́й пред пречи́стым о́бразом Твои́м припа́дающия, и си́це уми́льно глаго́лющия: изведи́ на́с от ро́ва страсте́й, Одиги́трие блага́я, изба́ви на́с от вся́кия ско́рби и печа́ли, огради́ от вся́кия напа́сти и злы́х клеве́т и от непра́веднаго наве́та вра́жия: мо́жеши бо, о благода́тная Ма́ти на́ша, не то́чию от вся́каго зла́ сохрани́ти лю́ди Твоя́, но и вся́ким благодея́нием снабди́ти и спасти́: ра́зве бо Тебе́ ины́я предста́тельницы в беда́х и обстоя́ниих и те́плыя хода́таицы о на́с гре́шных к Сы́ну Твоему́, Христу́ Бо́гу на́шему, не и́мамы: Его́же умоли́, Влады́чице, спасти́ на́с и Ца́рствия Небе́снаго сподо́бити, да спасе́ннии Тобо́ю сла́вим Тя́ и в бу́дущем ве́це, я́коже спасе́ния на́шего вино́вницу, и превозно́сим всесвято́е и великоле́пое и́мя Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, в Тро́ице сла́вимаго и покланя́емаго Бо́га, во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Моли́тва пред ико́ной Бо́жией Ма́тери «Покро́в Пресвято́й Богоро́дицы»7

О, Пресвята́я Де́во, Ма́ти Го́спода Вы́шних Си́л, Небесе́ и земли́ Цари́це, гра́да и земли́ на́шея всемо́щная Засту́пнице! Приими́ хвале́бно-благода́рственное пе́ние сие́ от на́с, недосто́йных рабо́в Твои́х, и вознеси́ моли́твы на́ша к Престо́лу Бо́га Сы́на Твоего́, да ми́лостив бу́дет непра́вдам на́шим и проба́вит благода́ть Свою́ чту́щим всечестно́е и́мя Твое́ и с ве́рою и любо́вию покланя́ющимся чудотво́рному о́бразу Твоему́; не́смы бо досто́йни от Него́ поми́ловани бы́ти, а́ще не Ты́ уми́лостивиши Его́ о на́с, Влады́чице, я́ко вся́ Тебе́ от Него́ возмо́жна су́ть. Сего́ ра́ди к Тебе́ прибега́ем, я́ко к несомне́нней и ско́рей Засту́пнице на́шей: услы́ши на́с, моля́щихся Тебе́, осени́ на́с вседержа́вным покро́вом Твои́м и испроси́ у Бо́га Сы́на Твоего́: па́стырям на́шим ре́вность и бде́ние о душа́х; градоправи́телем му́дрость и си́лу; судия́м пра́вду и нелицеприя́тие; наста́вником ра́зум и смиренному́дрие; супру́гам любо́вь и согла́сие; ча́дом послуша́ние; оби́димым терпе́ние; оби́дящим стра́х Бо́жий; скорбя́щим благоду́шие; ра́дующимся воздержа́ние и все́м на́м — ду́х ра́зума и благоче́стия, ду́х милосе́рдия и кро́тости, ду́х чистоты́ и пра́вды. Е́й, Госпоже́ Пресвята́я! Умилосе́рдись на немощны́я лю́ди Твоя́: разсе́янныя собери́, заблу́ждшия на пу́ть пра́вый наста́ви, ста́рость поддержи́, ю́ныя уцелому́дри, младе́нцы воспита́й и при́зри на все́х на́с призре́нием ми́лостивнаго Твоего́ заступле́ния; воздви́гни на́с из глубины́ грехо́вныя и просвети́ серде́чныя очеса́ на́ша к зре́нию спасе́ния; ми́лостива на́м бу́ди зде́ и та́мо, в стране́ земна́го прише́льствия, и на Стра́шнем суде́ Сы́на Твоего́; преста́вльшияся же в ве́ре и покая́нии от жития́ сего́ отцы́ и бра́тию на́шу в ве́чной жи́зни со А́нгелы и со все́ми святы́ми жи́ти сотвори́. Ты́ бо еси́, Госпоже́, Сла́ва небе́сных и Упова́ние земны́х, Ты́ по Бо́зе на́ша Наде́жда и Засту́пница все́х, притека́ющих к Тебе́ с ве́рою. К Тебе́ у́бо мо́лимся и Тебе́, я́ко Всемогу́щей Помо́щнице, са́ми себе́, и дру́г дру́га, и ве́сь живо́т на́ш предае́м, ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

1 Акафист святым мученикам Гурию, Самону и Авиву. 3 Акафист святым благоверным князю Петру и княгине Февронии, Муромским.4 Акафист Пресвятой Богородице пред иконой «Споручница грешных».5 Преподобный Александр Свирский. Молитвы. 7 Святитель Димитрий Ростовский. Псалтирь Божией Матери.

См. также: Скорби, Прелюбодеяние, Семейная жизнь. Об испытаниях в нашей жизни

Источник: https://azbyka.ru/molitvoslov/molitvy-v-skorbi-o-nevernosti-supruga.html

Молитва от скандалов и ссор в семье, с мужем, с детьми

Молитва против ненависти мужа к жене

«Спаси, Господи!». Спасибо, что посетили наш сайт, перед тем как начать изучать информацию, просим подписаться на наше православное сообщество в Инстаграм  Господи, Спаси и Сохрани † –  https://www.instagram.com/spasi.gospodi/ .  В сообществе больше 30 000 подписчиков.

Нас, единомышленников, много и мы быстро растем, выкладываем молитвы, высказывание святых, молитвенные просьбы, своевременно выкладывам полезную информацию о праздниках и православных событиях… Подписывайтесь. Ангела Хранителя Вам!

В Православии семья, воспитание детей и отношения между супружескими парами имеет высокую значимость. Семью же называют «малым храмом» благодаря чему семейный очаг находится под заступничеством всех святцев и даже Всевышнего.

Как известно ничего идеального в этом мире не бывает. Также и в семье, где случаются различные разногласия и недопонимания, однако главное помните, что вы не просто пара, вы представляете собой целый союз, состоящий из двух людей и который отвечает не только за себя, но и за своих детей пред всем Святыми и Господом.

Молитва от ссор в семье

Для того чтобы избежать всяких настигших пару трудностей и унять все недоразумения можно обратиться за помощью к молитве, читать которую можно при разных образах.

Молитва от скандалов в семье произносится перед:

 • Пресвятой Богоматерью;
 • Защитником благочестивой семьи – Архангелом Варахиилом;
 • Ксенией Петербургской;
 • Апостолом Иоанном Богословом;
 • Чудотворным образом Богоматери «Умягчение злых сердец»;
 • Святцу Архангелу Рафаилу.

В православной религии существует огромное количество защитников семейного очага от скандалов в доме. Помимо вышеперечисленных Чудотворцев к числу покровителей можно также отнести таких Святцев как Феврония и Петр, которые смогли прожить счастливо в любви и согласии долгую жизнь, и умерли они в один час и в один день.

Есть также Святые Анна и Иоаким (родители Царицы Небесной), которые были действительно показателем идеальной супружеской пары. В молитве к этим образам можно обращаться при ссоре с мужем и других семейных невзгодах, когда дело уже идет до развода, а делается это для того чтобы семье вновь воцарил мир, а угасшая любовь новь возродилась.

А вот избежать ссор с детьми, защитить семейный очаг и сам брак поможет молебен произнесенный Святой Параскеве. Такое обращение в христианстве считается наиболее почитаемым так как избавляет от душевных терзаний.

Дорогие братья и сестры! Предлагаем вам посетить уникальный ресурс https://www.slovo-pomoshi.ru/.

  С его помощью вы можете  передать ваши чаяния в Петербургские храмы, часовни, монастыри, также обратиться к праведникам на месте их захоронения.

Мы сами напишем записку, отнесем её в храм и отправим вам на почту фотоотчёт. Обращение к Богу с помощью треб помогло многим людям пережить горе, вернуть здоровье и радость мирской жизни.

Обязательно к прочтению:  Молитва от испуга у ребенка и взрослых на воду

Молитвенное обращение к Святым и Господу поможет Вам:

 • Преодолеть трудности и укрепить семейные узы;
 • Восстановить гармонию в доме;
 • Наладить контакт с детьми и достичь понимания;
 • После ссоры молебен поможет осознать неправоту, избавит от гордыни и позволит осознать свои ошибки;
 • В некоторых случаях семейные пары с помощью молитвы к чудотворному образу могут даже избежать развода.

Следует отметить, что для получения большего эффекта от молебного прошения необходимо посетить храм вместе со своей второй половинкой, чтобы прочесть молебен в надежде и вере на светлое и счастливое будущее.

Молитва от скандалов

Обращение к архангелу Варахиилу:

«О великий архистратиже Божий архангеле Варахииле! Предстоя Престолу Божию и оттоли принося благословения Божия в домы верных раб Божиих, испроси у Господа Бога милосердия и благословения на домы наша, да благословит Господь Бог нас и умножит изобилие плодов земных, и подаст нам здравие и спасение, во всем благое поспешение, и на врагов победу и одоление, и сохранит нас на многая лета, всегда. Ныне и присно и во веки веков. Аминь».

Обращение к Богородице:

«Владычице Преблагословенная, возьми под Свой покров семью мою. Всели в сердца супруга моего и чад наших мир, любовь и непрекословие всему доброму; не допусти никого из семьи моей до разлуки и тяжкаго расставания, до преждевременныя и внезапныя смерти без покаяния.

А дом наш и всех нас, живущих в нем, сохрани от огненнаго запаления, воровскаго нападения, всякаго злаго обстояния, разнаго страхования и диавольскаго наваждения. Да и мы купно и раздельно, явно и сокровенно будем прославлять имя Твое Святое всегда, ныне и присно, и во веки веков. Пресвятая Богородице, спаси нас! Аминь».

Обращение к Ксении Петербургской:

«О, препростая образом жития своего, бездомная на земли, наследнице же обителей Отца Небеснаго, блаженная страннице Ксение! Якоже прежде к надгробию твоему недужнии и скорбнии припадавшии и абие утешениями исполняемии, сице ныне и мы, обуреваемии тлетворными обстоянии, к тебе прибегающе, с надеждою просим: помолися, благая небошественнице, дабы исправилися стопы наша по словеси Господню к деланию заповедей Его, и да упразднится богоборное безбожие, пленившее град твой и страну твою, привергающее нас многогрешных в смертное братоненавидение, гордое самовозбешение и хульное отчаяние.

О, блаженнейшая Христа ради, посрамившая суемудрость века сего, испроси у Творца и Подателя всяческих благ даровати нам смирения, кротости и любве в сокровище сердца нашего, веры в укрепление молитвы, надежды в покаянии, крепости в многотрудном житии, милосерднаго исцеления души и тела нашего, целомудрия в супружестве и благопопечения о ближних и искренних своих, всего жития нашего обновление в чистительней бане покаяния, яко да всехвально воспевающе память твою, прославим, в тебе чудодействующаго, Отца и Сына и Святаго Духа, Троицу Единосущную и Нераздельную во веки веков. Аминь».

Храни Вас Господь!

Смотрите еще и видео молитвы о семейном благополучии:

Источник: https://ikona-i-molitva.info/molitva-ot-skandalov-i-ssor-v-seme-s-muzhem-s-detmi/

Молитва усмирить гнев мужа

Молитва против ненависти мужа к жене

Данная статья содержит: молитва усмирить гнев мужа – информация взята со вcех уголков света, электронной сети и духовных людей.

Примите в бесценный дар короткие молитвы от страшных недугов, к которым относится гнев, ненависть, обиды и злоба.

Сами не замечая того, мы гневно сердимся, обижаясь на самых близких людей и страшно ненавидя злейших врагов.

Мы пытаемся оправдать себя цитатами из заблуждений, иных религий и писаний, где “око-за-око” считается благостным решением.

В святом православии Господь Бог велит нам прощать врагов, отпускать обиды и не расточать свой гнев на рядом идущего.

За эти скорби душа становится черствой, а ненависть переполняет каждую клеточку.

Чтобы справиться с такими недугами, необходимо периодически читать специальный молитвы, обращенные не обязательно к Господу Богу.

Они могут быть адресованы Блаженной Матроне, Николаю Чудотворцу и Пресвятой Богородице.

Когда Вы почувствовали гнев, переполняющую ненависть или злобу, в наиболее подходящее время уединитесь в запертой комнате, чтобы прочесть эти короткие молитвы.

Зажгите хотя бы одну свечу. Если у Вас есть святая водица, наполните чашку. Рядом поставьте любые, имеющиеся в наличии, иконы.

Немного успокойтесь и приступайте к неспешному молению.

,,Господи Иисусе Христе, Сыне Божий. Избавь меня от обиды на ближнего по велению Бога Всевышнего. Да будет так. Аминь.”

Сердечно креститесь и пьете святую воду.

,,Чудотворец Николай, уйми мою злость непомерную, очисти дорогу неверную. Да будет воля твоя. Аминь.”

,,Чудотворец Николай, усмири мой гнев и напасть, не дай мне греховно пропасть. Да будет воля твоя. Аминь.”

,,Господи Иисусе Христе, Сыне Божий. Прости мне ненависть разящую, очисти от гнева душу болящую. Спаси меня от адских оков. И ныне, и присно, и вовеки веков. Аминь.”

Прочтение этих коротких молитв не займет у Вас много времени.

По велению Господа Бога уймется гнев, растратится обида, а злая ненависть сменится великодушием.

Молитва о прощении врагов.

Когда нам становится особенно тяжело, мы обращаемся к Богу за помощью. И вовсе не обязательно знать здесь определенные молитвы. Можно своими словами выразить то, что лежит камнем на нашей душе, и попросить спасения у Всевышнего.

Ответ на вопрос о том, как простить обиду и отпустить, ясен. Нужно чаще открывать и читать Библию, следовать заповедям, приведенным в ней.

Господь учит нас тому, что нужно любить ближнего своего, как самого себя, несмотря ни на что, что следует прощать врагов своих, какую бы обиду они ни нанесли нам. Это нужно прежде всего самому обиженному.

А молитва, с которой можно обратиться к Богу, может быть такой:

«Господь, отец наш, прошу тебя, дай силы мне простить людей, обидевших меня. Ты, Милостивый, учил нас: «Любите врагов ваших. Благословляйте всех, кто проклинает вас.

Благотворите тех, кто ненавидит вас, и молитесь за тех, кто обижает и гонит вас». Дай же мне силы душевные простить их, ибо они не знают, что творят. Помоги мне примириться с обидевшими меня в душе моей.

Позволь мне обрести радость от прощения».

Повторять это нужно каждый день. И тогда у вас больше не останется вопросов о том, как простить обиду. Молитва спасает от пустых переживаний и беспокойства.

Как простить любимого и отпустить?

Сколько слез бывает пролито тогда, когда уходит любовь! Очень сложно после такого забыть предательство второй половинки и начать жизнь заново. Особенно тяжело в таких ситуациях приходится женщинам.Данные советы научат их тому, как простить мужчину за обиду, отпустить его и начать жизнь с нуля:

• отдайте ему все его вещи, уберите все совместные фотографии, чтобы ничто не напоминало вам он нем;

• возьмите отпуск недели на две и летите в теплые страны, чтобы отдохнуть;

• постарайтесь не замыкаться в себе, ходите в кино, кафе, клубы, куда-нибудь, где много людей, где жизнь бьет ключом;

• призовите на помощь лучшую подругу, выговоритесь ей, поплачьтесь, вам сразу полегчает;

• напишите на листке все недостатки своего бывшего возлюбленного, вспомнив все плохое, что связано с ним, разорвите листок и мысленно попрощайтесь с этим «негодяем».

Короткие молитвы от обиды, злости, гнева и ненависти

Примите в бесценный дар короткие молитвы от страшных недугов, к которым относится гнев, ненависть, обиды и злоба.

Сами не замечая того, мы гневно сердимся, обижаясь на самых близких людей и страшно ненавидя злейших врагов.

Мы пытаемся оправдать себя цитатами из заблуждений, иных религий и писаний, где “око-за-око” считается благостным решением.

В святом православии Господь Бог велит нам прощать врагов, отпускать обиды и не расточать свой гнев на рядом идущего.

За эти скорби душа становится черствой, а ненависть переполняет каждую клеточку.

Чтобы справиться с такими недугами, необходимо периодически читать специальный молитвы, обращенные не обязательно к Господу Богу.

Они могут быть адресованы Блаженной Матроне, Николаю Чудотворцу и Пресвятой Богородице.

Когда Вы почувствовали гнев, переполняющую ненависть или злобу, в наиболее подходящее время уединитесь в запертой комнате, чтобы прочесть эти короткие молитвы.

Зажгите хотя бы одну свечу. Если у Вас есть святая водица, наполните чашку. Рядом поставьте любые, имеющиеся в наличии, иконы.

Немного успокойтесь и приступайте к неспешному молению.

Молитва от обиды.

Господи Иисусе Христе, Сыне Божий. Избавь меня от обиды на ближнего по велению Бога Всевышнего. Да будет так. Аминь.

Сердечно креститесь и пьете святую воду.

Молитва от злости.

Чудотворец Николай, уйми мою злость непомерную, очисти дорогу неверную. Да будет воля твоя. Аминь.

Молитва от гнева.

Чудотворец Николай, усмири мой гнев и напасть, не дай мне греховно пропасть. Да будет воля твоя. Аминь.

Молитва от ненависти.

Господи Иисусе Христе, Сыне Божий. Прости мне ненависть разящую, очисти от гнева душу болящую. Спаси меня от адских оков. И ныне, и присно, и вовеки веков. Аминь.

Прочтение этих коротких молитв не займет у Вас много времени.

По велению Господа Бога уймется гнев, растратится обида, а злая ненависть сменится великодушием.

Живите в согласии!

Количество отзывов: 7

Мне очень помогает ваш сайт обрести душевное спокойствие. Если есть молитва на прощение тех, кто тебя обижает, то пришлите. Самой сложно прощать этих людей. Спасибо.

Если есть молитва на прощение тех, кто тебя обижает, то пришлите.

Я попробую покопаться в рукописях, Галя.

Как только найду, сразу же опубликую.

Следите, пожалуйста, за лентой новостей.

Спасибо Вам большое.

Спасибо Вам за эти молитвы- они помогают.

Есть ли молитвы на возвращение долга?

Ответ для Элины и Гульнары.

Есть ли молитва чтобы девушка стала любить и ценить?

Я исполнил Вашу просьбу:

Источник: https://xn----9sbewbkihfjfskz.xn--p1ai/molitva-usmirit-gnev-muzha/

Молитва для неверных жен

Молитва против ненависти мужа к жене

Чудотворные слова: молитва для неверных жен в полном описании из всех найденных нами источников.

Войдя в семейную жизнь, рано или поздно, все женщины начинают беспокоиться вопросом об измене любимого мужа. Многие справедливо опасаются козней соперницы и оберегают супруга от этого, еще не имея причин для ревности. Молитва от измены мужа — одно из превентивных средств.

Если мужчина уже был замечен в блуде, запирать его дома или устраивать образцово-показательные скандалы не стоит. Возможно, ваш супруг поддался привороту, или черти его попутали. Что бы муж ни гулял и оставался верным, достаточно просто молиться за душу его грешную.

Зачем браться за магию и привораживать своего суженого или заговаривать на вечную верность, если есть светлая молитва Богу, которая не несет в себе греха и каких-либо негативных последствий?

В результате прошения, Господь Бог вразумит вашего любимого, будет охранять его от похотливых мыслей, животных желаний и блуда. Осенённая божественной благодатью семья выдержит любые испытания.

Молитва — это своеобразный диалог, в котором вы обращаетесь к Богу, а он отвечает вам.

Не всегда ответ Господа приходит сразу, возможно, он посылает знаки, которые мы не можем прочитать, но рано или поздно ответ его станет ясным и желание, прошенное вами исполниться.

Нужно помнить, что многие беды, скорби и печали происходят тогда, когда мы забываем о Боге. Возможно, для восстановления всех благ, достаточно единой просьбы и просто помнить о Господе Боге всегда, а не вспоминать о нем лишь в трудные минуты жизни.

Существует множество православных молитв, направленных на мир в семье и на восстановление верности мужа к жене, ниже представлена самая сильная молитва из всех.

Обряд на полнолуние

На стол нужно поставить икону Пресвятой Богородицы «Неувядаемый цвет», а рядом с ней зажечь церковную свечу. В центр стола положите рушник, который был связан с вашим бракосочетанием. (Если нет рушника можно взять любую вещь, оставшуюся ото дня свадьбы), поставить на него хрустальную вазу, предварительно наполненную обычной водой, добавьте в нее несколько капель святой воды.

На пол необходимо постелить черное полотно в виде квадрата, а посредине него положите цепь, да так чтобы она образовала замкнутый круг. В центр сооруженного круга поставьте обувь принадлежащую мужу.

Молитва от блуда мужа читается строго на полнолуние, в ночное время.

Вставая босой левой ногой на восточный угол квадрата, 7 раз прочитайте молитву «Отче наш», после нее — молитву к Богородице, написанную ниже.

После завершения молитвы, нужно умыться водой из вазы, а остатками воды обрызгать обувь мужа. Цепь, использованную в обряде, нужно не размыкая отнести на порог и спрятать под ковриком.

Комментариев — 3,

Не пользуйтесь заговорами! Есть же действующие и светлые молитвы Господу, читайте, соблюдайте пост, не блудите сами! А главное — верьте, молитва, произнесенная с верой, действительно творит чудеса. И не делайте ничего спустя рукава — в статье всё правильно написано, нужны иконы, молитвы и обряды, святой водой умывайтесь, Господь не оставляет своих детей жить во грехе!

У меня сильно обиду из за мужей другой девка и как помощь

Мужей не изменились и молитва в бога как помощь

Молитва от измены мужа, 5 сильных молитв

Защитите мужа от измены с помощью 5 коротких молитв. Вкупе, они настолько сильны, что ни одна разлучница его от Вас не уведет. Самое главное- веруйте в это!

Православная духовность позволяет супружеству гнездиться на доверии.

Кругом нас подстерегают искушения, и вера помогает сдержать разгоряченную плоть.

Мужья изменяют влекомые тем, что сумеют “зарядиться” неизведанными доселе удовольствиями.

Наивно полагая, что после ночевки, все образуется, они не подозревают, что теперь станут более смело изменять.

А жене останется любить, прощать и уговаривать себя не расставаться.

* Николай Чудотворец, сохрани наш брак в честности, чтоб муж не изменял, веру не терял. Аминь.

* Господи Иисусе Христе, от измены мужа защити, жить в разгуле строго запрети. Аминь.

* Блаженная Матрона, исцели мужа от плотской слабости, воздай ему по вере радости. Аминь.

* Чудотворец Николай, молю тебя о мужней стойкости, отвадь измену чрез неловкости. Аминь.

* Пресвятая Богородица, отведи от мужа искушения, и направь на православные стремления. Аминь.

Каждую молитву читайте по 3 раза подряд, сердечно крестясь и уповая на Господа Бога.

Теперь Вы под надежной защитой от мужних измен.

4 самые популярные молитвы от агрессии мужа к жене: реальный опыт и мнения экспертов

Молитва против ненависти мужа к жене

Наверное, каждая жена хоть раз в жизни, но сталкивалась с пугающей и необъяснимой агрессией мужа по отношению к себе.

Впрочем, если разобраться, то необъяснимого в ней не так уж и много: конфликты на работе, общее неудовлетворение материальным положением, личные претензии, депрессии — все это логично накладывается одно на другое и в результате в один прекрасный день изливается сильнейшим потоком гнева. С рукоприкладством? Увы, но нередко.

Если вы испробовали все способы подавления таких ужасных ситуаций, но так к положительному результату и не пришли, то возьмите на заметку на первый взгляд чудаковатый, но очень популярный способ — молитву от агрессии мужа к жене.

Это действительно работает?

Буквально пару лет назад группа ученых-нейрофизиологов из Санкт-Петербурга сообщила об удивительном открытии — при должном усилии со своей стороны человек может погрузиться в состояние молитвенного бодрствования, которое — о, чудо — может помочь им исцелиться от различных болезней. Это не шутка, а вполне серьезная теория, которая, правда, пока что не получила должного подтверждения на практике и потому встречает довольно серьезный скепсис со стороны научного сообщества.

Вениамин Шевцов, врач-психотерапевт со стажем, 45 лет:

 — Использование молитвы для излечения основано на глубокой вере человека в положительный результат. Люди отрешаются от будней, становятся увереннее, сильнее и спокойнее, соответственно, укрепляется и иммунитет. Но можно ли сказать, что можно победить болезнь исключительно одной молитвой? Сомнительное предположение, но я вполне допускаю, что можно облегчить страдания.

А что если использовать молитву от агрессии мужа по отношению к своей супруге?

Болезни тут каковой нет, имеем лишь чисто бытовую ситуацию, в которой муж проявляет по отношению к жене необоснованную агрессию, раздражение, подвергает ее ежедневной обструкции и даже применяет физическое насилие. И это вовсе не входит в список признаков того, что муж не любит жену: человеческий характер — дело тонкое.

На женских форумах можно встретить немало описаний подобных жизненных ситуаций, в которых такие молитвы действительно помогла сгладить углы в отношениях между близкими людьми. Особенно помогали они в совокупности с народными способами отучить мужа от алкоголя без его ведома, если причиной агрессии являлась выпивка.

Елена Михальцова, 40 лет, Москва:

— Период, когда мой муж Миша меня постоянно унижал как словесно, так и физически — один из самых ужасных в моей жизни. Я не могла заснуть: слезы буквально стояли в глазах. Идею использовать молитву от агрессии мужа к жене подсказала мне подруга.

Правда, ей она не помогла, но мне посоветовала попробовать, мол, вдруг что получится. Я ежедневно читала молитву по утрам в течение недели.

Не могу сказать, что поведение мужа изменилось кардинально и сразу: слегка притупилась агрессия, упреки стали не такими категоричными. Но и этого было более чем достаточно для того, чтобы я вздохнула свободно. Со временем он становился все добрее и добрее.

Позже я узнала, что его повысили на работе. Вот и сейчас думаю, что же помогло в моей ситуации: подсказанная подругой молитва или же подвернувшийся кстати карьерный рост.

Подборка известных молитв для отчаявшихся жен

Мы основательно проштудировали не только известные женские форумы, но также и мнения людей, имеющих к церкви самое непосредственное отношение.

отец Валерий, Екатеринбург:

— В том, что женщины отчаиваются и обращаются к Богу с просьбой о помощи, нет ничего удивительного. Как и в том, что после молитв ситуация действительно меняется к лучшему.

Конечно, имеет значение, к кому из святых обращается женщина. Например, заступниками супружеских пар издавна на Руси были Петр и Феврония, святые благоверные.

Если вы почитаете историю их жизни, то легко поймете, почему они имеют такой авторитет для замужних женщин.

Молитва Петру и Февронию, покровителям семейного очага

«О святые благоверные князь Петр и княгиня Феврония, к вам обращаюсь и крепко молюсь: вознесите от нас, грешных, святые молитвы к Господу Богу и испросите у него благости в жизни семейной. Не презрите молитв наших и удостойте вашей помощью. Аминь».

Молитва Андриану и Наталье, покровителям супружеской верности и счастью

«Свою жизнь Андриан и Наталья прожили вместе, так и сейчас они опекают нас своей милостью с небес. Так прошу вас стать для моего мужа светочем, успокоить его гнев и бурлящие страсти в душе, быть ко мне самым милым и нежным до конца своих дней. Аминь.»

Обращение к Пресвятой Богородице

«Величаю тебя, Пресвятая Дева и чту твой святой образ, помоги мне в моей беде, излечи моего любимого мужа от злючки кипучей, помоги ему встать на путь любви истинной, доброты неограниченной и верности. Возвожу к тебе свои молитвы и надеюсь на помощь, аминь.»

Еще одна молитва к Пресвятой Богородице

«Прошу чистой и безоблачной жизни, о Пресвятая Богородица и Иисус Христос, как вода, у раба Божьего (подставляете имя мужа) с рабой Божьей (подставляете свое имя), во имя Отца, Сына и Святаго Духа. Аминь».

Наш финальный совет

Молитва от агрессии мужа к жене — конечно, не панацея, которая будто по мановению волшебной палочки вдруг усмирит кипящие страсти в вашем браке. Для этого без квалифицированной помощи психолога не обойтись.

Но вот привести свои мысли в порядок, успокоить свою психоэмоциональную энергию, создать хороший задел для урегулирования конфликта — вполне. Главное, что от вас требуется — это искреннее желание изменить печальную ситуацию.

В таком случае, все у вас получится. С божьей помощью — или без.

pinterst.com

Источник: https://obielsyagrush.ru/4-samye-populyarnye-molitvy-ot-agressii-muzha-k-zhene-realnyj-opyt-ispolzovaniya-mneniya-ekspertov/

Молитва от ревности

Молитва против ненависти мужа к жене

Супружеские отношения очень хрупкие и требуют ежедневной работы. Очень часто причиной ссор и скандалов бывает банальная ревность и недоверие, которые разъедают душу, убивают любовь и превращают жизнь второй половины в сущий ад. Чтобы сохранить хорошие семейные отношения можно обращаться с молитвами от ревности и подозрительности к святым угодникам.

Святые хранители семейного очага

Семья это основа жизни любого человека. Отношения между супругами отражаются на работе, детях, друзьях. Ревность это антипод равнодушию.

Православные молятся Казанской иконе Божьей Матери, а Острабрамский образ Пресвятой Богородицы лучшая охрана от вмешательства посторонних лиц в супружеские отношения.

Просят поддержки в разрешении семейных трудностей:

У вас есть телеграм? Если да, тогда вам понравится наша православная группа: t.me/molitvaikona, заходите, мы ждем Вас!

 • у образа Божьей Матери «Неувядаемый цвет», «Умягчение злых сердец», «Утоли моя печали», «Феодоровская», «Покров Пресвятой Богородицы», «Умиление», «Всех скорбящих Радость»;
 • любовь и крепкую семью просят у Петра и Февронии Муромских, их семья пример благополучия для всех людей;
 • за покровительством обращаются к святым Косме и Дамиану, апостолу Симоне Зилоте, архангелу Варахиилу, Божьей Матери;
 • великие страдалицы Вера, Надежда, Любовь и их мать София покровители семей, молитва от ревности и недоверия этим святым помогает супругам сохранить друг другу добросовестность, честность, уважение, учит беречь и любить, жить в согласии;
 • если в отношения проник «холодок», то просят поддержки у Иоанна Богослова, Адриана и Натали;
 • молятся о нравственности Андрею Первозванному, великой страдалице Екатерине, Николаю Чудотворцу;
 • икона великих мучеников Гурия, Самона и Авивы должна быть в любой семье;
 • помогает в жизненных делах праведник Евдоким Каппадокиянин;
 • укрощает гнев царь Давид и святой Ефрем Сирин;
 • в отчаянии обращаются к святителю Иоанну Златоусту, святому Афанасию Афонскому.

Молитвенные слова от ревности

Подозрительность это оружие дьявола, так он искушает человека и старается внести раздор в отношения. Недоверие мужа является одной из главных причин скандалов и ссор и заканчивается разводом.

Так же читайте:  Канон Ксении Петербургской

Основание ревности это страх потери, обида, злость. Страх потери это чувство собственника. Человек свободен по своей природе и сути и никто никому не принадлежит безраздельно. Необходимо уважать свободную волю других людей.

Ревность это чувство неполноценности и неуверенности в себе и собственных силах, она бывает обоснованной и беспочвенной. Для того чтобы не возникла безобоснованная ревность следует придерживаться правил:

 • не думать и развивать тему об измене;
 • не упрекать в надуманной измене вторую половинку, потому что это действительно подталкивает;
 • не смотреть записи в телефоне, если человек захочет иметь личное пространство, он это сделает;
 • не устраивать ссор и скандалов при родственниках и знакомых;
 • не ревновать к друзьям и подругам, все строится на доверии, если нет доверительных отношений, то лучше прекратить дружбу.

Молитва от ревности мужа — это своеобразная медитация, которая успокаивает и не дает гневу и обиде расти.

Женщины боле эмоциональные существа, они склонны додумывать и придумывать разные варианты измен мужа в случае его позднего возвращения домой. В этом случае поможет мужчине молитва от ревности жены.

Супруга должна жить делами мужа, а муж проявлять интерес к обязанностям супруги, чтобы у них все было единым общим, чтобы смотрели на мир одним взглядом и жили, переживая, в душе друг для друга. Тогда не будет у них оснований для ревности и подозрения.

Текст молитвы от ревности мужа к жене:

Господи, Отец Милостивый,

Спаси и Сохрани душу мою,

Да будет Царствие Твое во мне,

Да будет все по Воле Твоей,

Избави душу мою от ревности,

От всякого осуждения и ненависти,

Очисти душу мою,

Научи верить возлюбленому человеку,

Помоги мне простить,

Помоги мне осознать,

Помоги мне видеть правду,

Помоги мне прозреть от ревности слепой,

Спасибо, что укрощаешь ревность мою,

Спасибо, что направляешь меня,

Спасибо, что даешь мне людей в помощь,

Спасибо, что я все могу исправить

Я тебя люблю и принимаю Волю Твою

Принимаю Божественную Волю с Любовью и Благодарностью.

Молитва от ревности

Источник: https://tolkovanie.info/molitva-ot-revnosti/

Поделиться:
Нет комментариев

  Добавить комментарий

  Ваш e-mail не будет опубликован. Все поля обязательны для заполнения.