Молитва о убиенных во утробе своей

Содержание

Молитвенное последование с каноном покаянным о грехе убийства чад во утробе (аборте)

Молитва о убиенных во утробе своей

Достой­но есть яко во­ис­ти­ну бла­жи­ти Тя, Бого­ро­ди­цу, Прис­нобла­жен­ную и Пре­не­по­роч­ную и Матерь Бога на­ше­го. Чест­ней­шую Херу­вим и слав­ней­шую без срав­не­ния Сера­фим, без ис­тле­ния Бога Сло­ва рожд­шую, су­щую Бого­ро­ди­цу Тя ве­ли­ча­ем.

Свя­тый Боже, Свя­тый Креп­кий, Свя­тый Без­смерт­ный, по­ми­луй нас. Три­жды.

Сла­ва Отцу и Сыну и Свя­то­му Духу, и ныне и прис­но и во веки ве­ков. Аминь.

Пре­свя­тая Тро­и­це, по­ми­луй нас; Гос­по­ди, очи­сти гре­хи наша; Вла­ды­ко, про­сти без­за­ко­ния наша; Свя­тый, по­се­ти и ис­це­ли не­мо­щи наша, име­не Тво­е­го ради.

Гос­по­ди, по­ми­луй, три­жды.

Сла­ва Отцу, и Сыну, и Свя­то­му Духу, и ныне и прис­но, и во веки ве­ков. Аминь.

Отче наш, Иже еси на Небе­сех, да свя­тит­ся имя Твое, да при­и­дет Цар­ствие Твое, да бу­дет воля Твоя, яко на Небе­си и на зем­ли. Хлеб наш на­сущ­ный даждь нам днесь; и оста­ви нам дол­ги наша, яко­же и мы остав­ля­ем долж­ни­ком на­шим; и не вве­ди нас во ис­ку­ше­ние, но из­ба­ви нас от лу­ка­ва­го.

И тро­парь, глас 1:

Объ­я­тия Отча от­вер­сти ми пот­щи­ся,/ блуд­но мое иждих жи­тие,/ на бо­гат­ство не­и­жде­ва­е­мое взи­ра­яй щед­рот Тво­их, Спа­се,/ ныне об­ни­щав­шее мое да не пре­зри­ши серд­це./ Тебе бо, Гос­по­ди, уми­ле­ни­ем зову:/ со­гре­ших на Небо и пред Тобою.

Сла­ва, и ныне, Бого­ро­ди­чен:

Сла­ва Отцу, и Сыну, и Свя­то­му Духу, и ныне и прис­но, и во веки ве­ков. Аминь.

Пре­свя­тая Бого­ро­ди­це, спа­си нас!

Упо­ва­ние хри­сти­ан, Пре­свя­тая Дево,/ Его­же ро­ди­ла еси Бога паче ума же и сло­ва,/ не­пре­стан­но моли с гор­ни­ми си­ла­ми,/ дати остав­ле­ние гре­хов нам всем,/ и ис­прав­ле­ние жи­тия, ве­рою и лю­бо­вию прис­но Тя чту­щим.

Молит­ва

Гос­по­ди, Иису­се Хри­сте, Сыне Божий, Источ­ни­че жиз­ни и без­смер­тия, при­ше­дый в мир греш­ныя спа­сти! При­з­ри на нас, не­до­стой­ных ра­бов Тво­их, выю серд­ца и те­ле­се пред ве­ли­че­ством сла­вы Тво­ея при­к­ло­ня­ю­щих, со­гре­ши­хом бо, без­за­кон­но­ва­х­ом, не­прав­до­ва­х­ом пред Тобою, но, на щед­ро­ты Твоя и ми­лость Твою упо­ва­ю­ще, со сле­за­ми мо­лим: бла­го­у­троб­не и все­ми­ло­сти­ве Гос­по­ди, про­сти и по­ми­луй нас, лю­бовь Твою от­верг­ших, за­кон еван­гель­ский по­прав­ших, страстьми ум свой осле­пив­ших, чад сво­их в безу­мии убив­ших, иных к сему смерт­но­му гре­ху по­двиг­ших или пре­ступ­но­му их на­ме­ре­нию не воз­бра­нив­ших. Вемы, Гос­по­ди, яко до­стой­ны есмы огня ге­ен­ска­го и веч­ныя муки, но има­мы и че­ло­ве­ко­лю­бия Тво­е­го об­ра­зы: раз­бой­ни­ка, мы­та­ря, блуд­ни­цу, блуд­на­го сына, иже по­ка­я­ни­ем от­вер­зе­ние две­рей Цар­ствия Небес­на­го и по­ми­ло­ва­ние улу­чив­ших. Тем­же ко мно­же­ству щед­рот Тво­их взы­ва­ем: при­и­ми ис­крен­нее рас­ка­я­ние наше и серд­це, осквер­нен­ное без­мер­ны­ми гре­ха­ми, че­ло­ве­ко­люб­не очи­сти. При­з­ри, все­силь­не Гос­по­ди, на люди Твоя, вра­зу­ми бра­тий и се­стер на­ших, тво­ря­щих без­за­ко­ния; воз­си­яй ис­ти­ною Тво­ею в серд­цах за­блуд­ших и во тьме пре­бы­ва­ю­щих, за­гра­ди уста не­че­сти­вая и лу­ка­вая, де­то­убий­ство про­по­ве­ду­ю­щая; про­све­ти ра­зум ма­те­рей, чад сво­их во чре­ве сво­ем умерщ­вля­ю­щих; удер­жи руку вра­ча-де­то­убий­цы все­силь­ною дес­ни­цею Тво­ею; пре­се­ки тво­ри­мое кро­ва­вое без­за­ко­ние. О, мно­го­мило­сти­ве и дол­го­тер­пе­ли­ве Гос­по­ди! Молит­ва­ми Пре­чи­стыя Тво­ея Мате­ре, Вла­ды­чи­цы на­шея Бого­ро­ди­цы и Прис­но­де­вы Марии и всех свя­тых, наи­па­че хо­да­тай­ством свя­тых му­че­ни­ков мла­ден­цев, в Виф­ле­е­ме от Иро­да уби­ен­ных, да­руй нам вре­мя на по­ка­я­ние, яко да, по за­по­ве­дем Тво­им по­жив­ше, на­сто­я­щих зол и бу­ду­щих веч­ных мук сво­бо­дим­ся и со бла­гою на­деж­дою и ис­тин­ным уве­ре­ни­ем к та­мош­не­му миру пой­дем, про­слав­ля­ю­ще Без­на­чаль­на­го Тво­е­го Отца, с Ним­же бла­го­сло­вен еси, со Пре­свя­тым и Бла­гим и Живо­тво­ря­щим Тво­им Духом, ныне и прис­но и во веки ве­ков. Аминь.

Достой­но есть по­ис­ти­не вос­хва­лять Тебя, Бого­ро­ди­цу, веч­но бла­жен­ную и пре­не­по­роч­ную и Матерь Бога на­ше­го. Честью выс­шую Херу­ви­мов и не­срав­нен­но слав­ней­шую Сера­фи­мов, дев­ствен­но Бога Сло­во ро­див­шую, ис­тин­ную Бого­ро­ди­цу, Тебя про­слав­ля­ем.

Свя­той Боже, Свя­той Креп­кий, Свя­той Бес­смерт­ный, по­ми­луй нас. Три­жды

Сла­ва Отцу, и Сыну, и Свя­то­му Духу, и ныне, и все­гда, и во веки ве­ков. Аминь.

Пре­свя­тая Тро­и­ца, по­ми­луй нас; Гос­по­ди, очи­сти гре­хи наши; Вла­ды­ка, про­сти без­за­ко­ния наши; Свя­той, по­се­ти и ис­це­ли не­мо­щи наши, име­ни Тво­е­го ради.

Гос­по­ди, по­ми­луй, три­жды.

Сла­ва Отцу, и Сыну, и Свя­то­му Духу, и ныне, и все­гда, и во веки ве­ков. Аминь.

Отче наш, Кото­рый на не­бе­сах! Да свя­тит­ся имя Твоё; да при­дёт Цар­ство Твоё; да бу­дет воля Твоя и на зем­ле, как на небе; хлеб наш на­сущ­ный дай нам се­го­дня; и про­сти нам дол­ги наши, как и мы про­ща­ем долж­ни­кам на­шим; и не вве­ди нас во ис­ку­ше­ние, но из­бавь нас от лу­ка­во­го.

И тро­парь, глас 1:

Объ­я­тия оте­че­ские от­крыть мне по­спе­ши: / блуд­но я рас­тра­тил(а) жизнь мою, / на бо­гат­ство не­ис­чер­па­е­мое ми­ло­стей Тво­их, Спа­си­тель, взи­рая без­участ­но! / Ныне не пре­зри об­ни­щав­ше­го мо­е­го серд­ца, / ибо к Тебе, Гос­по­ди, в со­кру­ше­нии взы­ваю: / «Согре­шил(а) я, Отче, про­тив неба и пред Тобою!»

Сла­ва, и ныне, Бого­ро­ди­чен:

Сла­ва Отцу, и Сыну, и Свя­то­му Духу, и ныне, и все­гда, и во веки ве­ков. Аминь.

Пре­свя­тая Бого­ро­ди­це, спа­си нас!

Надеж­да хри­сти­ан, Пре­свя­тая Дева, / не­пре­стан­но моли с Гор­ни­ми Сила­ми / Бога, рож­ден­но­го Тобою пре­вы­ше и ума и сло­ва, / дать про­ще­ние гре­хов и ис­прав­ле­ние жиз­ни всем нам, / с ве­рою и лю­бо­вью все­гда Тебя по­чи­та­ю­щим.

Молитвы о убиенных в чреве младенцев – православные молитвы

Молитва о убиенных во утробе своей

23.10.2018

 • Сохранили
  • 2Добавить в цитатник
  • Сохранить в ссылки

  я читала 4 раза, видела потом сны интересные, думаю, надо продолжать.. самое интересное – во время этих молитв начали благоухать ладаном четки, аромат периодически появляется (если сильно молишься), проходит, потом снова может появиться.. это наверно мне вместо благословения )

  Молитва Господу Богу о нерожденных детях

  Помяни Господи Человеколюбче, души отшедших рабов Твоих младенцев, кои в утробе православных матерей умерли нечаянно от случившихся действий от трудного рождения, или от некоеой неосторожности, или сознательно загубленных и поэтому не принявших Святого Крещения.

  Окрести их, Господи, в море щедрот Твоих и спаси неизреченною Твоею благодатию, а меня, грешную (имя), совершившую убийство младенцев в утробе своей, прости и не лиши Твоего милосердия.

  Боже, милостив буди мне, грешной. (Поклон)

  Господи, помилуй чад моих, умерших в утробе моей, за веру и слезы мои, ради милосердия Твоего, Господи, не лиши их Света Твоего Божественного.

  Покаянная молитва Господу после аборта (о грехе)

  Господи, помилуй мя за убитых во чреве детей моих.

  Господи, помилуй чад моих, умерших в утробе моей, за веру и слезы мои, ради милосердия Твоего, Господи, не лиши их Света Твоего Божественного.

  О, Владыко, Господи Иисусе Христе, Сыне Божий!

  Премногия благости Твоея, нас ради человек и нашего ради спасения в плоть оболкийся, и распныйся, и погребыйся, и Твоею Кровию обновивный растлевшее естество наше, приими мое покаяние во грехах и услыши глаголы моя:

  согрешила, Господи, на небо и пред Тобою, словом, делом, душею и телом, и мыслию ума моего.

  Заповеди Твоя преступила, не послушала повеления Твоего, прогневала благостьТвою, Боже мой, но яко творение Твое есть, не отчаяваюся во спасении, но к безмерному Твоему Благоутробию дерзая прихожду и молюся Тебе:

  Господи! в покаянии даждь ми сокрушенное сердце и приими мя, молящуюся и даждь ми мысль благую, даждь ми слезы умидения, Господи, даждь ми по благодати Твоей положите начало благое.

  Помилуй мя, Боже, помилуй мя падшую, и помяни мя, грешную рабу Твою во Царствии Твоем, ныне и присно и во веки веков.

  О, Боже, Премилосерднейший Христе Иисусе, Искупителю грешных, ради спасения рода человеческаго Ты оставил еси, Всемилостиве, преславная Небеса и вселился еси во юдоль плачевную и многогрешную, Ты приял еси на Божественная рамена Твоя наша немощи, и понесл еси наша болезни;

  Ты, о Страдальче Святый, уязвлен был за грехи наша и мучим за беззакония наша, а посему и мы к Тебе, Человеколюбче, возносим наши смиренныя мольбы:

  приими их, о Преблагий Господи, и снизойди к немощам нашим и грехов наших не помяни, и праведный гнев Твой за беззакония наша на ны движимый отврати от нас.

  Кровию Твоею Всечестною обновивый падшее естество наше, обнови, Господи Иисусе Христе, Спасителю наш, и нас, во тли грехов сущих, и утеши сердца наша радостию всепрощения Твоего.

  С воплем и безмерными слезами раскаяния припадаем к стопам Твоего Божественного милосердия, и молим Тя:

  благодатию Твоею очисти нас от всех неправд и беззаконий жития нашего.

  Да во святыни Твоего Человеколюбия восхвалим Всесвятое Имя Твое, со Отцем и Преблагим и Животворящим Духом, ныне и присно и во веки веков.

  Молитва Матроне Московской после аборта

  О блаженная, Мати Матроно, услыши и приими ныне нас, грешных, молящихся тебе, навыкшая во всем житии твоем приимати и выслушивати всех страждущих и скорбящих, с верою и надеждой к твоему заступлению и помощи прибегающих скорое поможение и чудесное исцеление всем подавающи;

  да не оскудеет и ныне милосердие твое к нам, недостойным, мятущимся в многосуетном мире сем и нигдеже обретающим утешения и сострадания в скорбех душевных и помощи в болезнех телесных; исцели болезни наши.

  Избави от искушений и мучительства диавола, страстно воюющего, помози донести житейский свой Крест, снести все тяготы жития и не потеряти в нем образ Божий, веру православную до конца дней наших сохранити, упование и надежду на Бога крепкую имети и нелицемерную любовь к ближним;

  помози нам по отшествии из жития сего достигнути Царствия Небесного со всеми угодившими Богу, прославляющее милосердие и благость Отца Небесного, в Троице славимого, Отца и Сына и Святого Духа, во веки веков.

  Молитва «Богородице Дево»

  Богоро́дице Де́во, ра́дуйся, Благода́тная Мари́е, Госпо́дь с Тобо́ю;

  благослове́на Ты в же́нах и благослове́н Плод чре́ва Твоего́, я́ко Спа́са роди́ла еси́ душ на́ших.

  Молитвы совершивших аборт

  Для покаяния в грехе аборта существует исповедь, на которой священник в частном порядке назначает епитимью в соответствии с духовным и телесным состоянием кающегося, возрастом, состоянием здоровья и прочими обстоятельствами. Аборт – один из самых тяжких грехов.

  Святая Церковь, согласно канонам (правилам), отлучала совершивших грех аборта от причастия на 10 лет, наравне с убийцами.

  В сложившейся церковной практике во всей строгости это правило не применяется, но священник может назначить молитвенное правило для исправления кающегося, для того, чтобы он пришел к истинному покаянию.

  Cвятитель Николай Сербский в такой ситуации советует творить дела милосердия. Под делами милосердия прежде всего можно понимать деятельное покаяние по отвращению от этого греха ближних, то есть необходимо отговаривать женщин от детоубийств (абортов), помогать нуждающимся беременным женщинам, участвовать в деятельности православных защитников жизни (пролайф).

  Не следует самостоятельно назначать себе молитвенное правило. А также пользоваться сомнительными с точки зрения церковного вероучения текстами молитв, например, акафистом «покаянным жен, загубивших младенцев во утробе своей». Или «Правилом» схимонахини Антонии.

  Подробнее о посмертной участи убиенных во чреве матери некрещеных младенцев рассказывается в книге архимандрита Рафаила (Карелина) «Как вернуть в семью потерянную радость».

  Молитвы женщин, совершавших аборт

  Молитва женщины о загубленных во утробе своей душах

  Помяни, Человеколюбче Господи, души отшедших рабов Твоих младенцев, кои во утробе православных матерей умерли нечаянно от неведомых действий, или от трудного рождения, или от некоей неосторожности, или сознательно загубленных и потому не принявших Святого Крещения. Окрести их, Господи, в море щедрот Твоих и спаси неизреченною Твоею благодатию, а меня, грешную (имя) , совершившую убийство младенца в утробе моей, прости и не лиши Твоего милосердия. Аминь.

  Господи, помилуй мя за убитых во чреве детей моих.

  Милосердия двери отверзи нам, Благословенная Богородице, надеющиися на Тя, да не погибнем, но да избавимся Тобою от бед, Ты бо еси спасение рода христианскаго.

  Радуйся, Едина Пречистая Мати Единаго Создателя, Господа, Бога и Спаса нашего, Иисуса Христа! Буди ми Ходатаица в день страшнаго испытания, егда предстану Престолу Нелицемернаго Судии, яко да огненнаго прещения муки избавлюся молитвами Твоими, Едина Благословенная. Пресвятая Богородице, спаси нас!

  О, Боже, Премилосерднейший Христе Иисусе, Искупителю грешных, ради спасения рода человеческаго Ты оставил еси, Всемилостиве, преславная Небеса и вселился еси во юдоль плачевную и многогрешную, Ты приял еси на Божественная рамена Твоя наша немощи, и понесл еси наша болезни; Ты, о Страдальче Святый, уязвлен был за грехи наша и мучим за беззакония наша, а посему и мы к Тебе, Человеколюбче, возносим наши смиренныя мольбы: приими их, о Преблагий Господи, и снизойди к немощам нашим и грехов наших не помяни, и праведный гнев Твой за беззакония наша на ны движимый отврати от нас. Кровию Твоею Всечестною обновивый падшее естество наше, обнови, Господи Иисусе Христе, Спасителю наш, и нас, во тли грехов сущих, и утеши сердца наша радостию всепрощения Твоего. С воплем и безмерными слезами раскаяния припадаем к стопам Твоего Божественного милосердия, и молим Тя: благодатию Твоею очисти нас от всех неправд и беззаконий жития нашего. Да во святыни Твоего Человеколюбия восхвалим Всесвятое Имя Твое, со Отцем и Преблагим и Животворящим Духом, ныне и присно и во веки веков. Аминь.

  О, Владыко, Господи Иисусе Христе, Сыне Божий! Премногия благости Твоея, нас ради человек и нашего ради спасения в плоть оболкийся, и распныйся, и погребыйся, и Твоею Кровию обновивый растлевшее естество наше, приими мое покаяние во грехах и услыши глаголы моя: согрешила, Господи, на Небо и пред Тобою, словом, делом, душею и телом, и мыслию ума моего. Заповеди Твоя преступила, не послушала повеления Твоего, прогневала благость Твою, Боже мой, но яко творение Твое есть, не отчаяваюся во спасении, но к безмерному Твоему Благоутробию дерзая прихожду и молюся Тебе: Господи! в покаянии даждь ми сокрушенное сердце и приими мя, молящуюся и даждь ми мысль благую, даждь ми слезы умиления, Господи, даждь ми по благодати Твоей положити начало благое. Помилуй мя, Боже, помилуй мя падшую, и помяни мя, грешную рабу Твою во Царствии Твоем, ныне и присно и во веки веков. Аминь.

  Источник: http://molitvennikk.ru/drugoe/molitvy-o-ubiennyh-v-chreve-mladentsev-pravoslavnye-molitvy.html

  Молитва о убиенных во чреве младенцах – православные иконы и молитвы

  Молитва о убиенных во утробе своей

  08.10.2018

  Советуем ознакомиться молитва об убиенном родственнике с несколькими вариантами на русском языке, с полным описанием и картинками.

  Спаси, Господи, и помилуй родители моя (имена), братию и сестры, и сродники моя по плоти, и вся ближния рода моего, и други, и даруй им мирная Твоя и премирная благая.

  Родители моя, братию, сестры, жену, чада и вся ближняя рода моего во здравии и долгоденствии соблюди. Избави их от всякой скорби и нужды, даруй им изобилие плодов земных и во всех благих начинаниях помощник им буди.

  https://www.youtube.com/watch?v=qeHgvs-wYqM

  К ним же и мене во время свое благополучна возврати, да радующеся милостем Твоим, всегда благословим всесвятое имя Твое, Отца, и Сына, и Святаго Духа.

  Господи, благослови меня принести молитвы и моления Твоему Благоутробию о моем ничтожестве и о всех моих родных и знаемых как здравствующих, так и почивших, за коих Ты умер на кресте.

  Молитвы ко Господу

  Господи Боже наш, помяни нас, грешных и непотребных раб Твоих (имена), внегда призывати нам святое имя Твое, и не посрами нас от чаяния милости Твоея, но даруй нам, Господи, вся яже ко спасению прошения, и сподоби нас любити, и боятися Тебе от всего сердца нашего, и творити во всех волю Твою. Яко Благ и Человеколюбец Бог еси, и Тебе славу возсылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно и во веки веков. Аминь.

  Владыко Господи! Твой есть день и Твоя есть нощь.

  Тебе вся тварь работает, и всякое дыхание славит Тя; мы же, окаянныя рабы Твоя (имена), все житие наше скончав блудно, страхом одержимы есмы, яко помянухом дни первыя, и доныне, в няже вся безместная сотворихом злая; и того ради не имамы к Тебе дерзновения, яко беззакония наша велика, и безмерни греси наша, врази же всегда стужают нам. Но, Господи наш, Господи, отверзый устне немому, и наша уста отверзи, да глаголем в молитве угодная Тебе; се бо, души наша яко земля безводная и не могут приносити о себе плода, но даждь нам от Семене Святаго Твоего Духа и напой нас росою благодати Твоея, да принесем Тебе плод покаяния. Господи Иисусе Христе, хотяй всем человеком спастися, услыши молитву нашу, молитвами святых апостол Твоих, яко тии молятся за ны, и теми у Тебе просим прощения, яко тех молитвы присно послушаеши; молением их спаси нас, грешных, исцели болезни сердец наших, уврачуй струпы душ наших, разжзи утробы наша пламенем страха Твоего, да пояст терние грехов наших, и души наша любовию прохлади, к Тебе бо желаем, Истинному Свету и Подателю Света, у Тебе Единаго просим милости, спаси ны: насыти алчущия и напой жаждущия души наша от потока безчисленнаго милосердия Твоего: покрый нас благодатию Твоего человеколюбия от всякаго зла, да Тобою храними, избавимся многих сетей лукаваго, по вся дни на нас пропинаемых, и да не похвалятся врази наши о нас, рабах Твоих, уповающих на Тя. Спаси нас по милости Твоей, да воздадим обеты наша, до последняго издыхания каяйся о своих согрешениих, и прославим пресвятое имя Твое, со Отцем и Святым Духом, ныне и присно и во веки веков. Аминь.

  Господи Иисусе Христе, Единородный Сыне, Сый в недре Отчи Истинный Боже, Источниче жизни и безсмертия, Добрый Пастырю Своих словесных овец, не предаждь нас, грешных рабов Своих (имена), в радость поругания врагом, покаяния праваго пути ищущих. Укрепи ны, Милостиво, сильною Твоею десницею.

  Без Твоея бо помощи не можем ничтоже о себе творити; спящих нас соблюди, в пути ходящих сохрани, от напасти заступи, от враг спаси, от похотей плотских удали; радости спасения насыти сердца наши, плоть нашу в чистоте соблюди, мысли наши Своим милосердием огради.

  Ты управи, Господи, и утверди нас, яко истинных Своих угодников, вся дни Тебе работати и хвалитися величеством в Твоей милости, и радоватися нам подаждь. Ты бо еси Бог наш, и мы раби Твои, разве бо Тебе иного Бога не вемы.

  Яко Милостив еси и Человеколюбец, и Тебе славу возсылаем, со Отцем и Святым Духом, ныне и присно и во веки веков. Аминь.

  Не вниди с рабами Твоими (имена) в суд, Христе, вемы бо осуждающыя нас грехи, и Тебе взываем: молитвами Рождшия Тя помилуй нас, смиренных и недостойных, яко разбойника и блудницу, мытаря и блуднаго, Человеколюбче, не бо праведныя пришел спасти, но паче грешныя.

  Господи! Не остави нас, Тебя оставляющих ежеминутно! Не отрини нас, Тебе изменяющих непрестанно! Помоги нам, рабам Твоим (имена), тьмами грехов и напастей омраченным! Восприими в Твою любовь, милость и попечение!

  Молитва к Пресвятой Богородице

  О Пресвятая Дево, Мати Господа Вышняго, Всемилостивая Заступнице и Покровительнице всех к Тебе с верою прибегающих! Призри с высоты небесныя славы Своея на рабов Божиих (имена) и на нас, припадающих ко подножию Твоему, услыши смиренную молитву нас, грешных и недостойных рабов Твоих, и принеси ю пред возлюбленнаго Сына Твоего. О, Преблагословенная Богородице! Ты, именуемая Скоропослушнице и всех скорбящих Радосте, услыши и нас, скорбных; Ты, именуемая Утоление печали, утоли и наши душевные болезни и печали; Ты, Купино Неопалимая, сохрани мир и всех нас от вредоносных огненных стрел вражиих; Ты, Взыскание погибших, не попусти нас погибнути в бездне грехов наших; Ты, Целительнице страждущих, исцели и нас, уязвленных от немощей душевных и телесных; Ты, Нечаянная Радосте, радостию спасения Твоего отъемли от нас страх грядущаго мучения; Ты, Споручнице грешных, буди и нам, грешным, Благосердою Споручницею покаяния и спасения нашего. На Тебе по Бозе все наше упование возлагаем, буди нам выну Неусыпная Ходатаица и Всесильная Предстательница пред Сыном Твоим, Господом нашим Иисусом Христом; укрепи в нас веру в Него, утверди в любви Его, научи нас любити и славити и Тебя, Пресвятую Матерь Божию, Преблагословенную Марию; Вседержавному Покрову Твоему, Богородице, вручаем себе на вся веки. Аминь.

  Молитва за убиенных во утробе младенцев

  Данная статья содержит: молитва за убиенных во утробе младенцев — информация взята со вcех уголков света, электронной сети и духовных людей.

  Молитва женщины о загубленных во утробе своей душах

  Помяни, Человеколюбче Господи, души отшедших рабов Твоих младенцев, кои во утробе православных матерей умерли нечаянно от неведомых действий, или от трудного рождения, или от некоей неосторожности, или сознательно загубленных и потому не принявших Святого Крещения. Окрести их, Господи, в море щедрот Твоих и спаси неизреченною Твоею благодатию, а меня, грешную (имя) , совершившую убийство младенца в утробе моей, прости и не лиши Твоего милосердия. Аминь.

  Господи, помилуй мя за убитых во чреве детей моих.

  Милосердия двери отверзи нам, Благословенная Богородице, надеющиися на Тя, да не погибнем, но да избавимся Тобою от бед, Ты бо еси спасение рода христианскаго.

  Радуйся, Едина Пречистая Мати Единаго Создателя, Господа, Бога и Спаса нашего, Иисуса Христа! Буди ми Ходатаица в день страшнаго испытания, егда предстану Престолу Нелицемернаго Судии, яко да огненнаго прещения муки избавлюся молитвами Твоими, Едина Благословенная. Пресвятая Богородице, спаси нас!

  О, Боже, Премилосерднейший Христе Иисусе, Искупителю грешных, ради спасения рода человеческаго Ты оставил еси, Всемилостиве, преславная Небеса и вселился еси во юдоль плачевную и многогрешную, Ты приял еси на Божественная рамена Твоя наша немощи, и понесл еси наша болезни; Ты, о Страдальче Святый, уязвлен был за грехи наша и мучим за беззакония наша, а посему и мы к Тебе, Человеколюбче, возносим наши смиренныя мольбы: приими их, о Преблагий Господи, и снизойди к немощам нашим и грехов наших не помяни, и праведный гнев Твой за беззакония наша на ны движимый отврати от нас. Кровию Твоею Всечестною обновивый падшее естество наше, обнови, Господи Иисусе Христе, Спасителю наш, и нас, во тли грехов сущих, и утеши сердца наша радостию всепрощения Твоего. С воплем и безмерными слезами раскаяния припадаем к стопам Твоего Божественного милосердия, и молим Тя: благодатию Твоею очисти нас от всех неправд и беззаконий жития нашего. Да во святыни Твоего Человеколюбия восхвалим Всесвятое Имя Твое, со Отцем и Преблагим и Животворящим Духом, ныне и присно и во веки веков. Аминь.

  О, Владыко, Господи Иисусе Христе, Сыне Божий! Премногия благости Твоея, нас ради человек и нашего ради спасения в плоть оболкийся, и распныйся, и погребыйся, и Твоею Кровию обновивый растлевшее естество наше, приими мое покаяние во грехах и услыши глаголы моя: согрешила, Господи, на Небо и пред Тобою, словом, делом, душею и телом, и мыслию ума моего. Заповеди Твоя преступила, не послушала повеления Твоего, прогневала благость Твою, Боже мой, но яко творение Твое есть, не отчаяваюся во спасении, но к безмерному Твоему Благоутробию дерзая прихожду и молюся Тебе: Господи! в покаянии даждь ми сокрушенное сердце и приими мя, молящуюся и даждь ми мысль благую, даждь ми слезы умиления, Господи, даждь ми по благодати Твоей положити начало благое. Помилуй мя, Боже, помилуй мя падшую, и помяни мя, грешную рабу Твою во Царствии Твоем, ныне и присно и во веки веков. Аминь.

  Господи, помилуй чад моих, умерших в утробе моей, за веру и слезы мои, ради милосердия Твоего, Господи, не лиши их Света Твоего Божественного.

  Молитва о неродившемся ребёнке

  Любая мать желает своему ребенку всего самого лучшего. Тревожится материнское сердце о своем дитяти, неважно, сколько ему лет. Все готова отдать мать своим детям. И отдает свои силы, здоровье, жизнь.

  Постоянно тревожась, боясь худшего, мы только сгущаем тучи над головами своих детей, притягиваем проблемы, мешаем лучшему развитию событий в их жизни.

  Защищать своих детей мы должны уверенностью в их Божественной защите, в том, что у них всегда все будет хорошо, нашей добродетельной жизнью, пожеланиями всего наилучшего, благословением и молитвами за детей.

  Часто приходят матери в церковь, чтобы подать записки о своих детях, ставят свечи и просят Господа помочь ребенку при сдаче экзаменов, при поступлении в учебное заведение или во время болезни.

  Но можно и дома читать молитвы о детях. В церкви можно приобрести отдельный молитвослов с молитвами о детях. Их можно найти и в интернете, но лучше пусть это будет печатное издание, ведь оно освящено церковью.

  Молитвы можно и нужно читать утром и вечером, в любой сложной ситуации. Можно обратиться к Господу с краткими словами:

  «Спаси его, сохрани его, будь с ним»

  или с любыми словами, идущими от сердца.

  Матерь Божия, введи меня во образ Твоего небесного материнства. Уврачуй душевные и телесные раны чад моих (имена), моими грезами нанесенные. Вручаю дитя мое всецело Господу моему Иисусу Христу и Твоему, пречистая, небесному покровительству.

  (Молитва составлена в женском монастыре города Шуи Ивановской области)

  Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, благослови, освяти, сохрани чадо мое силою Животворящаго Креста Твоего.

  Святый Ангеле Хранителю моих чад (имена), покрый их твоим покровом от стрел демона, от глаз обольстителя, и сохрани их сердце в ангельской чистоте.

  Только со временем женщина начинает понимать большой грех своего поступка и чувствует внутреннюю опустошенность.

  Если женщина сознательно лишилась ребенка, она обязательно должна исповедовать грех детоубийства в храме перед священником, искренне каяться всю жизнь. И ежедневно с земными поклонами до скончания жизни читать следующую молитву.

  Помяни Человеколюбче Господи, души усопших рабов твоих – младенцев, кои во утробе православных матерей умерли нечаянно, от случайных действий или от трудного рождения, наипаче же сознательно загубленных и потому не принявших Святого Крещения. Окрести их, Господи, в море щедрот Твоих, а меня, грешную (имя), совершившую убийство младенцев в утробе моей, прости и не лиши Твоего милосердия. Аминь.

  Боже милостив! Буди мне грешной! Господи, помилуй чад моих, умерших во утробе моей! За веру и слезы мои ради милосердия Твоего, Господи, не лиши их Света Твоего Божественного!

  Часть 16 – Молитвы о детях рожденных и нерожденных

  Часть 3 – Молитвы о детях рожденных и нерожденных

  Молитву за абортивных детей передала народу старица Антония (в молодости наречена она была Анастасией). Ей довелось потерять ребенка, будучи беременной, и до сих пор никто не знает, аборт это был или произвольный выкидыш. После этого девушка пришла в церковь, чтобы помолиться, но лик Богородицы на иконе отвернулся от нее.

  Тогда пришла она на следующий день и попросила старожилу церкви не пускать никого внутрь. Оставшись наедине с иконой “Взыскание погибших”, Анастасия пала на колени и стала слезно вымаливать снисхождения к ней за грех страшный, что она совершила.

  Вдруг, ее плеча коснулась женщина, это и была Богородица. Она сказала, что прощение ей будет, если девушка действительно раскается, потому что не прощается только гордость, самоубийство и неуважение Духа Святого.

  Потом Богородица пропала, а лик ее на иконе светом озарился. С тех пор Анастасия отдала себя церкви и стала схимонахиней Антонией. Она и стала проповедовать женщинам, как грех свой после аборта замолить.

  “О, Матушка Божья! Не уберегла я чадо свое и не дала пожить ему на земле грешной. Пусть на небесах покой душенька его обретет и не будет зла держать на меня. Каюсь я в содеянном, и нет мне прощения. Истерзала душу и сердце себе я, ведь не хотела зла причинить младенцу своему не рожденному. Смягчи мои страдания, Матушка, дай сил жить дальше!”

  Источник: https://pravoslaviee.ru/ikony/molitva-o-ubiennyh-vo-chreve-mladentsah-pravoslavnye-ikony-i-molitvy.html

  Молитва о загубленных в утробе душах: вот как женщине искупить страшный грех

  Молитва о убиенных во утробе своей

  Каждый день многие женщины совершают страшный грех — аборт. Мы не беремся осуждать, ведь большинство идет на этот шаг не от хорошей жизни. На государственном уровне аборты не запрещены, а вот церковь считает это грехом и приравнивает к убийству. Так можно ли искупить этот грех и всё же спасти свою душу?

  © DepositPhotos

  Редакция «Так Просто!» решила разобраться в этом вопросе и рассказать тебе, что нужно делать и какую молитву читать женщине после аборта.

  Женская молитва

  Вопрос абортов всегда был и остается сложным, особенно с моральной и духовной точки зрения. Можно ли покаяться в содеянном и искупить грех? Священнослужители говорят, что можно, ведь Господь милостив и прощает многое, если человек раскается. Но это страшный грех, чтобы ты понимал, по древним канонам за аборт женщина на 10 лет отлучается от причастия, наравне с убийцами.

  Говорят, что жизнь человека, погубившего не рожденного младенца, омрачается разными бедами: одиночество, бездетность, проблемы в семье, проблемы со здоровьем, потеря других детей. Священнослужители говорят, что полностью искупить грех аборта можно только спасением другой детской жизни. Например, если женщина отговорит кого-то от аборта, тем самым спасая жизнь и перекрывая свои грехи.

  © DepositPhotos

  Самый верный путь очиститься от греха — родить ребенка. Ведь в Библии сказано: «жена спасется через чадородие, если пребудет в вере, и любви, и в святости с целомудрием». Но многие раскаиваются, когда для этого уже слишком поздно. Часто осознание содеянного приходит только спустя многие годы.

  Православная церковь не отвергает женщину, совершившую аборт, но призывает ее покаяться за загубленную душу. Первое, что нужно сделать, это пойти к исповеди. Затем священник назначит эпитимию, которая носит не так искупительный, как дисциплинарный характер. Она строго индивидуальна, и важнейшая ее часть — молитвы.

  © DepositPhotos

  Конечно же, нет молитвы, которая автоматически снимает грех. Но она способна облегчить муки совести и обрести покой в душе. Молиться лучше всего пред иконой Богородицы, скорбящей о младенцах во чреве убиенных. У нее еще есть другое название — икона утешительница абортированных младенцев. Но только ли убиенных младенцев она утешает? Или же матерей, совершивших грех, тоже?

  Иногда ведь женщины совершают это не по своей воле, а в силу обстоятельств. Богородица милостива, поэтому ты можешь вознести ей молитву, она обязательно тебя услышит и, быть может, утешит. Замаливать грех можно следующей молитвой.

  Молитва иконе скорбящей о младенцах во чреве убиенных

  «О, Владыко, Господи Иисусе Христе, Сыне Божий! Премногия благости Твоея, нас ради человек и нашего ради спасения в плоть оболкийся, и распныйся, и погребыйся, и Твоею Кровию обновивый растлевшее естество наше, приими мое покаяние во грехах и услыши глаголы моя: согрешила, Господи, на Небо и пред Тобою, словом, делом, душею и телом, и мыслию ума моего.

  Заповеди Твоя преступила, не послушала повеления Твоего, прогневала благость Твою, Боже мой, но яко творение Твое есть, не отчаяваюся во спасении, но к безмерному Твоему Благоутробию дерзая прихожду и молюся Тебе: Господи! в покаянии даждь ми сокрушенное сердце и приими мя, молящуюся и даждь ми мысль благую, даждь ми слезы умиления, Господи, даждь ми по благодати Твоей положити начало благое.

  Помилуй мя, Боже, помилуй мя падшую, и помяни мя, грешную рабу Твою во Царствии Твоем, ныне и присно и во веки веков. Аминь».

  © DepositPhotos

  Молитва женщины о загубленных во утробе своей душах

  «Помяни, Человеколюбче Господи, души отшедших рабов Твоих младенцев, кои во утробе православных матерей умерли нечаянно от неведомых действий, или от трудного рождения, или от некоей неосторожности, или сознательно загубленных и потому не принявших Святого Крещения. Окрести их, Господи, в море щедрот Твоих и спаси неизреченною Твоею благодатию, а меня, грешную (имя), совершившую убийство младенца в утробе моей, прости и не лиши Твоего милосердия. Аминь».

  © DepositPhotos

  Обстоятельства в жизни могут быть разные, поэтому осуждать кого-то или обвинять не имеет никакого смысла. Но всё же, решаясь на такой серьезный шаг, женщина должна осознавать все последствия аборта, как с медицинской, так и с духовной точки зрения. Ведь после того, как ты узнала о беременности, на твои плечи ложится ответственность не только за себя, но и за хрупкую еще не рожденную жизнь.

  Источник: https://cemicvet.mediasole.ru/molitva_o_zagublennyh_v_utrobe_dushah_vot_kak_zhenschine_iskupit_strashnyy_greh

  Молитва об убиенных в утробе матери младенцах: как молиться за абортированных детей

  Молитва о убиенных во утробе своей

  Уже с момента зачатия Спаситель посылает младенчику душу. На 20 сутки у маленького человечка начинает биться сердечко и прокачивается кровь по сосудам. Так является ли аборт убийством? В православной церкви он расценивается как тяжелый грех. Некоторые считают, что нерожденное дитя – это всего лишь эмбрион, но горько ошибаются все те, кто так полагает.

  Кровь беззащитного малыша остается на совести женщины, так и не ставшей мамой. Убийство в утробе матери в современном мире превратили в узаконенную бойню.

  Наиболее часто для аборта выбирают с 4 по 12 неделю. По медицинским канонам, это оптимальное время.

  Ничто не может оправдать этот грех: ни безденежье, ни отсутствие мужа, ни возраст, ни болезни.

  Ответственность за убийство невинного малыша, если не придет раскаяние, будет действовать до 3–4 поколения. Многие даже не подозревают, что страдания из-за прегрешений вызваны абортом в роду.

  Женщины, совершившие аборт, зачастую мучаются всю жизнь. На 10 лет на грешницу накладывается епитимья. Она не получает должного истинной верующей благословенья. Не раскаявшись в смертоносном грехе, в жизни они страдают от:

  • бесплодия;
  • проблем с родственниками и второй половиной;
  • одиночества;
  • болезней физических и духовных.

  Не меньше страдают от убийства души малышей, которые не были крещены и обращены в веру. Чтобы помочь нерожденным деткам и облегчить страдания, матерям следует раскаяться и читать молитвы.

  Чем больше молиться за деток, убиенных во чреве, чем искреннее каяться в грехе, тем ближе прощение.

  Епитимья помогает:

  • смягчить сердце Спасителя;
  • омыть слезами кровь малыша;
  • пройти очищение;
  • исцелиться духовно и душевно.

  По словам священников, великое покаяние позволяет омыть грех, как будто ничего и не было. Бог есть любовь и раскаивающимся от всего сердца женщинам Спаситель дарует прощение и очищение. Не нужно жить с болью в сердце, отчаяние и неверие отталкивают грешниц от Бога. Великая Божья любовь дает возможность каждой омыться от греха и вымолить души младенцев.

  Святая Антония, в прошлом страдающая от греха аборта, пошла в церковь и долго молилась, но Богородица прятала от нее свой лик. На следующий день она пришла в храм и молилась от всего сердца. Вдруг почувствовала прикосновение к плечу – это была монахиня, которая поведала ей, что есть только три греха, которые не прощаются:

  • суицид;
  • гордость;
  • хула на Святого Духа.

  Антония узнала, как правильно молиться. Когда женщина выходила из храма, то спросила у охранника об игуменье, с которой беседовала в церкви. Но храм стоял закрытый, и женщина поняла, что ей явилась сама Божья матерь.

  Чтобы вымолить прощение за страшный грех, следует молиться дома, так как нерожденные детки не были окрещены. Для этого в священный уголок ставят иконы:

  • плачущий об абортах Христос;
  • Утешительница абортированных младенцев.

  Святая Антония у православных христиан – небесная заступница всех деток, умерших во чреве. Священный текст об убиенных малышах читают 3 раза на протяжении 40 дней. Перед образом зажигают свечу и молятся от чистого сердца. Тяжкий грех тяжело отмолить, но искренняя вера и раскаяние творят чудеса.

  Покаянию нет пределов, Господь прощает и благословляет раскаивающихся несчастных женщин. Важно после совершения греха сходить к священнику и покаяться.

  Для домашнего отмаливания священники рекомендуют читать такие молитвы:

  • об убиенных во чреве младенцах;
  • правило за убиенных младенцев.

  Согласно многочисленным свидетельствам верующих, после молитв младенческие души освобождаются от страданий и мучений. В жизни семей происходят удивительные изменения в лучшую сторону: исцеления, налаживание отношений и быта.

  Матушка Антония советовала грешницам приобрести крест, распашоночку и все для крещения, и отдать в крестильню.

  Пожертвование пригодится семьям неимущих, но желающих окрестить дитятко, или для деток из приюта.

  Раскаяние и молитва помогают искупить грех детоубийства и помочь невинным ангельским душам.

   «Молитва об убиенных во чреве младенцах»

  В этом видео вы узнаете, что ждет души убиенных младенцев во чреве, какое наказание должна понести мать за содеянное, и поможет ли молитва о младенце.

  Милосердному Господу

  Помяни Человеколюбче Господи, души отшедших рабов Твоих младенцев, кои в утробе православных матерей умерли нечаянно от случайных действий от трудного рождения, или от некоей неосторожности, или сознательно загубленных и потому не принявших Святого Крещния.

  Окрести их, Господи, в море щедрот Твоих и спаси неизречённою Твоею благодатию, а меня, грешную (имя), совершившую убийство младенцев в утробе моей, прости и не лиши Твоего милосердия. Аминь.

  Боже, Милостив буди мне, грешной. (земной поклон)

  Господи, помилуй чад моих, умерших в утробе моей, за веру и слёзы мои, ради милосердия Твоего, Господи, не лиши их Света Твоего Божественного.

  Пресвятой Богородице

  Милосердия двери отверзи нам, Благословенная Богородице, надеющиися на Тя, да не погибнем, но да избавимся Тобою от бед, Ты бо еси спасение рода христианскаго.

  Радуйся, Едина Пречистая Мати Единаго Создателя, Господа, Бога и Спаса нашего, Иисуса Христа! Буди ми Ходатаица в день страшнаго испытания, егда предстану Престолу Нелицемернаго Судии, яко да огненнаго прещения муки избавлюся молитвами Твоими, Едина Благословенная. Пресвятая Богородице, спаси нас!

  , пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

  Источник: https://MoiMolitvy.ru/molitva/na-vse-sluchai-zhizni/ob-ubiennyh-v-utrobe-materi-mladentsah-1046/

 • Поделиться:
  Нет комментариев

   Добавить комментарий

   Ваш e-mail не будет опубликован. Все поля обязательны для заполнения.